Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página149/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   145   146   147   148   149   150   151   152   ...   223

D

IN

 -

 A

4

C

E

CD

 -

 S

DG

IT

E

ANNEX VI / ANEXO VI

DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE

A

DADES D’IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN

COGNOMS

 / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI

EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT (AJUNTAMENT / EMPRESA / ASSOCIACIÓ) / EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD (AYUNTAMIENTO / EMPRESA / ASOCIACIÓN)

B

DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

Als efectes del que disposa l'apartat desé tecer de la Resolució de Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoquen 

ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016.

DECLARE

Que l'entitat que represente no es troba incursa en cap procés de reintegrament de subvencions, segons el que preveu l'apartat 5 de l'article 34 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

A efectos de lo dispuesto en el apartado décimo tercero de la Resolución de Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la que 

se convocan ayudas al transporte universitario en la Comunitat Valenciana para el curso 2015-2016.

DECLARO

Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ningún proceso de reintegro de subvenciones, según lo contemplado en el apartado 5 del  

artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

,

d

de

La persona representant de l’entitat / La persona representante de la entidad

Firma:

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè puguen ser tractades per la Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que 

té  atribuïdes  en  l’àmbit  de  les  seues  competències,  i  es  podrà  dirigir  a  qualsevol  òrgan  seu  per  a  exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició,  segons  disposa  la  Llei  Orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).

Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conseller

ía de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones 

propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según 

lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

M

P

031475

(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, C

ULTURA I ESPORT /

 EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULT

URA Y DEPORTE

IA

 -

 1

8432 

 01 

E

07/01/16

Num. 7829 / 15.07.2016

200621   ...   145   146   147   148   149   150   151   152   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf