Página principalBanquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130

Descargar 0.58 Mb.
Ver original pdf

Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130

Descargar 0.58 Mb.
Ver original pdf
Página28/28
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño0.58 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

NOVAS COBGA 

                                                                  

 

                    

   7/2M12

 

            

28 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

 

Presidencia da Xunta de Galicia 

*  Lei  5/2012,  do  15  de  xuño,  de 

bibliotecas  de  Galicia

  (DOG  nº  122,  do  27/VI/12). 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120627/AnuncioC3B0-200612-0001_gl.html

  

 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

* Orde do 4 de xuño de 2012 pola que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a 

xornada de 

traballo do persoal funcionario e laboral docente

 que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de educación (

DOG nº 112, do 13/VI/12

).  

* Orde do 6 de xuño de 2012 que modifica a Orde do 20 de marzo de 2012, que desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de 

decembro,  polo  que  se 

regulan  as  ensinanzas  universitarias  oficiais

  no  ámbito  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia 

(

DOG nº 113, do 14/VI/12

).  

*  Orde  do  13  de  xuño  de  2012  pola  que  se  aproba  o 

calendario  escolar

  para  o  curso  2012/2013  nos  centros  docentes 

sostidos con fondos públicos (

DOG nº119, do 22/VI/12

). 

* Orde do 28 de xuño de 2012 pola que se suspende a aplicación do punto décimo segundo da addenda asinada o 11 de xullo 

de 2006 pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais CC.OO., ANPE e CSI-CISF, 

do Acordo do 20 de xuño de 1995 sobre 

acceso á función pública docente

 en calidade de profesor interino ou substituto 

(

DOG nº 124, do 29/VI/12

).  

 

Consellería de Facenda 

* Orde do 8 de xuño de 2012 pola que se establece a clasificación inicial das entidades incluídas no ámbito de aplicación do 

Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e 

percepcións económicas aplicables aos órganos de 

goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico

 (

DOG nº 112, do 13/VI/12

).  

 

Consellería do Mar 

* Corrección de erros. Orde do 15 de xullo de 2011 pola que se regula 

o permiso de explotación para o marisqueo a pé

 

(

DOG nº 113, do 14/VI/12

).  

 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

* Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o 

Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura

 

a sistemas públicos de depuración de augas residuais (

DOG nº 119, 22/VI/12

).  

* Orde do 15 de xuño de 2012 pola que se determinan as 

épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos

 e os 

réximes especiais por especies durante a tempada 2012-2013 (

DOG nº 121, do 26/VI/12

). 

* Resolución do 14 de xuño de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se veda para o exercicio da 

pesca un tramo do 

río Deza

 nos concellos de Silleda e Vila de Cruces (

DOG nº 212, do 26/VI/12

).  

 

Consellería do Medio Rural e do Mar 

*  Resolución  do  23  de  maio  de  2012,  da  Dirección  Xeral  de  Produción  Agropecuaria,  pola  que  se  actualizan  algunhas 

substancias activas incluídas no Regulamento técnico específico de produción integrada de viña

 (

DOG nº 109, do 

(8/VI/12

).  

* Decreto 130/2012, do 31 de maio, polo que se establecen os 

prezos públicos polos servizos de rescate

 prestados por esta 

consellería (

DOG nº 112, do 13/VI/12

).  

*  Decreto  131/2012, do  31  de  maio,  polo  que se  modifica  o  Decreto  46/2012,  do  19  de  xaneiro, polo  que se  establece  a 

estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Mar e do Fondo Galego de Garantía Agraria

 (

DOG nº 113, do 

14/VI/12

).  

 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

* Resolución do 9 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a 

publicación  do  acordo  da  Comisión  Bilateral  de  Cooperación  Administración  xeral  do  Estado-Comunidade  Autónoma  de 

Galicia

 

en relación co Real decreto lei 1/2012, do 27 de xaneiro, polo que se procede á suspensión dos procedementos de 

preasignación  de  retribución  e  á  supresión  dos  incentivos  económicos  para  novas  instalacións  de  produción  de  enerxía 

eléctrica a partir de 

coxeración, fontes de enerxía renovables e residuos

 (

DOG nº 110, do 11/VI/12

). Idem (

BOE nº 139, 

de 11/VI/12

).  

 

 

voltar 


NOVAS COBGA 

                                                                  

 

                    

   7/2M12

 

            

29 

*  Decreto  129/2012,  do  31  de  maio,  polo  que  se  regula  o  réxime  aplicable  a  persoal  das 

entidades  instrumentais 

integrantes do sector público autonómico de Galicia

 que sexan obxecto de creación, adaptación ou extinción (

DOG nº 

112, do 13/VI/12

). * Corrección de erros (

DOG nº 115, do 18/VI/12

).  

 

Consellería de Sanidade 

* Decreto 134/2012, do 31 de maio, polo que se derroga o Decreto 350/1990, do 22 de xuño, sobre 

fluoración das augas

 

potables de consumo público (

DOG nº 116, do 19/VI/12

).  

*  Resolución  do  27  de  xuño  de  2012,  da  Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería  de  Sanidade,  pola  que  se  acorda  dar 

publicidade  ás  instrucións  sobre  o  procedemento  de  xestión  do 

reintegro  de  gastos  da  prestación  farmacéutica 

ambulatoria

 previsto no artigo 4 do Real decreto lei 16/2012, do 20 abril, que engade un novo artigo 94.bis á Lei 29/2006, 

do 26 de xullo (

DOG nº 124, do 29/VI/12

).  

 

  

 

voltar 


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Similar:

Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconEjercicio 1
Apartado (página 48 y siguientes) de la nueva edición “Aprenda Visual Basic como si estuviera en Primero”. Aquí se recuerdan algunos...
Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconNombre del Procedimiento
Si el aparece en el encabezamiento del apartado, significa que todos los datos de ese apartado son obligatorios
Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconGalicreques 05 Festival Internacional de Títeres
Rúa Loureiro, nº 5, baixo D. 15894 Os Tilos-Teo (a coruña) · Tlfnos.: 981 80 12 37 / 667 77 11 47
Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconApartadó arauca barrancabermeja bogotá bucaramanga cali cartago espinal envigado ibagué medellín montería neiva pasto pereira popayán quibdó santa marta villavicencio
Apartadó arauca barrancabermeja bogotá bucaramanga cali cartago espinal envigado
Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 icon* Apartado A

Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconAyuda estatal — España — Ayuda estatal sa. 34998 (2013/C) (ex 2012/N) — lip — Ayuda para Ford España — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2
Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de
Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconAnexo I lista de regiones o Estados que han finalizado las negociaciones con arreglo al artículo 2, apartado 2
Lista de regiones o Estados que han finalizado las negociaciones con arreglo al artículo 2, apartado 2
Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconFormulario ps 86
Certifica que el alumno, registrado en el apartado "Datos del Titular", se encuentra
Banquete de Conxo,6-baixo Apartado 1130 iconConsejería de economía y hacienda
El apartado del artículo de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos


Descargar 0.58 Mb.
Ver original pdf