Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página120/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   223

DIRECCIÓ GENERAL D'INCLUSIÓ SOCIAL  DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL

03/06/16

DIN - A4

CHAP - IAC

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DIRIGITS A LA INTEGRACIÓ DE PERSONES IMMIGRANTS. 

FITXA TÈCNICA 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES. 

FICHA TÉCNICA

ANNEX II  FULL 6 

ANEXO II  HOJA 6

El personal vinculat a l'execució del projecte s'especificara per cadascun dels exercicis de la convocatòria (2016 i 2017)

. Reflectirà la informació de manera concisa. L'ampliació d'esta i de la resta del projecte haurà 

d'expressar-se en la memòria programació. Únicament es podrà imputar a la subvenció com a despeses de personal, el personal que

 figure en aquest Annex vinculat a l'execució del projecte.

El personal vinculado a la ejecución del proyecto se especificara por cada uno de los ejercicios de la convocatoria (2016 y 201

7)

. Reflejará la información de modo conciso. La ampliación de la misma y el resto del 

proyecto deberá expresarse en la programación Únicamente se podrá imputar a la subvención como gastos de personal, el personal 

que figure en este Anexo vinculado a la ejecución del proyecto.

NÚM.

COGNOMS I NOM 

APELLIDOS Y NOMBRE

VINCULACIÓ

JURÍDICO LABORAL (*) 

VINCULACIÓN

JURÍDICO- LABORAL

TITULACIÓ

TITULACIÓN

LLOC DE TREBALL I 

FUNCIONS

PUESTO DE TRABAJO Y 

FUNCIONES

HORES SET.  DEDICADES AL 

PROJECTE

HORAS SEM.  DEDICADAS AL  PROYECTO

RETRIBUCIONS /

 RETRIBUCIONES

SALARI ANUAL BRUT 

SALARIO ANUAL BRUTO

S.S. A CÀRREC EMPRESA 

(SI ÉS EL CAS) 

S.S A CARGO DE LA EMPRESA 

(EN SU CASO)

TOTAL RETRIBUCIONS  TOTAL RETRIBUCIONES

(*)    Vinculació jurídicolaboral, si és el cas: / 

Vinculación jurídico-laboral, en su caso:

LI = Laboral indefinit / 

Laboral indefinido

LT = Laboral temporal  PS = Prestació de servicis / 

Prestación de servicios

V = Voluntari/ària / 

Voluntario/a

(**)  ARMI: núm. registre acreditació mediador intercultural /

 número registro acreditación mediador intercultural

NÚM. ARMI 

Nº ARMI 

(**)

RELACIÓ NOMINAL DEL PERSONAL VINCULAT A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE PER A l'EXERCICI 2017  RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL VINCULADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA EL EJERCICIO 2017

I

IA-

22169-

06-

E

Num. 7829 / 15.07.2016

200341   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de Educación

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de


Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf