Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página140/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   136   137   138   139   140   141   142   143   ...   223

DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

DIN - A4

CECD - SDGITE

09/06/16

MP031305

(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT / 

EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE

TRANSPORT UNIVERSITARI A LA COMUNITAT VALENCIANA

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE UNIVERSITARIO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

CURS

CURSO

2015-2016

A

DADES DEL SOL·LICITANT 

(ajuntament, associació o empresa de transport públic regular d’ús general)

DATOS DEL SOLICITANTE 

(ayuntamiento, asociación o empresa de transporte público regular de uso general)

NOM / NOMBRE

ADREÇA (CARRER / PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)

MUNICIPI / MUNICIPIO

NIF

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

PROVÍNCIA / PROVINCIA

CP

RUTA

B

En cas afirmatiu indiqueu codi de ruta: 

En caso afirmativo indicar código de ruta:

És beneficiari de la subvenció sol·licitada l’any anterior? 

¿Es beneficiario de la subvención solicitada el año anterior?

ORIGEN

DESTINACIÓ (UNIVERSITAT) / DESTINO (UNIVERSIDAD)

DATA INICI SERVICI / FECHA INICIO SERVICIO

NO

C

DECLARACIÓ SOBRE REQUISITS PER A OBTINDRE LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI

DECLARACIÓN SOBRE REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO

Declaro no estar incurso en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiario, señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18/11/03).

Declare no estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03).

D

DECLARACIÓ SOBRE INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

DECLARACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Complix la normativa d’integració laboral de persones amb discapacitat, segons l’article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del

Consell de la Generalitat.

Cumple la normativa de integración laboral de personas con discapacidad, según el artículo 5 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del

Consell de la Generalitat.

Està exempta de l’obligació d’integració laboral de persones amb discapacitat, segons l’article del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del

Consell de la Generalitat.

Está exenta de la obligación de integración laboral de personas con discapacidad, según el artículo 5 del Decreto 279/2004, de 17 de

diciembre, del Consell de la Generalitat.

COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓN

E

D’acord amb l’article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

Comú, segons la nova redacció de la Llei 4/1999, de 13 de gener, s’informa que:

- El termini màxim per a resoldre la present sol·licitud és de tres mesos a comptar de l'endemà a què finalitze el termini de presentació de sol·licituds. 

- L’efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que s’haja dictat i notificat la resolució corresponent, serà desestimatori de

la sol·licitud.

De acuerdo con el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, según la nueva redacción de la Ley 4/1999, de 13 de enero, se informa que: 

- El plazo máximo para resolver la presente solicitud es de tres meses a contar desde el día siguiente al que finalice el plazo de presentación de

solicitudes.

- El efecto que producirá el silencio administrativo, si transcurre el plazo sin que se haya dictado y notificado la resolució correspondiente, será

desestimatorio de la solicitud.

,

d

de 2016

Firma:

Done la meua autorització / Doy mi autorización

No done la meua autorització / No doy mi autorización

No done la meua autorització / No doy mi autorización

Done la meua autorització / Doy mi autorización

La persona sol·licitant / La persona solicitante

F

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

La persona que firma autoritza la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a obtindre les dades d'identificació personal per mitjà del

Sistema de Verificació de Dades d'Identitat. / La persona que firma autoriza a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte a obtener

los datos de identificación personal mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

La persona que firma autoritza la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a sol·licitar a les administracions tributàries i a la Tesoreria

General de la Seguretat Social les dades relatives al compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, per a comprovar el

compliment dels requisits establits en la present convocatòria. / La persona que firma autoriza a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y

Deporte a solicitar a las administraciones tributarias y a la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

(1) Obligatòriament s’haurà d’omplir este imprés en lletra d’impremta i amb bolígraf blau o negre.

Obligatoriamente se tendrá que rellenar este impreso en letra de imprenta y con bolígrafo azul o negro. 

(2) La sol·licitud haurà d’anar acompanyada dels documents que s’indiquen en la base 7a de l’orde de convocatòria.

La solicitud tendrá que ir acompañada de los documentos que se relacionan en la base 7ª de la orden de convocatoria. 

(3) Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, Cultura i

Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a

exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de

Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).

Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación,

Cultura y Deporte, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier

órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

REGISTRE D'ENTRADA 

REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 

FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

ANNEX I / ANEXO I

IA

-18116

-01

-E

Num. 7829 / 15.07.2016

200541   ...   136   137   138   139   140   141   142   143   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf