Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página110/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   223

Vicepresidència 

i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia 

y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2016, de la Vicepresidència 

i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual 

es convoquen per als exercicis 2016 i 2017 les subvenci-

ons destinades a la realització de projectes dirigits a la 

integració social de persones immigrants.

 [2016/5576]

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2016, de la Vicepresi-

dencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 

por la que se convocan para los ejercicios 2016 y 2017 

las subvenciones destinadas a la realización de proyectos 

dirigidos a la integración social de personas inmigrantes. 

[2016/5576]

Per mitjà de l’Ordre 11/2016, de 9 de maig, de la Vicepresidència 

i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’estableixen les bases 

reguladores de la concessió de subvencions destinades a la realització de 

projectes dirigits a la integració social de persones immigrants (d’ara en 

avant Ordre 11/2016 per la qual s’estableixen les bases reguladores de 

subvencions per a la integració social de persones immigrants), DOCV 

número 7783, de 16.05.2016.

En virtut del que s’ha exposat i de conformitat amb l’article 160.4.

de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, 

del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, resolc:

Primer. Objecte

Convocar per als exercicis 2016 i 2017 les subvencions destinades 

al finançament de les despeses corrents derivades de la realització de 

projectes d’integració social de persones immigrants que es desenvo-

lupen en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana regulades per 

l’Ordre 11/2016 per la qual s’estableixen les bases reguladores de sub-

vencions per a la integració social de persones immigrants.

Podran ser objecte d’aquesta subvenció els projectes d’integració 

social de persones immigrants que s’emmarquen en algun dels progra-

mes següents:

A.1. Acollida integral, incloent-hi allotjament i manutenció.

A.2. Primera acollida i acompanyament, inserció sociolaboral, 

mediació intercultural, promoció de la interculturalitat i escoles d’aco-

llida.

A.3. Intervenció social amb població immigrant a través d’un siste-

ma de treball en xarxa.

A.4. Programa de retorn.

Els projectes objecte de finançament hauran de ser executats a la 

Comunitat Valenciana durant els exercicis 2016 i 2017.

Segon. Condicions de la concessió de les subvencions

1. El procediment de concessió d’aquestes ajudes es tramitarà en 

règim de concurrència competitiva.

2. Podran sol·licitar i ser beneficiàries d’aquestes subvencions les 

entitats privades sense ànim de lucre que complisquen els requisits 

establits en l’article 2 de l’Ordre 11/2016 per la qual s’estableixen les 

bases reguladores de subvencions per a la integració social de persones 

immigrants.

Així mateix, les entitats beneficiàries de la subvenció hauran de 

complir les obligacions recollides en l’article 3 de l’ordre esmentada.

Tercer. Quantia de la subvenció

1. La dotació del crèdit disponible en cada anualitat es distribuirà 

entre els diferents programes subvencionables atenent el percentatge 

determinat en l’article 10 de l’Ordre 11/2016 per la qual s’estableixen 

les bases reguladores de subvencions per a la integració social de per-

sones immigrants, entre les entitats beneficiàries el projecte de les quals 

haja superat la puntuació mínima exigida en les bases esmentades.

2. El procés d’adjudicació es realitzarà atenent la dotació assignada 

per a cada un dels programes i la puntuació obtinguda pel conjunt de 

les entitats beneficiàries, i el quocient entre ambdós elements és el que 

determinarà el valor/punt, que servirà com a valor de referència per a 

efectuar el repartiment del crèdit.

En el cas que després de l’assignació dels imports resultara crèdit 

sobrant en algun dels programes, s’incrementarà la quantia prevista per 

a la resta de programes, en funció de les necessitats que es detecten a 

través de les sol·licituds presentades.

Mediante la Orden 11/2016, de 9 de mayo, de la Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la realización 

de proyectos dirigidos a la integración social de personas inmigrantes 

(en adelante Orden 11/2016 por la que se establecen las bases regulado-

ras de subvenciones para la integración social de personas inmigrantes), 

(DOCV 7783, 16.05.2016).

En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 160.4.

de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Públi-

ca, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, resuelvo:

Primero. Objeto

Convocar para los ejercicios 2016 y 2017 las subvenciones desti-

nadas a la financiación de los gastos corrientes derivados de la realiza-

ción de proyectos de integración social de personas inmigrantes que se 

desarrollen en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana reguladas 

por la Orden 11/2016 por la que se establecen las bases reguladoras de 

subvenciones para la integración social de personas inmigrantes.

Podrán ser objeto de esta subvención los proyectos de integración 

social de personas inmigrantes que se enmarquen en alguno de los 

siguientes programas:

A.1. Acogida integral, incluyendo alojamiento y manutención.

A.2. Primera acogida y acompañamiento, inserción sociolaboral, 

mediaciónintercultural, promoción de la interculturalidad y escuelas 

de acogida.

A.3. Intervención social con población inmigrante a través de un 

sistema detrabajo en red.

A.4. Programa de retorno.

Los proyectos objeto de financiación deberán ser ejecutados en la 

Comunitat Valenciana durante los ejercicios 2016 y 2017.

Segundo. Condiciones de la concesión de las subvenciones

1. El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en 

régimen de concurrencia competitiva.

2. Podrán solicitar y ser beneficiarias de estas subvenciones las 

entidades privadas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos esta-

blecidos en el artículo 2 de la Orden 11/2016 por la que se establecen 

las bases reguladoras de subvenciones para la integración social de per-

sonas inmigrantes.

Asimismo, las entidades beneficiarias de la subvención deberán 

cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 3 de la mencionada 

orden.

Tercero. Cuantía de la subvención

1. La dotación del crédito disponible en cada anualidad se distribui-

rá entre los diferentes programas subvencionables atendiendo al por-

centaje determinado en el artículo 10 de la Orden 11/2016 por la que 

se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la integración 

social de personas inmigrantes, entre las entidades beneficiarias cuyo 

proyecto haya superado la puntuación mínima exigida en las citadas 

bases.

2. El proceso de adjudicación se realizará atendiendo a la dotación 

asignada para cada uno de los programas y la puntuación obtenida por el 

conjunto de las entidades beneficiarias, siendo el cociente entre ambos 

elementos el que determinará el valor/punto, que servirá como valor de 

referencia para efectuar el reparto del crédito.

En el caso de que tras la asignación de los importes resultara crédito 

sobrante en alguno de los programas, se procederá a incrementar la 

cuantía prevista para el resto de programas, en función de las necesida-

des que se detecten a través de las solicitudes presentadas.

Num. 7829 / 15.07.2016

200231   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf