Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página150/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   146   147   148   149   150   151   152   153   ...   223

Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte

Extracte de la Resolució d’11 de juliol de 2016, de la Con-

selleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la 

qual es convoquen les subvencions al transport universita-

ri a la Comunitat Valenciana. 

[2016/5541]

Extracto de la Resolución de 11 de julio de 2016, de la Con-

selleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 

por la que se convocan las subvenciones al transporte uni-

versitario en la Comunitat Valenciana. 

[2016/5541]

BDNS (identif.): 311892

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica 

l’extracte de la convocatòria el text complet dels quals pot consultar-se 

en la Base de Dades Nacionals de Subvencions.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Beneficiaris

Podran sol·licitar estes subvencions, les associacions d’estudiants 

universitaris, les cooperatives de consumidors i usuaris l’objecte de les 

quals siga el transport d’alumnat universitari, els ajuntaments i, subsi-

diàriament, per a aquelles rutes on no concórreguen alguna d’estes enti-

tats, les empreses de transport públic regular permanent d’ús general.

Queden excloses les empreses en crisi definides en les directrius 

comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració 

d’empreses no financeres en crisi (DOUE C 249, 31.07.2014).

Segon. Objecte

Convocar per al curs acadèmic 2015-2016 les subvencions al trans-

port universitari a la Comunitat Valenciana, destinades a contribuir al 

finançament del servei diari de rutes de transport per carretera d’alum-

nat universitari des de poblacions allunyades dels centres universitaris, 

fins als campus de les universitats públiques valencianes.

Tercer. Bases reguladores

Ordre 28/2016, de 16 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investi-

gació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 

la concessió de les subvencions al transport universitari a la Comunitat 

Valenciana, el text complet de la qual es troba disponible en la següent 

adreça web:

http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/20/pdf/2016_4637.pdf

Quart. Quantia

Es destina un import global màxim de 400.000 € (quatre-cents mil 

euros).

Quint. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes i comen-

çarà a comptar de l’endemà de publicació d’esta resolució en el Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana.

2. Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Con-

selleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, o per mitjà de qual-

sevol dels procediments previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 

i del Procediment Administratiu Comú.

3. En el cas que les entitats sol·licitants optaren per presentar la seua 

sol·licitud en una oficina de correus, ho faran en sobre obert perquè 

cada imprés siga datat i segellat per separat pel personal de correus 

abans de ser certificat.

Les entitats sol·licitants tenen disponible el text de la resolució de 

convocatòria d’estes subvencions per al curs 2015-1016, així com els 

formularis de sol·licitud que es contemplen en la mateixa, en la següent 

adreça web:

http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/ayudas-al-transporte-universitario

València, 11 de juliol de 2016.– El conseller d’Educació, Investiga-

ció, Universitat i Ciència: Vicent Marzà Ibáñez.

BDNS (identif.): 311892

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 

el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 

la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios

Podrán solicitar estas subvenciones, las asociaciones de estudiantes 

universitarios, las cooperativas de consumidores y usuarios cuyo objeto sea 

el transporte de alumnado universitario, los ayuntamientos y, subsidiaria-

mente, para aquellas rutas donde no concurran alguna de estas entidades, las 

empresas de transporte público regular permanente de uso general.

Quedan excluidas las empresas en crisis definidas en las directrices 

comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración 

de empresas no financieras en crisis (DOUE C 249, 31.07.2014).

Segundo. Objeto

Convocar para el curso académico 2015-2016 las subvenciones al 

transporte universitario en la Comunitat Valenciana, destinadas a contri-

buir a la financiación del servicio diario de rutas de transporte por carre-

tera de alumnado universitario desde poblaciones alejadas de los centros 

universitarios, hasta los campus de las universidades públicas valencianas.

Tercero. Bases reguladoras

Orden 28/2016, de 16 de junio, de la Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases regu-

ladoras para la concesión de las subvenciones al transporte universitario 

en la Comunitat Valenciana, cuyo texto completo se encuentra disponi-

ble en la siguiente dirección web:

http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/20/pdf/2016_4637.pdf

Cuarto. Cuantía

Se destina un importe global máximo de 400.000 € (cuatrocientos 

mil euros).

Quinto. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes y comen-

zará a contar desde el día siguiente al de publicación de esta resolución 

en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Con-

selleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, o mediante 

cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. En el caso de que las entidades solicitantes optaran por presentar 

su solicitud en una oficina de correos de España, lo harán en sobre 

abierto para que cada impreso sea fechado y sellado por separado por el 

personal de correos antes de ser certificado.

Las entidades solicitantes tienen disponible el texto de la resolución 

de convocatoria de estas subvenciones para el curso 2015-1016, así 

como los formularios de solicitud que se contemplan en la misma, en la 

siguiente dirección web:

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/ayudas-al-transporte-universitario

Valencia, 11 de julio de 2016.– El conseller de Educación, Investi-

gación, Cultura y Deporte: Vicent Marzà Ibáñez.

La convocatòria a què fa referència aquest extracte pot consultar-se en aquest diari

La convocatoria a la que hace referencia el presente extracto puede consultarse en este mismo diario

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/15/pdf/2016_5493.pdf

Num. 7829 / 15.07.2016

200631   ...   146   147   148   149   150   151   152   153   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf