Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página117/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   ...   223

DIRECCIÓ GENERAL D'INCLUSIÓ SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 

DIN - A4

CHAP - IAC

03/06/16

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / 

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA 

INTEGRACIÓ DE PERSONES IMMIGRANTS. FITXA TÈCNICA 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A 

LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES. FICHA TÉCNICA

ANNEX II 

FULL 2 

ANEXO II 

HOJA 2

CONTINGUT TÈCNIC / CONTENIDO TÉCNICO

E

1.- AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS SOCIALS QUE JUSTIFIQUEN ELS OBJECTIUS DEL PROJECTE 

     EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES SOCIALES QUE JUSTIFIQUEN LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.-CONTINGUT TÈCNIC DEL PROJECTE: PLANTEJAMENT I TEMPORALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR 

CONTENIDO TÉCNICO DEL PROYECTO: PLANTEAMIENTO Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR

METODOLOGIA / METODOLOGÍA

2.-OBJECTIU GENERAL(PER ALS PROJECTES INSCRITS EN EL PROGRAMA A.2, CAL  SELECCIONAR UN PROJECTE INDICAT EN L'APARTAT 1 DE L'ARTICLE 5) 

OBJETIVO GENERAL (PARA LOS PROYECTOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA A.2, SELECCIONAR UN PROYECTO INDICADO EN EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 5)

3.- OBJECTIUS ESPECÍFICS (NUMERAR ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS) / OBJETIVOS ESPECÍFICOS (NUMERAR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS)

IA

-22169

-02

-E

Num. 7829 / 15.07.2016

20030


DIRECCIÓ GENERAL D'INCLUSIÓ SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 

DIN - A4

CHAP - IAC

03/06/16

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / 

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA 

INTEGRACIÓ DE PERSONES IMMIGRANTS. FITXA TÈCNICA 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A 

LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES. FICHA TÉCNICA

ANNEX II 

FULL 3 

ANEXO II 

HOJA 3

CONTINGUT TÈCNIC (continuació) / CONTENIDO TÉCNICO (continuación)

E

5.-PREVISIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES DEL PROJECTE DURANT EL PERÍODE D'EXECUCIÓ D'ESTE 

    PREVISIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS DEL PROYECTO DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL MISMO

6.- ÀMBIT TERRITORIAL / ÁMBITO TERRITORIAL

Autonòmic

Autonómico

Provincial

Comarcal

Local

Inferior a local

7.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

     PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

>9 mesos 

>9 meses

Entre 6 i 9 mesos 

Entre 6 y 9 meses

Entre 3 i 6 mesos 

Entre 3 y 6 meses

Inferior a 3 mesos 

Inferior a 3 meses

8- HORARI SETMANAL D'ATENCIÓ DEL RECURS AMB INDICACIÓ DEL RÈGIM HORARI I DIES D'ATENCIÓ 

    HORARIO SEMANAL DE ATENCIÓN DEL RECURSO CON INDICACIÓN DEL RÉGIMEN HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN

9- EXISTÈNCIA D'ALTRES FONTS DE FINANÇAMENT PÚBLIC I/O PRIVAT ASSOCIADES AL PROJECTE I/O COFINANÇAMENT DEL PROJECTE PER LA MATEIXA ENTITAT SOL·LICITANT 

EXISTENCIA DE OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICA Y/O PRIVADA ASOCIADAS AL PROYECTO Y/O COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO POR LA PROPIA ENTIDAD SOLICITANTE

AÑO

ANY

NÚM. EXPEDIENT 

Nº EXPEDIENTE

10- PREVISIÓ D'INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS A REALITZAR EN EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

      PREVISIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO

11- PROJECTES SUBVENCIONATS EN L'EXERCICI ANTERIOR QUE COINCIDISQUEN EN L'OBJECTE AMB ELS SOL·LICITATS EN LA PRESENT CONVOCATÒRIA (DARRERS 4 ANYS) 

      PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR QUE COINCIDAN EN EL OBJETO CON LOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA (ÚLTIMOS 4 AÑOS)

TÍTOL DEL PROJECTE 

TÍTULO DEL PROYECTO

IMPORT CONCEDIT 

IMPORTE CONCEDIDO

NÚM. OBJECTIU ESPECÍFIC 

Nº OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR

RESULTAT ESPERAT 

RESULTADO ESPERADO

IA

-22169

-03

-E

Num. 7829 / 15.07.2016

200311   ...   113   114   115   116   117   118   119   120   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf