Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página167/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   ...   223

Presidència de la Generalitat

Presidencia de la Generalitat

ACORD d’1 de juliol de 2016, del Consell, pel qual s’ac-

cepta la renúncia d’una llicència per a l’explotació d’un 

programa del servei públic de la televisió digital terrestre 

amb cobertura local. Lot 13 - València (canal 23 TL06V). 

[2016/5582]

ACUERDO de 1 de julio de 2016, del Consell, por el que 

se acepta la renuncia de una licencia para la explotación 

de un programa del servicio público de la televisión digi-

tal terrestre con cobertura local. Lote 13 - Valencia (canal 

23 TL06V). 

[2016/5582]

Antecedents

I. Mitjançant Acord de 26 de febrer de 2016, del Consell, publicat 

en el DOCV número 7739, de data 11 de març de 2016, es van adjudicar 

les concessions administratives per a l’explotació de tres programes del 

servei públic de la televisió digital terrestre amb cobertura local, lot 13 

– València (canal 23 TL06V), expedient número CNMY/05/DGPI/62, 

i es van transformar en llicències, d’acord amb la normativa vigent.

II. Amb data 7 de març de 2016, va tindre entrada en el registre 

general de la Presidència de la Generalitat escrit de la Universitat Poli-

tècnica de València, manifestant la renúncia a la condició d’adjudicatari 

del programa resolt a favor seu.

Als anteriors fets, s’apliquen els següents

Fonaments de dret

Primer. L’article 30 de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la 

Comunicació Audiovisual, estableix la renúncia com una de les causes 

d’extinció de les llicències de comunicació audiovisual. La resolució 

d’adjudicació va generar un dret a l’atorgament d’una llicència a favor 

de la Universitat Politècnica de València, al qual ha renunciat expres-

sament l’entitat esmentada, complint amb les exigències establides per 

l’ordenament jurídic.

Segon. La renúncia és d’acord amb el que disposen els articles 90 

i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

L’article 43.2 de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del 

Sector Audiovisual, disposa que l’atorgament de les concessions admi-

nistratives competeix al Consell de la Generalitat, i correspon l’impuls 

i la gestió del concurs públic al departament que tinga les competèn-

cies en matèria audiovisual. Aquestes competències actualment estan 

assignades a la Presidència de la Generalitat conformement amb el que 

disposa l’article 12.2 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, 

així com el Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, 

pel qual determina les conselleries en què s’organitza l’administració 

de la Generalitat.

No obstant això, el president de la Generalitat ha manifestat l’11 

de febrer de 2016 la seua abstenció en el procediment per concórrer 

el que preveu l’article 28.2.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 

de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú; i la seua substitució per la vicepresidenta i conse-

llera d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

En conseqüència, a proposta de la consellera d’Igualtat i Polítiques 

Inclusives i vicepresidenta del Consell, i d’acord amb el que disposa 

l’article 15.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, el Consell, previa 

deliberació, en la seua reunió de l’1 de juliol de 2016,

ACORDA

Primer

Acceptar la renúncia formulada per la Universitat Politècnica de 

València a la concessió administrativa per a l’explotació d’un programa 

del servei públic de la televisió digital terrestre amb cobertura local, lot 

13 – València (canal 23 TL06V), atorgada mitjançant Acord de 26 de 

febrer de 2016, del Consell, publicat en el DOCV número 7739, de data 

11 de març de 2016.

Segon

El present acord es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana.

Antecedentes

I. Mediante Acuerdo de 26 de febrero de 2016, del Consell, publi-

cado en el DOCV número 7739, de fecha 11 de marzo de 2016, se 

adjudicaron las concesiones administrativas para la explotación de tres 

programas del servicio público de la televisión digital terrestre con 

cobertura local, lote 13 – Valencia (Canal 23 TL06V), expediente núme-

ro CNMY/05/DGPI/62, y se transformaron en licencias, conforme a la 

normativa vigente.

II. Con fecha 7 de marzo de 2016, tuvo entrada en el registro gene-

ral de la Presidencia de la Generalitat escrito de la Universitat Politècni-

ca de València, manifestando la renuncia a la condición de adjudicatario 

del programa resuelto a su favor.

A los anteriores hechos, son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho

Primero. El artículo 30 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 

de la Comunicación Audiovisual, establece la renuncia como una de 

las causas de extinción de las licencias de comunicación audiovisual. 

La resolución de adjudicación generó un derecho al otorgamiento de 

una licencia a favor de la Universitat Politécnica de València, al cual ha 

renunciado expresamente dicha entidad, cumpliendo con las exigencias 

establecidas por el ordenamiento jurídico.

Segundo. La renuncia es conforme a lo dispuesto en los artículos 90 

y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El artículo 43.2 de la Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat, 

del Sector Audiovisual, dispone que el otorgamiento de las concesiones 

administrativas compete al Consell de la Generalitat, i corresponde el 

impulso y la gestión del concurso público al departamento que tenga las 

competencias en materia audiovisual. Estas competencias actualmente 

están asignadas a la Presidencia de la Generalitat de acuerdo con lo 

que establece el artículo 12.2 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del 

Consell, así como el Decreto 7/2015, de 20 de junio, del president de la 

Generalitat por el que se determina las conselleries en que se organiza 

la administración de la Generalitat.

No obstante, el president de la Generalitat manifestó el 11 de febre-

ro de 2016 su abstención en el procedimiento por concurrir lo previsto 

en el artículo 28.2.b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común; y su sustitución por la vicepresidenta y conse-

llera de Igualdad y Políticas Inclusivas.

En consecuencia, a propuesta de la consellera de Igualdad y Polí-

ticas Inclusivas y vicepresidenta del Consell, y de acuerdo con lo que 

establece el artículo 15.1 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, el Con-

sell, previa deliberación, en su reunión del 1 de julio de 2016,

ACUERDA

Primero

Aceptar la renuncia formulada por la Universitat Politécnica de 

València a la concesión administrativa para la explotación de un pro-

grama del servicio público de la televisión digital terrestre con cobertura 

local, lote 13 – Valencia (canal 23 TL06V), otorgada mediante Acuerdo 

de 26 de febrero de 2016, del Consell, publicado en el DOCV número 

7739, de fecha 11 de marzo de 2016.

Segundo

El presente acuerdo se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana.

Num. 7829 / 15.07.2016

200801   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf