Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página131/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   ...   223

Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2016, per la qual es convo-

quen subvencions al transport universitari a la Comunitat 

Valenciana per al curs 2015-2016.

 [2016/5493]

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2016, por la que se con-

vocan subvenciones al transporte universitario en la 

Comunitat Valenciana para el curso 2015-2016. 

[2016/5493]

Índex

I. Subvencions

Apartat 1. Objecte

Apartat 2. Beneficiaris

Apartat 3. Finançament

Apartat 4. Naturalesa i quantia de la subvenció

Apartat 5. Criteris de concessió

II. Requisits

Apartat 6. Requisits generals exigibles

III. Regles de procediment

Apartat 7. Model de sol·licitud i documentació adjunta

Apartat 8. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Apartat 9. Instrucció del procediment

Apartat 10. Proposta de concessió i denegació de les subvencions

Apartat 11. Resolució

Apartat 12. Obligacions dels beneficiaris de la subvenció

IV. Pagament i justificació de les subvencions

Apartat 13. Justificació i pagament

Apartat 14. Recursos

Per Ordre 28/2016, de 16 de juny, de la Conselleria d’Educació, 

Investigació,Cultura i Esport, s’aproven les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions al transport universitari a la Comunitat Valen-

ciana (DOCV 7809, 20.06.2016).

De conformitat amb l’article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de 

febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instru-

mental i de Subvencions, resolc:

I. Subvencions

Apartat 1. Objecte

Convocar per al curs acadèmic 2015-2016 les subvencions al 

transport universitari a la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 

28/2016, de 16 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 

concessió de les subvencions al transport universitari a la Comunitat 

Valenciana (DOCV 7809, 20.06.2016).

Apartat 2. Beneficiaris 

Podran sol·licitar aquestes subvencions les associacions d’estudi-

ants universitaris, les cooperatives de consumidors i usuaris l’objecte 

de les quals siga el transport d’alumnat universitari, els ajuntaments i, 

subsidiàriament, per a aquelles rutes on no concórrega alguna d’aques-

tes entitats, les empreses de transport públic regular permanent d’ús 

general.

En queden excloses les empreses en crisi definides en les directrius 

comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració 

d’empreses no financeres en crisi (DOUE C 249 de 31.07.2014).

Apartat 3. Finançament

Estes subvencions es finançaran amb càrrec al crèdit del pressu-

post de la Generalitat per a l’any 2016 per un import global màxim 

de 400.000,00 euros (quatre-cents mil euros), aplicació pressupostària 

422.60, «Universitat i estudis superiors», línia de subvenció S1314000, 

«Transport de l’alumnat universitari».

Índice

I. Subvenciones

Apartado 1. Objeto

Apartado 2. Beneficiarios 

Apartado 3. Financiación

Apartado 4. Naturaleza y cuantía de la subvención

Apartado 5. Criterios de concesión

II. Requisitos

Apartado 6. Requisitos generales exigibles

III. Reglas de procedimiento

Apartado 7. Modelo de solicitud y documentación adjunta

Apartado 8. Plazo y lugar de presentación de solicitudes

Apartado 9. Instrucción del procedimiento

Apartado 10. Propuesta de concesión y denegación de las subven-

ciones

Apartado 11. Resolución

Apartado 12. Obligaciones de los beneficiarios de la subvención

IV. Pago y justificación de las subvenciones

Apartado 13. Justificación y pago

Apartado 14. Recursos

Por Orden 28/2016, de 16 de junio, de la Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte, se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones al transporte universitario en la Comunitat 

Valenciana (DOCV 7809, 20.06.2016).

De conformidad con el artículo 160.4.b de la Ley 1/2015, de 6 de 

febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Ins-

trumental y de Subvenciones, resuelvo:

I. Subvenciones

Apartado 1. Objeto

Convocar para el curso académico 2015-2016 las subvenciones al 

transporte universitario en la Comunitat Valenciana, reguladas en la 

Orden 28/2016, de 16 de junio, de la Conselleria de Educación, Investi-

gación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de las subvenciones al transporte universitario en la 

Comunitat Valenciana (DOCV 7809, 20.06.2016).

Apartado 2. Beneficiarios

Podrán solicitar estas subvenciones, las asociaciones de estudian-

tes universitarios, las cooperativas de consumidores y usuarios cuyo 

objeto sea el transporte de alumnado universitario, los ayuntamientos 

y, subsidiariamente, para aquellas rutas donde no concurran alguna de 

estas entidades, las empresas de transporte público regular permanente 

de uso general.

Quedan excluidas las empresas en crisis definidas en las directrices 

comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración 

de empresas no financieras en crisis (DOUE C 249 de 31.07.2014).

Apartado 3. Financiación

Estas subvenciones se financiarán con cargo al crédito del presu-

puesto de la Generalitat para el año 2016 por un importe global máximo 

de 400.000,00 euros (cuatrocientos mil euros), aplicación presupuesta-

ria 422.60, «Universidad y estudios superiores», línea de subvención 

S1314000, «Transporte del alumnado universitario».

Num. 7829 / 15.07.2016

200451   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf