Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página144/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   140   141   142   143   144   145   146   147   ...   223
DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

Num. 7829 / 15.07.2016

20056


C

E

C

D

 -

 S

D

GIT

E

D

IN

 -

 A

4

IA

 – 

181

18 

– 

01 

E

ANNEX IV / ANEXO IV

DESCRIPCIÓ EIXIDES I TORNADES PER RUTA

DESCRIPCIÓN SALIDAS Y REGRESOS POR RUTA

NÚM. RUTA / Nº. RUTA (1)

NÚM. FULL / Nº. HOJA

TOTAL FULLS / TOTAL HOJAS

ORIGEN

DESTINACIÓ / DESTINO

Eixides / Salidas

Tornades / Regresos

Hora

Dilluns / Lunes

Nre. previst d’alumnes

Nº. previsto de alumnos

Hora

Dimarts / Martes

Nre. previst d’alumnes

Nº. previsto de alumnos

Hora

Dimecres / Miércoles

Nre. previst d’alumnes

Nº. previsto de alumnos

Hora

Dijous / Jueves

Nre. previst d’alumnes

Nº. previsto de alumnos

Hora

Divendres / Viernes

Nre. previst d’alumnes

Nº. previsto de alumnos

Hora

Dissabte / Sábado

Nre. previst d’alumnes

Nº. previsto de alumnos

Hora

Diumenge / Domingo

Nre. previst d’alumnes

Nº. previsto de alumnos

TOTAL EIXIDES

TOTAL SALIDAS

A

TOTAL TORNADES

TOTAL REGRESOS

B

MITJANA SETMANA

MEDIA SEMANA

(A+B) / 2

,

    

d

de

 La persona sol·licitant / La persona solicitante

Firma:

A omplir per aquelles persones que disposen d’abonament consignat en l’annex IV:

A cumplimentar por aquellos que dispongan de bono consignado en el anexo IV:

TIPUS D’ABONAMENT / TIPO DE ABONO

Per a un nombre limitat de viatges / Para un número limitado de viajes

Il·limitat setmanal / Ilimitado semanal

Nre. màxim de viatges possibles:

Nº. máximo de viajes posibles:

Il·limitat mensual / Ilimitado mensual

Il·limitat anual / Ilimitado anual

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES

Nota. S’haurà

n d’utilitzar tots els impresos que calguen per a descriure totalment les característiques de la ruta (més horaris, més d’un tipus d’abonament, distints 

  

preus per a un mateix tipus d’abonament en funció del lloc de partida, etc).

 Se  deberán  utilizar  tantos  impresos  como  sea  necesario  para  describir  totalmente  las  características  de  la  ruta  (más  horarios,  más  de  un  tipo  de  bono,

distintos precios para un mismo tipo de bono en función del lugar de partida, etc)

.

(1) A

 omplir per la Direcció General. / A cumplimentar por la Dirección General.

DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

09/06/16

(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, C

ULTURA I ESPORT /

 EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTU

RA Y DEPORTE

M

P

03

13

03

Num. 7829 / 15.07.2016

200571   ...   140   141   142   143   144   145   146   147   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por el cual se dicta el reglamento especial de adjudicación y aprovechamiento de los predios rurales ingresados al patrimonio de...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de Educación

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAtencióN: quitar comentarios en cursiva
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se aprueban las normas de desarrollo del Decreto...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHambre y de la pobreza rural iniciativas brasile
Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconModelo de recurso de alzada
Dni número, ante el Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio...


Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf