Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página129/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   125   126   127   128   129   130   131   132   ...   223

Vicepresidència 

i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia

 y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Extracte de la Resolució d’11 de juliol de 2016, de la Vice-

presidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclu-

sives, per la qual es convoquen per als exercicis 2016 i 

2017 les subvencions destinades a la realització de projec-

tes dirigits a la integració social de persones immigrants. 

[2016/5597]

Extracto de la Resolución de 11 de julio de 2016, de la 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para los ejercicios 

2016 y 2017 las subvenciones destinadas a la realización 

de proyectos dirigidos a la integración social de personas 

inmigrantes. 

[2016/5597]

BDNS (identif.): 311766

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica 

l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se 

en la Base de Dades Nacionals de Subvencions

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primer. Beneficiaris

Podran sol·licitar i ser beneficiàries d’aquestes subvencions les enti-

tats privades sense ànim de lucre que complisquen els requisits establits 

en l’article 2 de l’Ordre 11/2016, de 9 de maig, de la Vicepresidència 

i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’establei-

xen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades 

a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones 

immigrants.

Segon. Objecte

L’objecte d’aquestes ajudes és contribuir al finançament de les des-

peses corrents derivades de la realització de projectes d’integració social 

de persones immigrants que es desenvolupen en l’àmbit territorial de la 

Comunitat Valenciana.

Podran ser objecte d’aquesta subvenció els projectes d’integració 

social de persones immigrants que s’emmarquen en algun dels progra-

mes següents:

A.1. Acollida integral, incloent-hi allotjament i manutenció.

A.2. Primera acollida i acompanyament, inserció sociolaboral, 

mediació intercultural, promoció de la interculturalitat i escoles d’aco-

llida.

A.3. Intervenció social amb població immigrant a través d’un siste-

ma de treball en xarxa.

A.4. Programa de retorn.

Tercer. Bases reguladores

Ordre 11/2016, de 9 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores de la concessió de subvencions destinades a la realització de 

projectes dirigits a la integració social de persones immigrants (DOCV 

7783, 16.05.2016).

Quart. Import

Aquesta convocatòria de subvencions té caràcter bianual, per als 

exercicis 2016 i 2017, la quantia total màxima de la qual a concedir 

puja a 2.407.166 euros, quantitat que es distribuirà per a cada anualitat 

de la manera següent:

– Per a l’exercici 2016, segons la Llei de Pressupostos de la Gene-

ralitat per a l’esmentat exercici, d’un import global de 1.415.980 euros 

a càrrec de la línia de subvenció S7672 del programa 313.50, Inclusió 

Social.

– Per a l’exercici 2017, d’un import global de 991.186 euros que 

quedarà condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient per a 

atendre-les en la Llei de Pressupostos de la Generalitat que siga aprova-

da per al corresponent exercici.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de vint dies 

naturals comptador des de l’endemà de la publicació d’aquesta reso-

lució de convocatòria en extracte en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana.

BDNS (identif.): 311766

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 

el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primero. Beneficiarios

Podrán solicitar y ser beneficiarias de estas subvenciones las entida-

des privadas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos 

en el artículo 2 de la Orden 11/2016, de 9 de mayo, de la Vicepre-

sidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 

se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 

destinadas a la realización de proyectos dirigidos a la integración social 

de personas inmigrantes.

Segundo. Objeto

El objeto de estas ayudas es contribuir a la financiación de los gas-

tos corrientes derivados de la realización de proyectos de integración 

social de personas inmigrantes que se desarrollen en el ámbito territorial 

de la Comunitat Valenciana.

Podrán ser objeto de esta subvención los proyectos de integración 

social de personas inmigrantes que se enmarquen en alguno de los 

siguientes programas:

A.1. Acogida integral, incluyendo alojamiento y manutención.

A.2. Primera acogida y acompañamiento, inserción sociolaboral, 

mediación intercultural, promoción de la interculturalidad y escuelas 

de acogida.

A.3. Intervención social con población inmigrante a través de un 

sistema de trabajo en red.

A.4. Programa de retorno.

Tercero. Bases reguladoras

Orden 11/2016, de 9 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria 

de Igualdad y Políticas Inclusivas, se establecen las bases reguladoras 

de la concesión de subvenciones destinadas a la realización de proyectos 

dirigidos a la integración social de personas inmigrantes (DOCV 7783, 

16.05.2016).

Cuarto. Importe

La presente convocatoria de subvenciones tiene carácter bianual, 

para los ejercicios 2016 y 2017, cuya cuantía total máxima a conceder 

asciende a 2.407.166 euros, distribuyéndose para cada anualidad de la 

siguiente manera:

– Para el ejercicio 2016, según la Ley de Presupuestos de la Gene-

ralitat para el citado ejercicio, de un importe global de 1.415.980 euros 

con cargo a la línea de subvención S7672 del programa 313.50, Inclu-

sión Social.

– Para el ejercicio 2017, de un importe global de 991.186 euros que 

quedará condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente 

para atenderlas en la Ley de Presupuestos de la Generalitat que resulte 

aprobada para el correspondiente ejercicio.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente 

resolución de convocatoria en extracto en el Diari Oficial de la Comu-

nitat Valenciana.

Num. 7829 / 15.07.2016

200431   ...   125   126   127   128   129   130   131   132   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf