Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página125/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   223

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Les dades de caràcter personal contingudes en este imprés podran ser incloses  en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a òrgan responsable f’este, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les 

seues competències. Així mateix, li informen de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això d’acord amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 

(BOE núm. 298, de 14/12/99).

17)      COMPROVADA LA PERSONALITAT I, SI ÉS EL CAS, LA REPRESENTACIÓ AMB QUÈ ACTUA EL COMPAREIXENT O COMPAREIXENTS, AIXÍ COM QUE ESTA HA SIGUT   

DECLARADA SUFICIENT PER A OTORGAR EL PRESENT DOCUMENTO DE DOMICILIACIÓ DE PAGAMENTS.

CE

RTIFICACIÓ

D

FIRMA:

ÒRGAN

DIA             MES      

ANY

DI

N-A4

05.

11

45

5

-2

01

1

C

EH

E -

SO

C

I

AGG  

    

1/

2  

EX

EMPL

AR

  PER 

A

 L’

A

DMINI

STR

A

CIÓ

NÚMERO COMPTE

NÚMERO COMPTE CORRENT

COMP

TES BANCARIS

B

C

O

M

PT

E N

AC

IO

N

AL

CO

M

P

TE

 ESTRANGE

R

PAÍS-ESTAT DEL COMPTE

CODI SUCURSAL

DC

SUCURSAL

CODI  BIC

CODI ENTITAT

ENTITAT FINANCERA

IBAN

14)  ASSENYALEU EL QUE PERTOQUE:

IBAN

13)

13)

REGISTRE DE CONTRACTISTES I EMPRESES 

CLASSIFICADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

21)  CODI IDENTIFICADOR DEL PROCEDIMENT

20)  PROCEDIMENT EN QUÈ ES PRESENTA

19)  CONSELLERIA O ENTITAT

18)  ÒRGAN AL QUAL S’ADREÇA

DEST

INA

TARI

E

NÚM. DOC. IDENTIFICACIÓ

NÚM. DOC. IDENTIFICACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC

DADES COMPLEMENTÀRIES DEL DOMICILI

EL SOL·LICITANT DECLARA QUE SÓN CERTES LES DADES BANCÀRIES DE L’APARTAT B QUE IDENTIFIQUEN EL COMPTE CORRENT DEL QUAL ÉS 

(15)…………………………………………….......…. . EL RÈGIM D’ESTA DECLARACIÓ RESPONSABLE ÉS EL DE L’ARTICLE  71 BIS) DE LA LLEI 30/1992, DE 26 DE NOVEMBRE.

V

E

R

IF

IC

A

C

D

E

 L

A

 ID

E

N

TI

TA

I  L

A

 REPRESE

NT

ACI

Ó

C

FIRMA DEL SOL·LICITANT O FIRMES MANCOMUNADES:

FIRMA COM A ___________________________________ 

FIRMA COM A_______________________________________ 

NIF:

NIF:

EL SOL·LICITANT AUTORITZA QUE L’ÒRGAN VALIDE LA SEUA IDENTITAT AMB LA INFORMACIÓ DEL MINISTERI RESPONSABLE DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓ DE 

DADES D’IDENTITAT O AMB LES DADES TRIBUTÀRIES DE L’AEAT, art.95.1.k. DE LA LGT. 

EL SOL·LICITANT AUTORITZA QUE LA VERIFICACIÓ DE LA SEUA CAPACITAT DE REPRESENTACIÓ EN NOM DE ES FAÇA PER L’ÒRGAN GESTOR DIRECTAMENT A TRAVÉS 

DEL

REGISTRE DE REPRESENTANTS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA

16)  ATÉS QUE L’ADMINISTRACIÓ PODRIA COMPTAR JA AMB LES DADES NECESSÀRIES PER A VERIFICAR LA IDENTITAT I REPRESENTACIÓ QUE S’EXIGIXEN, PODEU MARCAR 

LES AUTORITZACIONS SEGÜENTS O BÉ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ QUE ES DETALLA EN LES INSTRUCCIONS:

TEL

ÈFO

N D’A

TE

NC

A

 L’USUARI

012-

SI

 T

ELEFO

NEU D

ES DE FO

RA DE LA CO

MUNI

TA

T VAL

ENCI

ANA:

  +34

 96 38

6 60 00 

COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT

IDENT

IFICACIÓ

DEL SO

LICIT

AN

T

A

NIE

PASSAPORT

12)  NIF

VII

VII

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

ALTA  NOU PERCEPTOR/A

2)   ALTA NOVA DOMICILIACIÓ

BAIXA

FÍSICA RESIDENT

JURÍDICA RESIDENT

FÍSICA NO RESIDENT

JURÍDICA NO RESIDENT

1)

3)

II

5)

6)

4)

7)

III

I

8)  TIPUS VIA

NOM  VIA

9)  TIPUS NÚMERO

NÚM. VIA

10)  QUALIF. NÚM. VIA

11)  POBLACIÓ

CODI POSTAL

PROVÍNCIA

PAÍS

POBLACIÓ

CODI POSTAL

VI

VI

DOMICILI ESTRANGER 1

DOMICILI ESTRANGER 2

MUNICIPI

PROVÍNCIA

TELÈFON FIX

TELÈFON MÒBIL

BLOC

PORTAL

ESCALA

PIS

PORTA

FAX

VAT

PASSAPORT

NIE

NIF

IV

ALTRES

V

V

V

ANNEX IV

Num. 7829 / 15.07.2016

200391   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf