Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página157/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   153   154   155   156   157   158   159   160   ...   223

DIN - A4

04/07/16

ANNEX I / ANEXO I

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / 

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓN

E

D’acord amb la normativa del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s'informa que: 

- El termini màxim per a resoldre la present sol·licitud és de sis mesos des que produïsca efectes l'ordre de convocatòria. 

- L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que s'haja dictat ni notificat la resolució corresponent, 

serà desestimatori de la sol·licitud. 

De acuerdo con la normativa del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se 

informa que: 

- El plazo máximo para resolver la presente solicitud es de seis meses desde que produzca efectos la orden de convocatoria. 

- El efecto que producirá el silencio administrativo, si transcurre el plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución 

correspondiente, será desestimatorio de la solicitud.

AUTORITZACIÓ PER A COMUNICAR LES NECESSITATS DEL BANC DE LLIBRES 

AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR LAS NECESIDADES DEL BANCO DE LIBROS

F

AUTORITZE la direcció del centre a comunicar a la conselleria competent en matèria d'Educació les necessitats de reposició i

renovació dels llibres de text i material curricular propi per a formar part del banc de llibres del centre el proper curs escolar.

AUTORIZO a la dirección del centro a comunicar a la conselleria competente en materia de Educación las necesidades de

reposición y renovación de los libros de texto y material curricular propio para formar parte del banco de libros del centro el próximo

curso escolar.

SOL·LICITUD

SOLICITUD

G

Sr./Sra.

, com a representant de la titularitat del centre 

, como representante de la titularidad del centro

SOL·LICITE / SOLICITO:

- Participar en el Programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i

posada en funcionament de un banc de llibres de text i material curricular en el centre. 

- Participar en el Programa de reutilización, reposición y renovación de libros de texto y material curricular, a través de la creación

y puesta en funcionamiento de un banco de libros de texto y material curricular en el centro.

de

,

d

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a

titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa

de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei

Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano

administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus

competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de

conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de

14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 

REGISTRO DE ENTRADA

DATA ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 

FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

SEGELL DEL CENTRE 

SELLO DEL CENTRO

Signatura:

Firma:

El/La representant de la titularitat del centre 

El/La representante de la titularidad del centro

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ / SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ, REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR

PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN, REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN DE LIBROS DE  TEXTO Y MATERIAL CURRICULAR 

CURS 2016-2017 / CURSO 2016-2017

Programa cofinaçat pel / cofinaciado por:

IA

-18900

-02

-E

Num. 7829 / 15.07.2016

200701   ...   153   154   155   156   157   158   159   160   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf