Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página145/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   141   142   143   144   145   146   147   148   ...   223

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Les dades de caràcter personal contingudes en este imprés podran ser incloses  en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a òrgan responsable f’este, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les 

seues competències. Així mateix, l’informen de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això d’acord amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 

(BOE núm. 298, de 14/12/99).

17)      COMPROVADA LA PERSONALITAT I, SI ÉS EL CAS, LA REPRESENTACIÓ AMB QUÈ ACTUA EL COMPAREIXENT O COMPAREIXENTS, AIXÍ COM QUE ESTA HA SIGUT   

DECLARADA SUFICIENT PER A ATORGAR EL PRESENT DOCUMENT DE DOMICILIACIÓ DE PAGAMENTS.

C

E

R

T

IF

IC

A

C

D

FIRMA:

ÒRGAN

DIA             MES      

ANY

D

IN

-A

4

12.

13

455

-

2011

CH

A

P

 -

S

AH

A

GG

   

   

1/2

  E

X

E

M

P

L

A

R

  P

E

R

 A

 L

’A

DM

INI

S

T

R

A

CI

Ó

NÚMERO COMPTE

NÚMERO COMPTE CORRENT

C

O

M

PT

ES 

BA

N

C

AR

IS

B

CO

M

P

T

E

 N

A

CI

O

NA

L

C

O

M

PT

EST

R

AN

G

E

R

PAÍS-ESTAT DEL COMPTE

CODI SUCURSAL

DC

SUCURSAL

CODI  BIC

CODI ENTITAT

ENTITAT FINANCERA

IBAN

14)  ASSENYALE EL QUE CORRESPONGA:

IBAN

13)

13)

REGISTRE DE CONTRACTISTES I EMPRESES 

CLASSIFICADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

21)  CODI IDENTIFICADOR DEL PROCEDIMENT

20)  PROCEDIMENT EN QUÈ ES PRESENTA

19)  CONSELLERIA O ENTITAT

18)  ÒRGAN AL QUAL S’ADREÇA

DE

S

T

INA

T

A

RI

E

NÚM. DOC. IDENTIFICACIÓ

NÚM. DOC. IDENTIFICACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC

DADES COMPLEMENTÀRIES DEL DOMICILI

EL  SOL·LICITANT  DECLARA  QUE  SÓN  CERTES  LES  DADES  BANCÀRIES  DE  L’APARTAT  B  QUE  IDENTIFIQUEN  EL  COMPTE  CORRENT  DEL  QUAL  ÉS 

(15)…………………………………………….......…. . EL RÈGIM D’ESTA DECLARACIÓ RESPONSABLE ÉS EL DE L’ARTICLE  71 BIS) DE LA LLEI 30/1992, DE 26 DE NOVEMBRE.

VER

IF

IC

AC

D

LA 

ID

EN

T

IT

AT

 

I  

LA 

R

EPR

ESE

N

T

AC

C

FIRMA DEL SOL·LICITANT O FIRMES MANCOMUNADES:

FIRMA COM A ___________________________________ 

FIRMA COM A_______________________________________ 

NIF:

NIF:

EL SOL·LICITANT AUTORITZA QUE L’ÒRGAN VALIDE LA SEUA IDENTITAT AMB LA INFORMACIÓ DEL MINISTERI RESPONSABLE DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓ DE 

DADES D’IDENTITAT O AMB LES DADES TRIBUTÀRIES DE L’AEAT, art.95.1.k. DE LA LGT. 

EL SOL·LICITANT AUTORITZA QUE LA VERIFICACIÓ DE LA SEUA CAPACITAT DE REPRESENTACIÓ EN NOM DE ES FAÇA PER L’ÒRGAN GESTOR DIRECTAMENT A TRAVÉS 

DEL

REGISTRE DE REPRESENTANTS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA

16)  ATÉS QUE L’ADMINISTRACIÓ PODRIA COMPTAR JA AMB LES DADES NECESSÀRIES PER A VERIFICAR LA IDENTITAT I REPRESENTACIÓ QUE S’EXIGIXEN, POT MARCAR 

LES AUTORITZACIONS SEGÜENTS O BÉ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ QUE ES DETALLA EN LES INSTRUCCIONS:

T

EL

È

FO

N

 D

’A

T

E

NC

L’

US

UA

RI

012

-

S

I T

EL

EF

O

N

EU

 D

ES 

D

F

O

R

D

LA 

C

O

M

U

N

IT

AT

 VAL

EN

C

IAN

A

:  +

34

 9

6 3

86 

60

 00

 

COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT

ID

E

N

T

IF

IC

A

C

D

E

L S

O

L·L

IC

IT

A

N

T

A

NIE

PASSAPORT

12)  NIF

VII

VII

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

ALTA  NOU PERCEPTOR/A

2)   ALTA NOVA DOMICILIACIÓ

BAIXA

FÍSICA RESIDENT

JURÍDICA RESIDENT

FÍSICA NO RESIDENT

JURÍDICA NO RESIDENT

1)

3)

II

5)

6)

4)

7)

III

I

8)  TIPUS VIA

NOM  VIA

9)  TIPUS NÚMERO

NÚM. VIA

10)  QUALIF. NÚM. VIA

11)  POBLACIÓ

CODI POSTAL

PROVÍNCIA

PAÍS

POBLACIÓ

CODI POSTAL

VI

VI

DOMICILI ESTRANGER 1

DOMICILI ESTRANGER 2

MUNICIPI

PROVÍNCIA

TELÈFON FIX

TELÈFON MÒBIL

BLOC

PORTAL

ESCALA

PIS

PORTA

FAX

VAT

PASSAPORT

NIE

NIF

IV

ALTRES

V

V

V

ANNEX V

Num. 7829 / 15.07.2016

200581   ...   141   142   143   144   145   146   147   148   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf