Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página103/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   223

Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2016, de la Direcció 

General d’Indústria i Energia, per la qual s’atorga auto-

rització administrativa prèvia i autorització adminis-

trativa de construcció per a la modificació parcial de la 

instal·lació elèctrica de distribució, línia aèria d’alta ten-

sió a 132 kV doble circuit, Ontinyent - l’Olleria - Llane-

ra i Alcoi - l’Olleria - Moixent, entre els suports 10100 i 

10103, titularitat de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA 

Unipersonal, ubicada en el terme municipal de Canals. 

Expedient número ATLINE/2014/270/46.

 [2016/5014]

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2016, de la Dirección 

General de Industria y Energía, por la que se otorga 

autorización administrativa previa y autorización admi-

nistrativa de construcción para la modificación parcial 

de la instalación eléctrica de distribución, línea aérea de 

alta tensión a 132 kV doble circuito, Ontinyent - L’Olle-

ria - Llanera y Alcoi - L’Olleria - Moixent, entre los apo-

yos 10100 y 10103, titularidad de Iberdrola Distribución 

Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el término munici-

pal de Canals. Expediente número ATLINE/2014/270/46. 

[2016/5014]

Antecedents de fet

Amb data 7 de novembre de 2014, Iberdrola Distribución Eléctri-

ca, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va 

presentar davant del llavors Servei Territorial d’Energia de València, 

imprés normalitzat sol·licitant:

– Autorització administrativa prèvia per a la modificació parcial de 

la instal·lació elèctrica de distribució, línia aèria d’alta tensió a 132 kV 

doble circuit, Ontinyent – l’Olleria – Llanera i Alcoi – l’Olleria – Moi-

xent, entre els suports 10100 i 10103, ubicats en el terme municipal de 

Canals, província de València

– i autorització administrativa de construcció (anteriorment denomi-

nat aprovació del projecte tècnic d’execució).

Junt amb l’escrit de presentació d’aquestes peticions s’acompanya-

va la documentació següent:

– Projecte tècnic per a l’execució de l’esmentada instal·lació, acom-

panyat de la declaració responsable del tècnic projectista competent,

– Còpia de l’informe (Ref. 156/2014-CON) de data 24 de setembre 

de 2014, del director general d’Avaluació Ambiental i Territorial, de la 

Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

– Separates per a l’obtenció del condicionat tècnic de:

· Ajuntament de Canals,

· Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal,

· Administrador d’Infraestructures Ferroviàries ADIF,

· i Telefónica de España, SAU.

El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds 

ha sigut tramitat amb l’expedient de referència ATLINE/2014/270/46, 

incoat a aquest efecte pel llavors Servei Territorial d’Energia de Valèn-

cia.

La modificació de la línia elèctrica de distribució per a la qual se 

sol·licita autorització de construcció s’executarà en el terme municipal 

de Canals (província de València), i preveu l’adequació de la línia elèc-

trica de doble circuit a 132 kV Ontinyent – l’Olleria – Llanera i Alcoi – 

l’Olleria – Moixent, en el tram comprés entre els suports 10100 i 10103, 

a la zona d’influència del nou accés ferroviari d’Alta Velocitat de Lle-

vant. Madrid – Castella La Manxa – Comunitat Valenciana – Regió de 

Múrcia, en el subtram Moixent– l’Alcúdia de Crespins. L’esmentada 

modificació, comprendrà la substitució dels suports 10101 i 10102 a una 

nova posició, no implica variació en la longitud i traça actual de la línia 

elèctrica citada, i manté els conductors existents, es procedirà únicament 

a la reposició dels ponts en els nous suports d’amarratge.

Actualment Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, es 

troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el 

número de registre R1-001, registre accessible en el lloc web del Minis-

teri d’Indústria, Energia i Turisme, 

https://oficinavirtual.mityc.es/eee/

indiceCalidad/distribuidores.aspx

, inscripció per a la qual cal acreditar 

el compliment de les capacitats esmentades en l’article 37 del Reial 

Decret 1955/2000, d’1 de desembre.

Als efectes previstos en l’article 9 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, 

pel qual s’estableixen els procediments d’autorització d’instal·lacions 

de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són compe-

tència de la Generalitat Valenciana, la sol·licitud d’autorització admi-

nistrativa, ha sigut objecte d’informació pública durant el termini de 20 

dies en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 4 de maig de 

2015, (DOCV 7517).

Antecedentes de hecho

Con fecha 7 de noviembre de 2014, Iberdrola Distribución Eléctri-

ca, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, 

presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, 

impreso normalizado solicitando:

– Autorización administrativa previa para la modificación parcial de 

la instalación eléctrica de distribución, línea aérea de alta tensión a 132 

kV doble circuito, Ontinyent – L’Olleria – Llanera y Alcoi – L’Olleria 

– Moixent, entre los apoyos 10100 y 10103, ubicados en el término 

municipal de Canals, provincia de Valencia

– y autorización administrativa de construcción (anteriormente 

denominado aprobación del proyecto técnico de ejecución).

Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompa-

ñaba la siguiente documentación:

– Proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, acom-

pañado de la declaración responsable del técnico proyectista compe-

tente,

– Copia del informe (Ref. 156/2014-CON) de fecha 24 de septiem-

bre de 2014, del director general de Evaluación Ambiental y Territorial, 

de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

– Separatas para la obtención del condicionado técnico de:

· Ayuntamiento de Canals,

· Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal,

· Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF,

· y Telefónica de España, SAU.

El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes 

ha sido tramitado con el expediente de referencia ATLINE/2014/270/46, 

incoado al efecto por el entonces Servicio Territorial de Energía de 

Valencia.

La modificación de la línea eléctrica de distribución para la que se 

solicita autorización de construcción se ejecutará en el término muni-

cipal de Canals (provincia de Valencia), contemplando la adecuación 

de la línea eléctrica de doble circuito a 132 kV Ontinyent – L’Olleria 

– Llanera y Alcoi – L’Olleria – Moixent, en el tramo comprendido entre 

los apoyos 10100 y 10103, a la zona de influencia del nuevo acceso 

ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid – Castilla La Mancha 

– Comunitat Valenciana – Región de Murcia, en el subtramo Mogente 

– Alcudia de Crespins. La citada modificación, comprenderá la sustitu-

ción de los apoyos 10101 y 10102 a una nueva posición, no implicando 

variación en la longitud y traza actual de la línea eléctrica citada, y 

manteniendo los conductores existentes, procediendo únicamente a la 

reposición de los puentes en los nuevos apoyos de amarre.

A fecha de la presente Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Uniperso-

nal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores 

con el número de registro R1-001, registro accesible en el sitio web del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 

https://oficinavirtual.mityc.es/

eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx

, inscripción para la que es necesa-

rio acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en el artículo 

37 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 

de abril, por le que se establecen los procedimientos de autorización 

de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía 

eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, la solicitud 

de autorización administrativa, ha sido objeto de información pública 

durante el plazo de 20 días en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-

ciana, del 4 de mayo de 2015, (DOCV 7517).

Num. 7829 / 15.07.2016

200161   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf