Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página102/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   223

Universitat Miguel Hernández d’Elx

Universidad Miguel Hernández de Elche

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2016, de la Universitat 

Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs 

de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant de 

grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, amb 

destinació en el campus d’Elx-CEGECA, referència núme-

ro 72/2016, convocada per la Resolució de 18 de gener de 

2016.

 [2016/5433]

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2016, de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche, por la que se resuelve el con-

curso de méritos para la provisión de un puesto de trabajo 

vacante de grupo A/C, subgrupo A2/C1, administración 

general, con destino en el campus de Elche-CEGECA, 

referencia número 72/2016, convocada por Resolución de 

18 de enero de 2016. 

[2016/5433]

De conformitat amb el que es disposa en la Llei 10/2010, de 9 

de juliol, de la Generalitat d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública 

Valenciana, on es regula la provisió de llocs de treball, i amb el que es 

disposa en la base setena de la referida convocatòria.

Concloses les actuacions de la comissió de valoració nomenada 

per a resoldre el concurs per a la provisió d’un lloc de treball vacant, 

de naturalesa funcionarial de grup A/C, subgrup A2/C1, administració 

general, complement de destinació 22, complement específic E030, amb 

destinació en el campus d’Elx-CEGECA d’aquesta universitat.

Vista la proposta elevada per aquesta comissió sobre designació de 

la persona que ha superat aquest concurs, resolc:

Primer

Adjudicar a María José Fernández Rodríguez, amb NIF 22002342J, 

funcionària de carrera del subgrup C1, administració general, escala 

bàsica administrativa, el lloc de treball número F55067, amb destinació 

en el campus d’Elx-CEGECA.

Segon

La presa de possessió en el seu nou lloc de treball s’efectuarà amb 

efectes del dia de 20 juliol de 2016, i cessarà en el seu actual lloc amb 

efectes del dia 19 de juliol de 2016.

Tercer

Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana.

Quart

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà 

interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Con-

tenciós Administratiu d’Elx, en el termini de dos mesos a partir de l’en-

demà al de la seua publicació.

No obstant l’anterior, les persones interessades podran interposar 

un recurs de reposició davant el rector en el termini d’un mes des de 

l’endemà al de la seua publicació; en aquest cas no es podrà interposar 

el recurs contenciós-administratiu esmentat en el paràgraf anterior fins 

que no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs de repo-

sició, d’acord amb els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 

de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 

13 de gener.

Elx, 6 de juliol de 2016.– La rectora en funcions, p. d. (R 644/15, 

29.04.2015), vicerectora de Professorat: Eva Aliaga Agulló.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 9 de julio, 

de la Generalitat de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valen-

ciana, donde se regula la provisión de puestos de trabajo, y con lo dis-

puesto en la base séptima de la referida convocatoria.

Concluidas las actuaciones de la comisión de valoración nombra-

da para resolver el concurso para la provisión de un puesto de trabajo 

vacante, de naturaleza funcionarial de grupo A/C, subgrupo A2/C1, 

administración general, complemento de destino 22, complemento 

específico E030, con destino en el campus de Elche-CEGECA de esta 

universidad.

Vista la propuesta elevada por dicha comisión sobre designación de 

la persona que ha superado dicho concurso, resuelvo:

Primero

Adjudicar a María José Fernández Rodríguez, con NIF 22002342J, 

funcionaria de carrera del subgrupo C1, administración general, escala 

básica administrativa, el puesto de trabajo número F55067, con destino 

en el campus de Elche-CEGECA.

Segundo

La toma de posesión en su nuevo puesto de trabajo se efectuará con 

efectos del día de 20 julio de 2016, cesando en su actual puesto con 

efectos del día 19 de julio de 2016.

Tercero

Publicar la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana.

Cuarto

Contra esta resolución, que agota la via administrativa, se podrá 

interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo de Elche, en el plazo de dos meses a partir 

del día siguiente al de su publicación.

No obstante lo anterior, las personas interesadas podrán interponer 

un recurso de reposición ante el rector en el plazo de un mes desde el 

día siguiente al de su publicación; en este caso no se podrá interponer 

el recurso contencioso-administrativo mencionado en el párrafo ante-

rior hasta que no recaiga una resolución expresa o presunta del recurso 

de reposición, de acuerdo con los artículos 116 y siguientes de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 

por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Elche, 6 de julio de 2016.– La rectora en funciones, p. d. (R 644/15, 

29.04.2015), vicerrectora de Profesorado: Eva Aliaga Agulló.

Num. 7829 / 15.07.2016

200151   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf