Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página164/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   160   161   162   163   164   165   166   167   ...   223

Presidència de la Generalitat

Presidencia de la Generalitat

ACORD d’1 de juliol de 2016, del Consell, pel qual s’ad-

judiquen les concessions administratives per a l’explo-

tació de tres programes del servei públic de la televisió 

digital terrestre amb cobertura local i se transformen en 

llicencies. Lot 11 - Ontinyent-Xàtiva (canal 45 TL03V). 

[2016/5579]

ACUERDO de 1 de julio de 2016, del Consell, por el 

que se adjudican las concesiones administrativas para la 

explotación de tres programas del servicio público de la 

televisión digital terrestre con cobertura local y se trans-

forman en licencias. Lote 11 - Ontinyent-Xàtiva (canal 45 

TL03V).

 [2016/5579]

Antecedents

I. Per resolució de data 1 de juliol de 2005, del conseller de Rela-

cions Institucionals i Comunicació, publicada en el DOCV número 

5042, de 5 juliol de 2005, es va convocar un concurs públic, mitjançant 

procediment obert, per a l’adjudicació de concessions per a l’explota-

ció de programes del servei públic de la televisió digital terrestre amb 

cobertura local.

II. La sentència de 18 de juliol de 2012, de la Secció Setena de 

la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, va estimar 

el recurs de cassació número 5128/2008, interposat per Servicios de 

Difusión Tele Elx, SAU, declarant la nul·litat de la Resolució de 30 

de gener de 2006, dictada pel conseller de Relacions Institucionals i 

Comunicació de la Generalitat Valenciana, per la qual es van adjudicar 

les concessions, així com de la Resolució de 12 d’abril de 2006, de 

la Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat, per delegació del 

president, que desestimava el recurs d’alçada interposat contra aquella.

III. En execució de la mencionada sentència, mitjançant la Resolu-

ció de 12 de febrer de 2013, del conseller de Presidència i Agricultura, 

Pesca, Alimentació i Aigua (DOCV 6972, 25.02.2013), es va ordenar 

la retroacció del procediment al moment anterior al fet que la mesa 

de contractació formula la proposta d’adjudicació de les concessions, 

conservant les actuacions anteriors dutes a terme en el si d’aquest pro-

cediment, sense perjudici de salvaguardar les facultats que a la mesa 

de contractació li atorga la clàusula 16, lletra d, del plec de clàusules 

administratives que regeixen l’adjudicació.

IV. De conformitat amb el que disposa la clàusula 24.4 del plec de 

clàusules administratives particulars, la mesa de contractació ha elevat, 

amb data 16 de juny de 2015, una proposta d’adjudicació de tots els 

lots del concurs segons l’informe tècnic elaborat, seguint els criteris 

objectius de valoració establerts en el plec de clàusules administratives 

particulars que regeixen la present convocatòria.

V. El Servei de Contractació i Assumptes Generals de la Presidència 

ha emés un informe en el qual es fa constar que els licitadors proposats 

en el present lot han presentat, davant l’òrgan competent per a la seua 

tramitació, la documentació preceptiva establerta en la clàusula 24.5 

del plec de clàusules administratives particulars, així com que no exis-

tixen més licitadors que reunisquen els requisits necessaris per a resultar 

adjudicataris del tercer programa convocat en aquesta demarcació i que, 

per tant, queda desert.

En relació amb açò, cal indicar que la mercantil Televisión Comar-

cal de la Costera, SL, proposada com a adjudicatària per la mesa de 

contractació, en el lot 11 Ontinyent-Xàtiva (canal 45 TL03V), va can-

viar la seua denominació per la de Comarques Centrals Televisió, SL, 

com així es deixa constància en l’escriptura de data 29 de desembre 

de 2006, d’elevació a públic de determinats acords socials davant del 

notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de València, Luis Miguel Del-

gado Tezanos.

Així mateix, es constata que el licitador Punto 7 Servicios Auxili-

ares de Televisión, SL, no compleix amb el requisit exigit en l’article 

20, lletra f del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administra-

cions Públiques aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de 

juny, aplicable a aquest supòsit, en virtut del que estableix la disposició 

transitòria primera tant de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Con-

tractes del Sector Públic, com del Text Refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, i això per no trobar-se al corrent en el compliment de les 

obligacions tributàries o de seguretat social imposades per les disposi-

cions vigents, per la qual cosa es troba en un dels supòsits de prohibició 

de contractar.

Antecedentes

I. Por resolución de fecha 1 de julio de 2005, del conseller de Rela-

ciones Institucionales y Comunicación, publicada en el DOCV número 

5042, de 5 julio de 2005, se convocó concurso público, mediante pro-

cedimiento abierto, para la adjudicación de concesiones para la explo-

tación de programas del servicio público de la televisión digital terrestre 

con cobertura local.

II. La sentencia de 18 de julio de 2012, de la Sección Séptima de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, estimó 

el recurso de casación número 5128/2008, interpuesto por Servicios de 

Difusión Tele Elx, SAU, declarando la nulidad de la Resolución de 30 

de enero de 2006, dictada por el conseller de Relaciones Institucionales 

y Comunicación de la Generalitat Valenciana, por la que se adjudicaron 

las concesiones, así como de la Resolución de 12 de abril de 2006, 

de la Subsecretaría de la Presidencia de la Generalitat, por delegación 

del President, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra 

aquella.

III. En ejecución de la mencionada sentencia, mediante resolución 

de 12 de febrero de 2013, del conseller de Presidencia y Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Agua (DOCV 6972, 25.02.2013), se ordenó la 

retroacción del procedimiento al momento anterior a que la mesa de 

contratación formule la propuesta de adjudicación de las concesiones, 

conservando las actuaciones anteriores llevadas a cabo en el seno de 

dicho procedimiento, sin perjuicio de salvaguardar las facultades que 

a la mesa de contratación le otorga la cláusula 16, letra d, del pliego de 

cláusulas administrativas que rigen la adjudicación.

IV. De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 24.4 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares, la mesa de contratación ha ele-

vado, con fecha 16 de junio de 2015, propuesta de adjudicación de todos 

los lotes del concurso según el informe técnico elaborado, siguiendo los 

criterios objetivos de valoración establecidos en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rigen la presente convocatoria.

V. El Servicio de Contratación y Asuntos Generales de la Presiden-

cia ha emitido informe en el que se hace constar que los licitadores pro-

puestos en el presente lote han presentado, ante el órgano competente 

para su tramitación, la documentación preceptiva prevista en la cláusula 

24.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares, así como que 

no existen más licitadores que reúnan los requisitos necesarios para 

resultar adjudicatarios del tercer programa convocado en esta demarca-

ción y que, por tanto, queda desierto.

A este respecto, cabe indicar que la mercantil Televisión Comarcal 

de la Costera, SL, propuesta como adjudicataria por la mesa de con-

tratación, en el lote 11 Ontinyent-Xàtiva (canal 45 TL03V), cambió su 

denominación por la de Comarques Centrals Televisió, SL, como así se 

deja constancia en la escritura de fecha 29 de diciembre de 2006, de ele-

vación a público de determinados acuerdos sociales ante el notario del 

Ilustre Colegio de Notarios de Valencia, Luis Miguel Delgado Tezanos.

Asimismo, se constata que el licitador Punto 7 Servicios Auxiliares 

de Televisión, SL, no cumple con el requisito exigido en el artículo 20, 

letra f del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-

ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 

de junio, aplicable a este supuesto, en virtud de lo establecido en la dis-

posición transitoria primera tanto de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 

de Contratos del Sector Público, como del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislati-

vo 3/2011, de 14 de noviembre, y ello por no hallarse al corriente en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de seguridad social 

impuestas por las disposiciones vigentes, por lo que se encuentra en uno 

de los supuestos de prohibición de contratar.

Num. 7829 / 15.07.2016

200771   ...   160   161   162   163   164   165   166   167   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf