Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página1/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   223

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, 

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural

ORDRE 15/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es 

modifica l’Ordre de 27 de juliol de 2007, de la Conselleria d’Agri-

cultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’adopten mesures fitosani-

tàries per a l’eradicació i control de l’organisme nociu Xanthomonas 

campestris pv. Pruni (Smith) Dye (Xanthomonas arboricola pv. Pruni). 

[2016/5568]

ORDEN 15/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Agri-

cultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural, por la que se modifica la Orden de 27 de julio de 

2007, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimenta-

ció, por la que se adoptan medidas fitosanitarias para la 

erradicación y control del organismo nocivo Xanthomo-

nas campestris pv. Pruni (Smith) Dye (Xanthomonas arbo-

ricola pv. Pruni). 

[2016/5568]

PREÀMBUL

L’Ordre de 27 de juliol de 2007, de la Conselleria d’Agricultura, 

Pesca i Alimentació, per la qual s’adopten mesures fitosanitàries per a 

l’eradicació i control de l’organisme nociu Xanthomonas campestris pv. 

Pruni (Smith) Dye (Xanthomonas arboricola pv. Pruni) (DOCV 5616, 

10.10.2007), s’acull al que disposa el Reglament (CE) 1857/2006, de 

15 de desembre de 2006, de la Comissió, derogat pel Reglament (UE) 

número 702/2014, de 25 de juny de 2014, de la Comissió, pel qual es 

declaren determinades categories d’ajuda en els sectors agrícola i fores-

tal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació 

dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, 

que estableix l’ajuda exempta (règims d’ajudes i ajudes especials) a fi 

de garantir una supervisió eficaç i una gestió simplificada, però sense 

minvar la capacitat de control de la Comissió. Aquestes ajudes han d’in-

cloure una referència expressa a l’esmentat reglament.

L’article 3 de l’esmentat Reglament 702/2014 estableix que «els 

règims d’ajudes, les ajudes individuals concedides d’acord amb règims 

d’ajudes i les ajudes ad hoc seran compatibles amb el mercat interior 

d’acord amb l’article 107, apartats 2 o 3, del Tractat, i quedaran exemp-

tes de l’obligació de notificació establida en l’article 108, apartat 3, del 

Tractat, sempre que aquestes ajudes complisquen totes les condicions 

establides en el capítol I d’aquest reglament». Així mateix, regula les 

condicions específiques aplicables a la categoria pertinent establides en 

el capítol III de l’esmentat reglament.

D’altra banda, la publicació del Reglament (UE) número 1407/2013, 

de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels 

articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a 

les ajudes de minimis substitueix el text del Reglament 1998/2006, de 

la Comissió.

D’acord amb el que s’ha expressat anteriorment, i amb la finalitat 

d’adaptar el règim d’ajudes disposat en l’esmentada ordre a la regla-

mentació comunitària, per mitjà d’aquesta ordre, i de conformitat amb 

el que disposa l’article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Gene-

ralitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subven-

cions, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, es 

modifica l’Ordre de 27 de juliol de 2007, de la Conselleria d’Agricultu-

ra, Pesca i Alimentació, per la qual s’adopten mesures fitosanitàries per 

a l’eradicació i control de l’organisme nociu Xanthomonas campestris 

pvPruni (Smith) Dye (Xanthomonas arboricola pvPruni) que esta-

bleix les ajudes indemnitzatòries de concessió directa per la destrucció 

de plantacions infectades, ja que hi concorren raons d’interés públic, 

fonamentades en accions de lluita contra organismes de quarantena que 

afecten l’estat fitosanitari dels vegetals i les seues produccions. D’altra 

banda, l’article 20 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat 

Vegetal, permet als afectats per l’obligatorietat de la lluita contra una 

plaga que reben ajudes econòmiques.

Aquesta ordre es dicta en consonància amb el que estipula la Llei 

de Sanitat Vegetal i el Reial Decret 1190/1998, de 12 de juny, pel qual 

es regulen els programes nacionals d’eradicació o control d’organismes 

nocius dels vegetals fins i tot no establits al territori nacional.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Agricultura, Rama-

deria i Pesca, i d’acord amb l’ús de les facultats que em confereix la Llei 

de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, el Decret 147/2015, de 

18 de setembre, del Consell, que modifica el Decret 103/2015, de 7 de 

juliol, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència 

i de les conselleries de la Generalitat, el Decret 158/2015, de 18 de 

PREÁMBULO

La Orden de 27 de julio de 2007, de la Conselleria de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, por la que se adoptan medidas fitosanitarias para 

la erradicación y control del organismo nocivo Xanthomonas campestris 

pv. Pruni (Smith) Dye (Xanthomonas arboricola pv. Pruni) (DOCV 

10.10.2007, 5616), se acoge a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 

1857/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, derogado por 

el Reglamento (UE) número 702/2014, de 25 de junio de 2014, de la 

Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en 

los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el 

mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece la ayuda exen-

ta (regímenes de ayudas y ayudas especiales) con el fin de garantizar 

una supervisión eficaz y una gestión simplificada, pero sin mermar la 

capacidad de control de la Comisión. Dichas ayudas deben incluir una 

referencia expresa al citado reglamento.

El artículo 3 del citado Reglamento 702/2014, establece que «los 

regímenes de ayudas, las ayudas individuales concedidas con arreglo 

a regímenes de ayudas y las ayudas ad hoc serán compatibles con el 

mercado interior a tenor del artículo 107, apartados 2 o 3, del Tratado, y 

quedarán exentas de la obligación de notificación establecida en el artí-

culo 108, apartado 3, del Tratado, siempre que dichas ayudas cumplan 

todas las condiciones establecidas en el capítulo I del presente regla-

mento». Asimismo, regula las condiciones específicas aplicables a la 

categoría pertinente establecidas en el capítulo III de dicho reglamento.

Por otra parte, la publicación del Reglamento (UE) número 

1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea a las ayudas de minimis, sustituye el texto del Regla-

mento 1998/2006, de la Comisión.

De acuerdo con lo anterior, y con la finalidad de adaptar el régimen 

de ayudas dispuesto en la citada orden a la reglamentación comunita-

ria, mediante la presente orden, y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 165 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de 

Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 

y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, 

se modifica la Orden de 27 de julio de 2007, de la Conselleria d’Agri-

cultura, Pesca i Alimentació, por la que se adoptan medidas fitosanita-

rias para la erradicación y control del organismo nocivo Xanthomonas 

campestris pv. Pruni (Smith) Dye (Xanthomonas arboricola pv. Pruni

que establece las ayudas indemnizatorias de concesión directa por la 

destrucción de plantaciones infectadas, al concurrir en ellas razones de 

interés público, fundamentadas en acciones de lucha contra organismos 

de cuarentena que afectan al estado fitosanitario de los vegetales y sus 

producciones. Por su parte el artículo 20 de la Ley 43/2002, de 20 de 

noviembre, de Sanidad Vegetal, permite a los afectados por la obliga-

toriedad de la lucha contra una plaga que reciban ayudas económicas.

Esta orden se dicta en consonancia con lo estipulado en la Ley de 

Sanidad Vegetal, en el Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el 

que se regulan los programas nacionales de erradicación o control de 

organismos nocivos de los vegetales aun no establecidos en el territorio 

nacional.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de Agricultu-

ra, Ganadería y Pesca, y de acuerdo con el uso de las facultades que 

me confiere la Ley de la Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre, el 

Decreto 147/2015, de 18 de septiembre, del Consell, que modifica el 

Decreto 103/2015, de 7 de julio, por el que se establece la estructura 

orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat; 

Num. 7829 / 15.07.2016

19908  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf