Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página115/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   223

DIRECCIÓ GENERAL D'INCLUSIÓ SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL

DIN - A4

CHAP - IAC

IA - 22218

31/08/15

- 02 - E

ANNEX I 

FULL 2 

ANEXO I 

HOJA 2

SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES 

DIRIGITS A LA INTEGRACIÓ DE PERSONES IMMIGRANTS 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 

DIRIGIDOS A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES

F

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ / PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN

A.1.- Acollida integral, incloent allotjament i manutenció 

A.1.- Acogida integral, incluyendo alojamiento y manutención

A.2.- Primera acollida i acompanyament, inserció sociolaboral, mediació intercultural i escoles d'acollida 

A.2.- Primera acogida y acompañamiento, inserción sociolaboral, mediación intercultural y escuelas de acogida

A.3.- Intervenció social amb població immigrant a través d'un sistema de treball en xarxa 

A.3.- Intervención social con población inmigrante a través de un sistema de trabajo en red

Es pot sol·licitar un màxim de dos projectes 

Se puede solicitar un máximo de dos proyectos

A.4.- Tomada 

A.4.- Retorno

COST TOTAL DEL PROJECTE 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA 

SUBVENCIÓN SOLICITADA

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

G

NOMBRE DEL/S PROJECTE/S PRESENTAT/S I SUBVENCIÓ/NS SOL·LICITADA/ES 

NOMBRE DE LO/S PROYECTO/S PRESENTADO/S Y SUBVENCIÓN/ES SOLICITADA/S

A.1

A.3

A.4

A.2

PROGRAMA

PROGRAMA

H

DECLARACIÓ D'AJUDES SOL·LICITADES O REBUDES D'ALTRES ORGANISMES PER A ESTE PROJECTE O ACCIÓ 

DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS O RECIBIDAS DE OTROS ORGANISMOS PARA ESTE PROYECTO O ACCIÓN

CONVOCATÒRIA

CONVOCATORIA

IMPORT SOL·LICITAT 

IMPORTE SOLICITADO

IMPORT CONCEDIT 

IMPORTE CONCEDIDO

ORGANISME

ORGANISMO

NO ha sol·licitat ni obtingut cap altra ajuda per a este mateix fi o cost subvencionable

NO ha solicitado u obtenido ninguna otra ayuda para este mismo fin o coste subvencionable

SÍ ha sol·licitat o obtingut les següents ajudes: 

SÍ ha solicitado o recibido las siguientes ayudas:

I

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

Fitxa Tècnica (una per cada projecte presentat). ANNEX II 

Ficha Técnica (una por cada proyecto presentado). ANEXO II

En cas d'haver marcat la casella de l'apartat D d'esta sol·licitud, acreditació d'estar al corrent d'obligacions tributàries i de Seguretat  Social. 

En caso de haber marcado la casilla del apartado D de esta solicitud, acreditación de estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad  Social.

Certificat d'estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Agència  Estatal d'Administració Tributària. 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la  Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Certificat d'estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb la Hisenda Autonòmica. 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda Autonómica.

Certificat d'estar al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social. 

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones frente la Seguridad Social.

Fotocòpia compulsada de la Targeta de Persones Jurídiques i Entitats en general, que conste el CIF de l'entitat sol·licitant. 

Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Personas Jurídicas y Entidades en general, en que conste el CIF de la entidad solicitante.

Fotocòpia compulsada dels estatuts vigents de l'entitat. 

Fotocopia compulsada de los estatutos vigentes de la entidad.

Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de la capacitat del signatari de la sol·licitud per a representar a l'entitat (escriptura d'apoderament o

certificació de l'acord de l'òrgan de govern de l'entitat facultant el representant legal per a subscriure la sol·licitud). 

Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de la capacidad del signatario de la solicitud para representar a la entidad (escritura de apoderamiento o

certificación del acuerdo del órgano de gobierno de la entidad facultando al representante legal para suscribir la solicitud).

Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la inscripció de l'entitat en el registre administratiu que per la seua naturalesa jurídica li corresponga

(Associacions, Fundacions o Entitats Religioses). 

Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el registro administrativo que por su naturaleza jurídica le corresponda

(Asociaciones, Fundaciones o Entidades Religiosas).

Si és el cas, certificat de cada un dels representants legals de les entitats participants en els projectes presentats per el programa “A.3.Sistema de treball en

xarxa”.  ANNEX III 

En su caso, certificado de cada uno de los representantes legales de las entidades participantes en los proyectos presentados por el programa “A.3.Sistema de

trabajo en red”.  ANEXO III

Documentació que permet a l'entitat sol·licitant oferir el recurs d'allotjament si es presenten per el programa A.1 “Acollida integral, incloent allotjament i

manutenció” (contracte de lloguer, acord de cessió d'instal·lacions, escriptura de propietat del recurs, etc.) 

Documentación que permite a la entidad solicitante ofertar el recurso de alojamiento si se presentan por el programa A.1 “Acogida integral, incluyendo alojamiento

y manutención” (contrato de alquiler, acuerdo de cesión de instalaciones, escritura de propiedad del recurso, etc.)

Estaran exemptes de la presentació dels documents relacionats a continuació aquelles entitats que ja els hagueren presentat amb

motiu de la presentació d'alguna sol·licitud d'ajudes a esta Direcció General i no s'hagueren produït canvis en ells 

Estarán exentas de la presentación de los documentos relacionados a continuación aquellas entidades que ya los hubieran presentado

con motivo de la presentación de alguna solicitud de ayudas a esta Dirección General y no se hubieran producido cambios en ellos

Expedient:

Expediente:

Orde:

Orden:

Fotocòpia compulsada del DNI, o si és el cas, NIE o passaport del representant legal de l’entitat 

Fotocopia compulsada del DNI, o en su caso, NIE o pasaporte del representante legal de la entidad

Model de domiciliació bancària degudament omplida 

Modelo de domiciliación bancaria debidamente cumplimentada

COMPROMÍS D'EXECUCIÓ ASSUMIT

COMPROMISO DE EJECUCIÓN ASUMIDO

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ A APLICAR

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN A APLICAR

ENTITAT COPARTICIPANTE EN PROJECTE

ENTIDAD COPARTICIPANTE EN PROYECTO

(1/2)

EXEMPLAR

PER

A

L'ADMINISTRACIÓ

/E

JEMPLAR

PARA

LA

ADMINISTRACIÓN

Num. 7829 / 15.07.2016

200281   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf