Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página151/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   147   148   149   150   151   152   153   154   ...   223

Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria 

d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es 

convoquen subvencions per als centres privats concertats 

i centres de titularitat de les corporacions locals de la 

Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renova-

ció de llibres de text i material curricular per al curs esco-

lar 2016-2017. 

[2016/5614]

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2016, de la Conselleria 

de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la 

que se convocan subvenciones para los centros privados 

concertados y centros de titularidad de las corporaciones 

locales de la Comunitat Valenciana destinadas a la reposi-

ción y renovación de libros de texto y material curricular, 

para el curso escolar 2016-2017.

 [2016/5614]

Mitjançant l’Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Edu-

cació, Investigació, Cultura i Esport, es regula el programa de reuti-

lització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular a 

través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de 

text i material curricular en els centres públics i privats concertats de 

la Comunitat Valenciana i es determinen les bases reguladores de les 

subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres 

docents de titularitat de corporacions locals (DOCV 7806, 15.06.2016).

Aquesta ordre té com a finalitat dotar els centres escolars d’un banc 

de llibres i material curricular a què es podran acollir voluntàriament 

les famílies de l’alumnat matriculat en centres educatius sostinguts amb 

fons públics. També és objectiu del programa desenvolupar i fomentar 

en l’alumnat actituds de respecte i ús responsable dels béns finançats 

amb fons públics.

El capítol III de l’esmentada ordre té la consideració de bases regu-

ladores per a els centres privats concertats i de titularitat de les corpo-

racions locals. A les subvencions que se’ls atorgue els serà aplicable la 

Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del 

Sector Públic Instrumental i de Subvencions i, en els preceptes que siga 

aplicable, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 

i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Regla-

ment general de subvencions.

En virtut del que exposa i de conformitat amb l’article 160.4.b de 

la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del 

Sector Públic Instrumental i de Subvencions, resolc:

Primer. Objecte

Convocar, per al curs escolar 2016-2017, les subvencions per a els 

centres privats concertats i centres de titularitat de corporacions locals 

de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de 

llibres de text i material curricular.

Les bases reguladores d’aquestes subvencions estan previstes en 

l’Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investiga-

ció, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, 

reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de 

la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material 

curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat 

Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions 

destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titu-

laritat de corporacions locals (DOCV 7806, 15.06.2016), d’ara en avant 

ordre de bases.

Segon. Finançament

1. L’import global màxim que podrà assignar-se en concepte 

d’aquestes ajudes per a aquesta convocatòria serà de 8.709.654,06 

euros, distribuït entre els següents programes i línies de subvenció:

– 5.592.689,50 euros, amb càrrec a la línia de subvenció S8207, 

capítol IV, de la secció, servei, centre gestor i programa 09.02.01.422.20 

Ensenyament Primari, prevista en l’actual Llei de Pressupostos de la 

Generalitat.

– 3.116.964,56 euros, amb càrrec a la línia de subvenció S8208, 

capítol IV, de la secció, servei, centre gestor i programa 09.02.01.422.30 

Ensenyament Secundari, prevista en l’actual Llei de Pressupostos de la 

Generalitat.

2. Els esmentats imports podran ser incrementats com a conseqüèn-

cia d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no 

requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que preveu l’ar-

ticle 58, apartat 2, lletra a, punt quart del Reglament de la Llei General 

de Subvencions.

Mediante la Orden 26/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, se regula el programa 

de reutilización, reposición y renovación de libros de texto y material 

curricular, a través de la creación y puesta en funcionamiento de bancos 

de libros de texto y material curricular en los centros públicos y priva-

dos concertados de la Comunitat Valenciana, y se determinan las bases 

reguladoras de las subvenciones destinadas a centros docentes privados 

concertados y centros docentes de titularidad de corporaciones locales 

(DOCV 7806, 15.06.2016).

Esta orden tiene como finalidad dotar a los centros escolares de un 

banco de libros y material curricular al que se podrán acoger volunta-

riamente las familias del alumnado matriculado en centros educativos 

sostenidos con fondos públicos. También es objetivo del programa desa-

rrollar y fomentar en el alumnado actitudes de respeto y uso responsable 

de los bienes financiados con fondos públicos.

El capítulo III de la citada orden tiene la consideración de bases 

reguladoras para los centros privados concertados y de titularidad de 

las corporaciones locales. A las subvenciones que se les otorgue les 

será de aplicación la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 

Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y, 

en los preceptos que sea aplicable, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 160.4.b 

de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Públi-

ca, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, resuelvo:

Primero. Objeto

Convocar, para el curso escolar 2016-2017, las subvenciones para 

los centros privados concertados y centros de titularidad de corpora-

ciones locales de la Comunitat Valenciana destinadas a la reposición y 

renovación de libros de texto y material curricular.

Las bases reguladoras de estas subvenciones están previstas en la 

Orden 26/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, Inves-

tigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa de reutili-

zación, reposición y renovación de libros de texto y material curricular, 

a través de la creación y puesta en funcionamiento de bancos de libros 

de texto y material curricular en los centros públicos y privados concer-

tados de la Comunitat Valenciana, y se determinan las bases reguladoras 

de las subvenciones destinadas a centros docentes privados concertados 

y centros docentes de titularidad de corporaciones locales (DOCV 7806, 

15.06.2016), en adelante orden de bases.

Segundo. Financiación

1. El importe global máximo que podrá asignarse en concepto de 

estas ayudas para esta convocatoria será de 8.709.654,06 euros, distri-

buido entre los siguientes programas y líneas de subvención:

– 5.592.689,50 euros, con cargo a la línea de subvención S8207, 

capítulo IV, de la sección, servicio, centro gestor y programa 

09.02.01.422.20 Enseñanza Primaria, prevista en la actual Ley de Pre-

supuestos de la Generalitat.

– 3.116.964,56 euros, con cargo a la línea de subvención S8208, 

capítulo IV, de la sección, servicio, centro gestor y programa 

09.02.01.422.30 Enseñanza Secundaria, prevista en la actual Ley de 

Presupuestos de la Generalitat.

2. Los citados importes podrán ser incrementados como consecuen-

cia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito 

que no requerirá una nueva convocatoria, de conformidad con lo pre-

visto en el artículo 58, apartado 2, letra a, punto cuarto del Reglamento 

de la Ley General de Subvenciones.

Num. 7829 / 15.07.2016

200641   ...   147   148   149   150   151   152   153   154   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf