Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página156/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   152   153   154   155   156   157   158   159   ...   223

DIN - A4

04/07/16

ANNEX I / ANEXO I

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / 

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ / SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ, REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN, REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN DE LIBROS DE  TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR 

CURS 2016-2017 / CURSO 2016-2017

Programa cofinaçat pel / cofinaciado por:

A

DADES DEL CENTRE 

DATOS DEL CENTRO

TIPUS / TIPO

TITULARITAT / TITULARIDAD

CODI DE CENTRE / CÓDIGO DE CENTRO

DENOMINACIÓ / DENOMINACIÓN

CIF DEL CENTRE / CENTRO

REPRESENTANT DE LA TITULARITAT / REPRESENTANTE DE LA TITULARIDAD

MUNICIPI / MUNICIPIO

CORPORACIÓ LOCAL 

CORPORACIÓN LOCAL

PRIVAT CONCERTAT 

PRIVADO CONCERTADO

CENTRE D'ACCIÓ EDUCATIVA SINGULAR (CAES) 

CENTRO DE ACCIÓN EDUCATIVA SINGULAR (CAES)

CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

CENTRE ORDINARI 

CENTRO ORDINARIO

B

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declare, en virtut del present document, d’acord amb el que prescriu l’article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de

Subvencions (BOE del dia 18), no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en els

apartats 2 i 3 d’este article. 

Declare que l’entitat no és deutora per reintegrament de subvencions, i per això es troba al corrent de pagament d’obligacions per

reintegrament de subvencions. 

Declare que l’entitat compleix la normativa respecte a la normalització sobre integració laboral de persones amb discapacitat i

protecció a la infància i a l'adolescència o, si és el cas, està exempta d'aquesta obligació. 

Declare assumir el compromís de complir amb les obligacions establides en l'Ordre 26/2016 i la convocatòria anual derivades de la

percepció de l'ajuda. 

Declaro, en virtud del presente documento, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones (BOE del día 18), no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario,

señaladas en los apartados 2 y 3 de este artículo. 

Declaro que la entidad no es deudora por reintegro de subvenciones, y por eso se encuentra al corriente de pago de obligaciones

por reintegro de subvenciones. 

Declaro que la entidad cumple la normativa respecto a la normalización sobre integración laboral de personas con discapacidad y

protección a la infancia y a la adolescencia o, en su caso, está exenta de dicha obligación. 

Declaro asumir el compromiso de cumplir con las obligaciones establecidas en la Orden 26/2016 y la convocatoria anual derivadas

de la percepción de la ayuda.

C

AUTORITZACIÓ PER A VERIFICAR DADES 

AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR DATOS

AUTORITZE la Conselleria competent en matèria d’Educació a obtindre les dades necessàries per a verificar que la titularitat de

l’esmentat centre està al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració

Tributària i l’Administració Tributària de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, i amb la Seguretat Social. 

AUTORIZO a la Conselleria competente en materia de Educación a obtener los datos necesarios para verificar que la titularidad

del centro citado se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria y la Administración Tributaria de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, y con la Seguridad Social.

PRESENTE certificats originals actualitzats per a verificar que el titular de l’esmentat centre està al corrent en el compliment de

les seues obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i l’Administració Tributària de la Generalitat

de la Comunitat Valenciana, i amb la Seguretat Social, així com còpia compulsada de la targeta de identificació fiscal o DNI. 

PRESENTO certificados originales actualizados para verificar que la titularidad del centro citado se encuentra al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Administración Tributaria

de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, y con la Seguridad Social. así como copia compulsada de la tarjeta de

identificación fiscal o D.N.I.

D

DADES BANCÀRIES (en el cas que vulga rebre la subvenció en altre compte cal que l'indique i que 

adjunte el model de domiciliació bancària)

DATOS BANCARIOS (en el caso que quiera recibir la subvención en otra cuenta debe indicarla y adjuntar 

el modelo de domiciliación bancaria)

IBAN:

IA

-18900

-01

-E

Num. 7829 / 15.07.2016

200691   ...   152   153   154   155   156   157   158   159   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf