Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página14/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   223

Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

ORDRE 9/2016, d’11 de juliol, de la Conselleria d’Eco-

nomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, 

per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions públiques destinades a la crea-

ció o el manteniment de les unitats de suport a l’activitat 

professional, com a mesura de foment de l’ocupació per a 

persones amb discapacitat o diversitat funcional en cen-

tres especials d’ocupació.

 [2016/5569]

ORDEN 9/2016, de 11 de julio, de la Consellería de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones públicas destinadas 

a la creación o mantenimiento de las unidades de apoyo 

a la actividad profesional, como medida de fomento del 

empleo para personas con discapacidad o diversidad fun-

cional en centros especiales de empleo. 

[2016/5569]

Article 1. Objecte i àmbit

Article 2. Accions subvencionables

Article 3. Beneficiaris de les ajudes

Article 4. Requisits generals dels beneficiaris

Article 5. Compatibilitat amb el Mercat Comú: requisits i exclusions

Article 6. Obligacions generals dels beneficiaris

Article 7. Presentació de sol·licituds, documentació i terminis

Article 8. Procediment i criteri per a la concessió de les ajudes

Article 9. Tramitació i resolució

Article 10. Resolució d’incidències

Article 11. Concurrència d’ajudes i subvencions

Article 12. Control de les ajudes

Article 13. Destinataris finals

Article 14. Unitats de suport a l’activitat professional: concepte, 

composició i constitució

Article 15. Subvencions, quantia i incompatibilitats

Article 16. Justificació i pagament

Article 17. Reintegrament de les ajudes concedides i procediment 

de reintegrament

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera. Normativa d’aplicació

Disposició addicional segona. Concepte de «persones amb diver-

sitat funcional», persones amb «diversitat funcional severa» i forma 

d’acreditació

Disposició addicional tercera. Repercussió pressupostària

Disposicions finals

Disposició final primera. Facultats d’execució

Disposició final segona. Entrada en vigor

PREÀMBUL

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per 

la Llei Orgànica 5/1982, de l’1 de juliol, atribueix a la Generalitat en 

l’article 49 la competència exclusiva en la regulació dels aspectes orga-

nitzatius i procedimentals propis de l’Administració autonòmica, així 

com, i sense perjudici del que disposa l’article 149 de la Constitució i, 

si és el cas, de les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica general de 

l’Estat, en la gestió de les funcions del Servei Públic d’Ocupació Estatal 

en l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació, i estableix, així mateix, 

en l’article 51 que correspon a la Generalitat l’execució de la legislació 

de l’Estat en matèria laboral i el foment actiu de l’ocupació.

La Generalitat, dins del seu àmbit competencial en matèria de 

foment d’ocupació, porta una política coordinada per a la inserció labo-

ral de persones amb diversitat funcional, no sols en centres especials 

d’ocupació (d’ara en avant CEO), sinó també en empreses ordinàries, 

que potencia el trànsit de treballadors i treballadores d’aquelles a aques-

tes, i presta així una especial dedicació a aquelles persones que, pel seu 

tipus de diversitat funcional, presenten unes especials dificultats per a 

la inserció en l’empresa ordinària.

El Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb disca-

pacitat i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aproven, es refonen, es regularit-

zen, s’aclareixen i s’harmonitzen tres lleis fonamentals: la Llei 13/1982, 

de 7 d’abril, d’integració social de les persones amb discapacitat; la Llei 

51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discrimina-

Artículo 1. Objeto y ámbito

Artículo 2. Acciones subvencionables

Artículo 3. Beneficiarios de las ayudas

Artículo 4. Requisitos generales de los beneficiarios

Artículo 5. Compatibilidad con el Mercado Común: requisitos y 

exclusiones

Artículo 6. Obligaciones generales de los beneficiarios

Artículo 7. Presentación de solicitudes, documentación y plazos

Artículo 8. Procedimiento y criterio para la concesión de las ayudas

Artículo 9. Tramitación y Resolución

Artículo 10. Resolución de incidencias

Artículo 11. Concurrencia de ayudas y subvenciones

Artículo 12. Control de las ayudas

Artículo 13. Destinatarios finales

Artículo 14. Unidades de Apoyo a la actividad profesional: concep-

to, composición y constitución

Artículo 15. Subvenciones, cuantía e incompatibilidades

Artículo 16. Justificación y pago

Artículo 17. Reintegro de las ayudas concedidas y procedimiento 

de reintegro

Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera. Normativa de aplicación

Disposición adicional segunda. Concepto de «personas con diver-

sidad funcional», personas con «diversidad funcional severa» y modo 

de acreditación

Disposición adicional tercera. Repercusión presupuestaria

Disposiciones finales

Disposición final primera. Facultades de ejecución

Disposición final segunda. Entrada en vigor

PREÁMBULO

El Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprobado por 

Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, atribuye a la Generalitat en su artí-

culo 49 competencia exclusiva en la regulación de los aspectos organi-

zativos y procedimentales propios de la Administración autonómica, así 

como, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitu-

ción, y en su caso, de las bases y ordenación de la actividad económica 

general del Estado, en la gestión de las funciones del Servicio Público 

de Empleo Estatal en el ámbito del trabajo, ocupación y formación, 

estableciendo asimismo en su artículo 51 que corresponde a la Gene-

ralitat la ejecución de la legislación del Estado en materia laboral y el 

fomento activo de la ocupación.

La Generalitat, dentro de su ámbito competencial en material de 

fomento de empleo, viene llevando una política coordinada para la 

inserción laboral de personas con diversidad funcional, no solo en cen-

tros especiales de empleo (en adelante CEE), sino también en empresas 

ordinarias, potenciando el tránsito de trabajadores/as de aquellas a estas, 

prestando una especial dedicación a aquellas personas que, por su tipo 

de diversidad funcional, presentan unas especiales dificultades para la 

inserción en la empresa ordinaria.

El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba refunde, 

regulariza, aclara y armoniza tres leyes fundamentales: la Ley 13/1982, 

de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, la 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no dis-

Num. 7829 / 15.07.2016

199211   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf