Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página126/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   223

1/

1  

EX

EMPL

AR

 PER 

A

 L’INTERE

SS

A

T

C

- DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIONS

15)   HEU D’INDICAR SI SOU TITULAR O COTITULAR DEL COMPTE LES DADES DEL QUAL CONSTEN EN L’APARTAT B DEL MODEL.

16) ATÉS QUE L’ADMINISTRACIÓ PODRIA COMPTAR JA AMB LES DADES NECESSÀRIES PER A VERIFICAR LA IDENTITAT I REPRESENTACIÓ QUE S’EXIGIXEN, PODEU MARCAR LES 

AUTORITZACIONS DE L’APARTAT C) DEL MODEL O, EN COMPTE D’AIXÒ, PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT: 

a) LA PERSONA FÍSICA RESIDENT PRESENTARÀ FOTOCÒPIA DEL NIF.  LA NO RESIDENT PRESENTARÀ EL NIE, PASSAPORT O UNA ALTRA ACREDITACIÓ DE LA SEUA IDENTITAT I NO 

RESIDÈNCIA.

b) LA PERSONA JURÍDICA NO INSCRITA EN ELS REGISTRES DE L’ART 6.2 PRESENTARÀ LA DOCUMENTACIÓ VÀLIDA EN DRET QUE DEIXE CONSTÀNCIA FIDEDIGNA DE LA 

CAPACITAT DEL REPRESENTANT PER A SOL·LICITAR L’ALTA O LA BAIXA DE LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA EN NOM DE L’EMPRESA.

13) EMPLENEU UNA DE LES DUES FILES. FEU-HO COMENÇANT PER L’ESQUERRA. NO CAL QUE EMPLENEU LES DUES.

14) HEU DE POSAR EL CODI IBAN OBLIGATÒRIAMENT SI ES TRACTA D’UN COMPTE BANCARI D’UNA ENTITAT RADICADA EN UN ESTAT MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA. EN ELS ALTRES 

CASOS, MARQUEU QUE ES TRACTA D’UN COMPTE CORRENT ELS DÍGITS DEL QUAL ES REFLECTIXEN EN EL CAMP SEGÜENT. EL CODI IBAN I EL COMPTE CORRENT ES COMENÇARAN A 

EMPLENAR PER L’ESQUERRA. ESCRIVIU NOMÉS NÚMEROS, SENSE COMES, PUNTS, NI GUIONS. TANT EL CODI IBAN, COM EL CODI BIC ELS SUBMINISTRA L’ENTITAT FINANCERA.

B

- COMPTES BANCARIS

HEU DE MARCAR LA CASELLA QUE PERTOQUE A LA VOSTRA SOL·LICITUD. 

1)

ALTA DE NOU PERCEPTOR/A, QUAN EL SOL·LICITANT NO TINGA DONATS D’ALTA EN LA GENERALITAT CAP COMPTE BANCARI PER A LA DOMICILIACIÓ DELS SEUS PAGAMENTS.

2)     ALTA DE NOVA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

QUAN EL SOL·LICITANT QUE JA TINGA DONATS D’ALTA COMPTES BANCARIS EN LA GENERALITAT VULGA DONAR-NE D’ALTA ALTRES NOUS

3) BAIXA, QUAN EL SOL·LICITANT VULGA DEIXAR SENSE EFECTE UN COMPTE BANCARI DAVANT LA GENERALITAT DE MANERA QUE DEIXE DE REBRE PAGAMENTS A TRAVÉS D’ESTE.

HEU DE MARCAR LA CASELLA QUE PERTOQUE A LES CIRCUMSTÀNCIES DEL SOL·LICITANT.

4) SI EL SOL·LICITANT ÉS PERSONA FÍSICA I RESIDENT 

5) SI EL SOL·LICITANT ÉS PERSONA FÍSICA I NO RESIDENT

6) SI EL SOL·LICITANT ÉS PERSONA JURÍDICA I  RESIDENT

7) SI EL SOL·LICITANT ÉS PERSONA JURÍDICA I NO RESIDENT

EMPLENEU AMB LES DADES DEL SOL·LICITANT DE LA INSTÀNCIA. 

HEU DE MARCAR LA DOCUMENTACIÓ QUE, PER A IDENTIFICAR EL SOL·LICITANT, PRESENTEU JUNT AMB ESTE MODEL.

EMPLENEU AMB LES DADES CORRESPONENTS AL DOMICILI A ESPANYA DEL SOL·LICITANT.

8) EMPLENEU AMB L’ABREVIATURA DEL TIPUS DE VIA: c/, Av., Pl., etc ...

9) EMPLENEU AMB L’ABREVIATURA CORRESPONENT AL VALOR AMB QUÈ ES DESCRIU EL VOSTRE NÚMERO DE VIA: núm., km., s/n, etc ...

10) EMPLENEU, SI ÉS EL CAS, AMB EL VALOR CORRESPONENT AL QUALIFICATIU DEL VOSTRE NÚMERO DE VIA: bis, dup, mod, ant, etc...

11) EMPLENEU AMB EL NOM DE LA LOCALITAT, POBLACIÓ, ETC ... SI ÉS DISTINTA DEL NOM DEL MUNICIPI.

EMPLENEU, SI ÉS EL CAS, AMB LES DADES DEL DOMICILI ESTRANGER DEL SOL·LICITANT.             

EMPLENEU NOMÉS EN EL CAS QUE EL SOL·LICITANT SIGA UNA PERSONA JURÍDICA. HEU D’EMPLENAR-LO AMB LES DADES IDENTIFICATIVES DEL REPRESENTANT  QUE  

PRESENTA LA SOL·LICITUD.

12HEU D’INDICAR LA DOCUMENTACIÓ QUE, PER A IDENTIFICAR EL REPRESENTANT, ADJUNTEU A ESTE MODEL: NIF, NIE o PASSAPORT.

A

- IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT

EMPLENEU A MÀQUINA / ORDINADOR O AMB LLETRES MAJÚSCULES ELS ESPAIS REQUERITS.

INSTRUCCIONS D’EMPLENAMENT

I

II

III

VI

DI

N-A4

05.

11

45

5

-2

01

1

C

EH

E -

SO

C

I

AGG  

    

17)  ESPAI QUE EMPLENA L’ADMINISTRACIÓ.

D

- CERTIFICACIÓ

18) EN EL CAS QUE NO PRESENTEU EL  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA COM A  PART  INTEGRANT D’UN EXPEDIENT, HEU D’INDICAR L’ÒRGAN AL  QUAL  L’ADRECEU. 

19) CONSELLERIA  O ENTITAT A QUÈ PERTANY L’ÒRGAN.

20) SI ÉS POSSIBLE, HEU DE REFLECTIR EL TIPUS DE PROCEDIMENT EN QUÈ S’INTEGRÀRA LA INSTÀNCIA, PER EXEMPLE: SUBVENCIONS, CONTRACTACIÓ, PERCEPCIÓ D’AJUDES.

21) SI ÉS POSSIBLE, HEU DE REFLECTIR EL CODI IDENTIFICADOR D’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER AL QUAL PRESENTEU EL MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. 

E -

ÒRGAN DESTINATARI

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

IV

V

VII

TEL

ÈFO

N D’A

TE

NC

A

 L’USUARI

012-

SI

 T

ELEFO

NEU D

ES DE FO

RA DE LA CO

MUNI

TA

T VAL

ENCI

ANA:

  +34

 96 38

6 60 00 

Num. 7829 / 15.07.2016

200401   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf