Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página118/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   223

DIRECCIÓ GENERAL D'INCLUSIÓ SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 

DIN - A4

CHAP - IAC

03/06/16

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / 

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA 

INTEGRACIÓ DE PERSONES IMMIGRANTS. FITXA TÈCNICA 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A 

LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES. FICHA TÉCNICA

ANNEX II 

FULL 4 

ANEXO II 

HOJA 4

ENTITATS COPARTICIPANTS EN EL PROJECTE / ENTIDADES COPARTICIPANTES EN EL PROYECTO

F

En el cas de projectes presentats pel programa A.3, entitats que coparticipen amb l'entitat coordinadora sol·licitant en el desenvolupament del

projecte, amb indicació de les funcions i actuacions a exercir per cada un dels components de la xarxa i del sistema d'organització interna i

d'avaluació de resultats previst 

En el caso de proyectos presentados por el programa A.3, entidades que coparticipan con la entidad coordinadora solicitante en el desarrollo del

proyecto, con indicación de las funciones y actuaciones a desempeñar por cada uno de los componentes de la red y del sistema de organización

interna y de evaluación de resultados previsto

DADES ADDICIONALS / DATOS ADICIONALES

G

Els projectes que s'adscriguen al programa A.1 (acollida integral, incloent-hi allotjament i manutenció), hauran de fer constar també les dades

següents:

Los proyectos que se adscriban al programa A.1 (acogida integral, incluyendo alojamiento y manutención), deberán hacer constar también los

siguientes datos:

1- TIPOLOGIA DEL CENTRE / TIPOLOGÍA DEL CENTRO

Pis

Piso

Alberg

Albergue

Hostal

Pensión

Pensión

Casa cuna

2.- NRE. PLACES D'ALLOTJAMENT ASSIGNADES AL PROJECTE PER LES QUALS SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ I POSADES A DISPOSICIÓ DE LA DG D'INCLUSIÓ SOCIAL 

     Nº PLAZAS DE ALOJAMIENTO ASIGNADAS AL PROYECTO POR LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LA DG DE INCLUSIÓN SOCIAL

3.- PREVISIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES ALLOTJADES 

PREVISIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS ALOJADAS

4.- PREVISIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES ATESES 

PREVISIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS

5.- TEMPS ESTIMAT D'ESTADA TEMPORAL (VEURE APARTAT 12 DE L'ARTICULE 3 DE L'ORDRE) 

     TIEMPO ESTIMADO DE ESTANCIA TEMPORAL (VER APARTADO 12 DEL ARTICULO 3 DE LA ORDEN)

6- PERFIL DELS USUARIS / PERFIL DE LOS USUARIOS

7- RÈGIM DE FUNCIONAMENT DEL SERVICI: HORARIS, DRETS I DEURES DELS USUARIS, ETC. 

    RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO: HORARIOS, DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS, ETC.

8- INDICACIÓ, SI ÉS EL CAS, DELS SERVICIS ADDICIONALS OFERITS ALS USUARIS JUNT AMB L'ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ (SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I/O AJUDES 

ECONÒMIQUES PER A LA COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES, INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT, DERIVACIÓ A ALTRES RECURSOS SOCIALS, FORMACIÓ, ETC.) 

INDICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS SERVICIOS ADICIONALES OFERTADOS A LOS USUARIOS JUNTO AL ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN (SUMINISTRO DE MATERIAL Y/O AYUDAS 

ECONÓMICAS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO, DERIVACIÓN A OTROS RECURSOS SOCIALES, FORMACIÓN, ETC.)

IA

-22169

-04

-E

Num. 7829 / 15.07.2016

200321   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf