Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página158/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   154   155   156   157   158   159   160   161   ...   223

Conselleria d’Educació,

 Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte

Extracte de la Resolució de 13 de juliol de 2016, de la 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 

per la qual es convoquen subvencions per als centres pri-

vats concertats i centres de titularitat de les corporacions 

locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposi-

ció i renovació de llibres de text i material curricular, per 

al curs escolar 2016-2017.

 [2016/5626]

Extracto de la Resolución de 13 de julio de 2016, de la 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte, por la que se convocan subvenciones para los 

centros privados concertados y centros de titularidad de 

las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana 

destinadas a la reposición y renovación de libros de texto 

y material curricular, para el curso escolar 2016-2017. 

[2016/5626]

BDNS (identif.): 312142

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20. 8.a de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica 

l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se 

en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/índex

Primer. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les subvencions per a la gestió del Pro-

grama de reposició i renovació de llibres de text i material curricular els 

centres docents privats concertats i centres de titularitat de les corpora-

cions locals de la Comunitat Valenciana, amb alumnat escolaritzat en els 

nivells educatius d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatò-

ria, Formació Professional bàsica i educació especial que participen en 

el dit programa, sempre que els dits centres ho sol·liciten i complisquen 

els requisits previstos en l’ordre de bases.

Segon. Objecte

Convocar, per al curs escolar 2016-2017, les subvencions per a els 

centres privats concertats i centres de titularitat de corporacions locals 

de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de 

llibres de text i material curricular.

Tercer. Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquestes subvencions estan previstes en 

l’Ordre 26/2016, de 13 de juny, de 2016, de la Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reu-

tilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, 

a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de 

text i material curricular en els centres públics i privats concertats de 

la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les 

subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres 

docents de titularitat de corporacions locals (DOCV 7806, 15.06.2016).

El text complet de la qual està disponible en l’adreça web següent:

http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4445.pdf

Quart. Finançament

1. L’import global màxim que podrà assignar-se en concepte 

d’aquestes ajudes per a aquesta convocatòria serà de 8.709.654,06 

euros, distribuït entre els següents programes i línies de subvenció:

– 5.592.689,50 euros, amb càrrec a la línia de subvenció S8207, 

capítol IV, de la secció, servei, centre gestor i programa 09.02.01.422.20, 

Ensenyament Primari, prevista en l’actual Llei de Pressupostos de la 

Generalitat.

– 3.116.964,56 euros, amb càrrec a la línia de subvenció S8208, 

capítol IV, de la secció, servei, centre gestor i programa 09.02.01.422.30, 

Ensenyament Secundari, prevista en l’actual Llei de Pressupostos de la 

Generalitat.

2. Els esmentats imports podran ser incrementats com a conseqüèn-

cia d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que 

no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que preveu 

l’article 58, apartat 2, lletra a), punt quart del Reglament de la Llei 

General de Subvencions.

3. Aquestes ajudes es convoquen amb la col·laboració del Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport a través del Programa de Finançament de 

Llibres de Text i Material Didàctic.

BDNS (identif.): 312142

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20. 8.a 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 

publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede con-

sultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/índex

Primero. Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones para la gestión del 

Programa de reposición y renovación de libros de texto y material curri-

cular los centros docentes privados concertados y centros de titularidad 

de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, con alumnado 

escolarizado en los niveles educativos de Educación Primaria, Educa-

ción Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación 

Especial participante en dicho programa, siempre que dichos centros lo 

soliciten y cumplan con los requisitos previstos en la orden de bases.

Segundo. Objeto

Convocar, para el curso escolar 2016-2017, las subvenciones para 

los centros privados concertados y centros de titularidad de corpora-

ciones locales de la Comunitat Valenciana destinadas a la reposición y 

renovación de libros de texto y material curricular.

Tercero. Bases reguladoras

Las bases reguladoras de estas subvenciones están previstas en la 

Orden 26/2016, de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, Inves-

tigación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa de reutili-

zación, reposición y renovación de libros de texto y material curricular, 

a través de la creación y puesta en funcionamiento de bancos de libros 

de texto y material curricular en los centros públicos y privados concer-

tados de la Comunitat Valenciana, y se determinan las bases reguladoras 

de las subvenciones destinadas a centros docentes privados concertados 

y centros docentes de titularidad de corporaciones locales (DOCV 7806, 

15.06.2016).

Cuyo texto completo está disponible en la siguiente dirección web:

http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4445.pdf

Cuarto. Financiación

1. El importe global máximo que podrá asignarse en concepto de 

estas ayudas para esta convocatoria será de 8.709.654,06 euros, distri-

buido entre los siguientes programas y líneas de subvención:

– 5.592.689,50 euros, con cargo a la línea de subvención S8207, 

capítulo IV, de la sección, servicio, centro gestor y programa 

09.02.01.422.20, Enseñanza Primaria, prevista en la actual Ley de Pre-

supuestos de la Generalitat.

– 3.116.964,56 euros, con cargo a la línea de subvención S8208, 

capítulo IV, de la sección, servicio, centro gestor y programa 

09.02.01.422.30, Enseñanza Secundaria, prevista en la actual Ley de 

Presupuestos de la Generalitat.

2. Los citados importes podrán ser incrementados como consecuen-

cia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito 

que no requerirá una nueva convocatoria, de conformidad con lo pre-

visto en el artículo 58, apartado 2, letra a, punto cuarto del Reglamento 

de la Ley General de Subvenciones.

3. Estas ayudas se convocan con la colaboración del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte a través del Programa de financiación de 

libros de texto y material didáctico.

Num. 7829 / 15.07.2016

200711   ...   154   155   156   157   158   159   160   161   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf