Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página146/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   142   143   144   145   146   147   148   149   ...   223

1/

 EXE

M

P

L

A

R

 PER

 A

 L

’IN

T

ER

ESS

A

T

C

- DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIONS

15)   HA D’INDICAR SI ÉS TITULAR O COTITULAR DEL COMPTE LES DADES DEL QUAL CONSTEN EN L’APARTAT B DEL MODEL.

16) ATÉS QUE L’ADMINISTRACIÓ PODRIA COMPTAR JA AMB LES DADES NECESSÀRIES PER A VERIFICAR LA IDENTITAT I REPRESENTACIÓ QUE S’EXIGIXEN, POT MARCAR LES 

AUTORITZACIONS DE L’APARTAT C) DEL MODEL O, EN COMPTE D’AIXÒ, PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT: 

a) LA PERSONA FÍSICA RESIDENT PRESENTARÀ FOTOCÒPIA DEL NIF.  LA NO RESIDENT PRESENTARÀ EL NIE, PASSAPORT O UNA ALTRA ACREDITACIÓ DE LA SEUA IDENTITAT I NO 

RESIDÈNCIA.

b) LA PERSONA JURÍDICA NO INSCRITA EN ELS REGISTRES DE L’ART 6.2 PRESENTARÀ LA DOCUMENTACIÓ VÀLIDA EN DRET QUE DEIXE CONSTÀNCIA FIDEDIGNA DE LA 

CAPACITAT DEL REPRESENTANT PER A SOL·LICITAR L’ALTA O LA BAIXA DE LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA EN NOM DE L’EMPRESA.

13) ÒMPLIGA UNA DE LES DOS FILES. FAÇA-HO COMENÇANT PER L’ESQUERRA. NO CAL QUE ÒMPLIGA LES DOS.

14) HA DE POSAR EL CODI IBAN OBLIGATÒRIAMENT SI ES TRACTA D’UN COMPTE BANCARI D’UNA ENTITAT RADICADA EN UN ESTAT MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA. EN ELS ALTRES 

CASOS, MARQUE QUE ES TRACTA D’UN COMPTE CORRENT ELS DÍGITS DEL QUAL ES REFLECTIXEN EN EL CAMP SEGÜENT. EL CODI IBAN I EL COMPTE CORRENT ES COMENÇARAN A 

OMPLIR PER L’ESQUERRA. ESCRIGA NOMÉS NÚMEROS, SENSE COMES, PUNTS, NI GUIONS. TANT EL CODI IBAN, COM EL CODI BIC ELS SUBMINISTRA L’ENTITAT FINANCERA.

B

- COMPTES BANCARIS

HA DE MARCAR LA CASELLA QUE CORRESPONGA A LA SEUA SOL·LICITUD. 

1)

ALTA DE NOU PERCEPTOR/A, QUAN EL SOL·LICITANT NO TINGA DONATS D’ALTA EN LA GENERALITAT CAP COMPTE BANCARI PER A LA DOMICILIACIÓ DELS SEUS PAGAMENTS.

2)     ALTA DE NOVA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA,QUAN EL SOL·LICITANT QUE JA TINGA DONATS D’ALTA COMPTES BANCARIS EN LA GENERALITAT VULLGA DONAR-NE D’ALTA ALTRES NOUS

3)

BAIXA,QUAN EL SOL·LICITANT VULLGA DEIXAR SENSE EFECTE UN COMPTE BANCARI DAVANT LA GENERALITAT DE MANERA QUE DEIXE DE REBRE PAGAMENTS A TRAVÉS D’ESTE.

HA DE MARCAR LA CASELLA QUE CORRESPONGA A LES CIRCUMSTÀNCIES DEL SOL·LICITANT.

4) SI EL SOL·LICITANT ÉS PERSONA FÍSICA I RESIDENT 

5) SI EL SOL·LICITANT ÉS PERSONA FÍSICA I NO RESIDENT

6) SI EL SOL·LICITANT ÉS PERSONA JURÍDICA I  RESIDENT

7) SI EL SOL·LICITANT ÉS PERSONA JURÍDICA I NO RESIDENT

ÒMPLIGA AMB LES DADES DEL SOL·LICITANT DE LA INSTÀNCIA. 

HA DE MARCAR LA DOCUMENTACIÓ QUE, PER A IDENTIFICAR EL SOL·LICITANT, PRESENTE JUNT AMB ESTE MODEL.

ÒMPLIGA AMB LES DADES CORRESPONENTS AL DOMICILI A ESPANYA DEL SOL·LICITANT.

8) ÒMPLIGA AMB L’ABREVIATURA DEL TIPUS DE VIA: c/, Av., Pl., etc ...

9) ÒMPLIGA AMB L’ABREVIATURA CORRESPONENT AL VALOR AMB QUÈ ES DESCRIU EL SEU NÚMERO DE VIA: núm., km., s/n, etc ...

10) ÒMPLIGA, SI ÉS EL CAS, AMB EL VALOR CORRESPONENT AL QUALIFICATIU DEL SEU NÚMERO DE VIA: bis, dup, mod, ant, etc...

11) ÒMPLIGA AMB EL NOM DE LA LOCALITAT, POBLACIÓ, ETC ... SI ÉS DISTINTA DEL NOM DEL MUNICIPI.

ÒMPLIGA, SI ÉS EL CAS, AMB LES DADES DEL DOMICILI ESTRANGER DEL SOL·LICITANT.             

ÒMPLIGA NOMÉS EN EL CAS QUE EL SOL·LICITANT SIGA UNA PERSONA JURÍDICA. HA D’OMPLIR-LO AMB LES DADES IDENTIFICATIVES DEL REPRESENTANT  QUE  

PRESENTA LA SOL·LICITUD.

12)  HA D’INDICAR LA DOCUMENTACIÓ QUE, PER A IDENTIFICAR EL REPRESENTANT, ADJUNTE A ESTE MODEL: NIF, NIE o PASSAPORT.

- IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT

ÓMPLIGA A MÀQUINA / ORDINADOR O AMB LLETRES MAJÚSCULES ELS ESPAIS REQUERITS.

INSTRUCCIONS D’EMPLENAMENT

I

II

III

VI

D

IN

-A

4

12.

13

455

-

2011

C

H

A

-

SAH

A

GG

   

   

17)  ESPAI QUE OMPLI L’ADMINISTRACIÓ.

- CERTIFICACIÓ

18) EN EL CAS QUE NO PRESENTE EL  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA COM A  PART  INTEGRANT D’UN EXPEDIENT, HA D’INDICAR L’ÒRGAN AL  QUAL  L’ADREÇA. 

19) CONSELLERIA  O ENTITAT A QUÈ PERTANY L’ÒRGAN.

20) SI ÉS POSSIBLE, HA DE REFLECTIR EL TIPUS DE PROCEDIMENT EN QUÈ S’INTEGRÀRA LA INSTÀNCIA, PER EXEMPLE: SUBVENCIONS, CONTRACTACIÓ, PERCEPCIÓ D’AJUDES.

21) SI ÉS POSSIBLE, HA DE REFLECTIR EL CODI IDENTIFICADOR D’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER AL QUAL PRESENTE EL MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. 

E -

ÒRGAN DESTINATARI

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

IV

V

VII

T

EL

È

FO

N

 D

’A

T

E

NC

L’

US

UA

R

I

012

-

S

I T

EL

EF

O

N

EU

 D

ES 

D

F

O

R

D

LA 

C

O

M

U

N

IT

AT

 VAL

EN

C

IAN

A

:  +

34

 9

6 3

86 

60

 00

 

Num. 7829 / 15.07.2016

200591   ...   142   143   144   145   146   147   148   149   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por el cual se dicta el reglamento especial de adjudicación y aprovechamiento de los predios rurales ingresados al patrimonio de...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de Educación

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAtencióN: quitar comentarios en cursiva
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se aprueban las normas de desarrollo del Decreto...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHambre y de la pobreza rural iniciativas brasile
Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconModelo de recurso de alzada
Dni número, ante el Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio...


Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf