Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página168/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   164   165   166   167   168   169   170   171   ...   223

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se 

podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Consell, 

en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-

ción o publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 

y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en la 

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien recurso con-

tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-

vo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el 

plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación 

o publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 

y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, y ello sin que puedan simultanearse ambos 

recursos y sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se con-

sidere oportuna.

Valencia, 1 de julio de 2016

La consellera secretaria,

MÓNICA OLTRA JARQUE

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà 

interposar potestativament recurs de reposició davant el Consell, en el 

termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació o publica-

ció, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Comú, en la redacció donada per la Llei 

4/1999, de 13 de gener; o bé recurs contenciós administratiu davant la 

Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 

la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de 

l’endemà de la notificació o publicació, de conformitat amb el que esta-

bleixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 

de la jurisdicció contenciosa administrativa, i això sense que puguen 

simultaniejar-se ambdós recursos i sense perjuí que s’utilitze qualsevol 

altra via que s’hi considere oportuna.

València, 1 de juliol de 2016

La consellera secretària,

MÓNICA OLTRA JARQUE

Num. 7829 / 15.07.2016

20081


Presidència de la Generalitat

Presidencia de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2016, del director gene-

ral de Relacions amb les Corts, per la qual es dispo-

sa la publicació del conveni entre l’Institut Geològic i 

Miner d’Espanya i Ciutat de les Arts i les Ciències, SA, 

per a l’exhibició d’una exposició sobre paleontologia en 

el Museu de les Ciències Príncep Felipe, de València. 

[2016/5510]

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2016, del director gene-

ral de Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la 

publicación del convenio entre el Instituto Geológico y 

Minero de España y Ciudad de las Artes y las Ciencias, 

SA, para la exhibición de una exposición sobre paleon-

tología en el Museu de les Ciències Príncep Felipe, de 

Valencia. 

[2016/5510]

L’Institut Geològic i Miner d’Espanya i Ciutat de les Arts i les Cièn-

cies, SA, han subscrit, prèvia tramitació reglamentària, el dia 10 de juny 

de 2016, el conveni per a l’exhibició d’una exposició sobre paleontolo-

gia en el Museu de les Ciències Príncep Felipe, de València.

En compliment del que establix l’article 8.2 de la Llei de Règim 

Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis-

tratiu Comú, procedix la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana del conveni esmentat, que ha quedat inscrit en el Registre de 

Convenis de la Generalitat amb el número 443/2016 i que figura com a 

annex d’aquesta resolució.

València, 12 de juliol de 2016.– El director general de Relacions 

amb les Corts: Antonio Torres Salvador.

Conveni de col·laboració entre l’Institut Geològic i Miner d’Espa-

nya i Ciutat de les Arts i les Ciències, SA, per a l’exhibició d’una expo-

sició sobre paleontologia en el Museu de les Ciències Príncep Felipe 

de València

València, 10 de juny de 2016

Reunits

D’una part, Enrique Vidal Pérez, actuant en nom i representació de 

Ciutat de les Arts i les Ciències, SA (d’ara endavant CACSA), com a 

director general, segons consta en escriptura atorgada a favor seu, el 2 

d’octubre de 2015, davant el notari de València, Juan Bover Belenguer, 

número 1910 del seu protocol, entitat domiciliada a València, avinguda 

del Professor López Piñero (historiador de la Medicina), número 7, i 

amb CIF: A-46483095.

D’una altra, Jorge Civis Llovera, director de l’Institut Geolò-

gic i Miner d’Espanya (Ministeri d’Economia i Competitivitat), 

amb CIF: Q2820007I, i amb domicili legal en calle Ríos Rosas, 23 

(28003-Madrid), nomenat per Acord del ministre d’Economia i Com-

petitivitat, de 31 d’octubre de 2012, facultat en aquest acte segons 

estableix l’article 11.2.d del Reial Decret 1953/2000, d’1 de desembre, 

modificat per Reial Decret 1134/2007, de 31 d’agost, pel qual s’aprova 

l’Estatut de l’IGME, modificat al seu torn pel Reial Decret 718/2010, 

de 28 de maig.

Per Acord del Consell de data 10 de juny de 2016 s’autoritza la 

signatura d’aquest conveni.

Ambdues parts es reconeixen la qualitat amb què intervenen, així 

com la capacitat legal i suficient per a formalitzar el present conveni 

específic de col·laboració i, a l’efecte:

Exposen

I. Que CACSA i IGME tenen un objectiu comú, que es concreta en 

l’execució d’activitats de divulgació científica i tecnològica, de forma-

ció de personal d’investigació, d’intercanvi d’experts i de coneixements, 

i en la utilització i explotació d’aquests coneixements i tecnologies.

II. Que ambdues parts estan interessades a establir una col·laboració 

per a exhibir en el Museu de les Ciències una exposició sobre paleonto-

logia i història natural, a fi d’acostar aquesta ciència al visitant.

En conseqüència, i amb base en tot l’anterior, les parts acorden 

subscriure el present conveni de col·laboració d’acord amb les següents:

El Instituto Geológico y Minero de España y Ciudad de las Artes 

y las Ciencias, SA, han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el 

día 10 de junio de 2016, el convenio para la exhibición de una exposi-

ción sobre paleontología en el Museu de les Ciències Príncep Felipe, 

de Valencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, procede la publicación en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana de dicho convenio, que ha quedado inscrito en el 

Registro de Convenios de la Generalitat con el número 443/2016 y que 

figura como anexo de esta resolución.

Valencia, 12 de julio de 2016.– El director general de Relaciones 

con Les Corts: Antonio Torres Salvador.

Convenio de colaboración entre el Instituto Geológico y Minero de 

España y Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA, para la exhibición de 

una exposición sobre paleontología en el Museu de les Ciències Príncep 

Felipe de Valencia

Valencia, 10 de junio de 2016

Reunidos

De una parte, Enrique Vidal Pérez, actuando en nombre y represen-

tación de Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA (en adelante CACSA), 

en su calidad de director general, según consta en escritura otorgada a su 

favor, el 2 de octubre de 2015, ante el notario de Valencia, Juan Bover 

Belenguer, número 1910 de su protocolo, entidad domiciliada en Valen-

cia, avinguda del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina), 

número 7 y con CIF A46483095.

De otra Jorge Civis Llovera, director del Instituto Geológico 

y Minero de España (Ministerio de Economía y Competitividad), 

con CIF: Q2820007I, y con domicilio legal en calle Ríos Rosas, 23 

(28003-Madrid), nombrado por Acuerdo del Ministro de Economía y 

Competitividad de 31 de octubre de 2012, facultado en este acto según 

lo establece el artículo 11.2.d del Real Decreto 1953/2000, de 1 de 

diciembre, modificado por Real Decreto 1134/2007, de 31 de agosto, 

por el que se aprueba el Estatuto del IGME, modificado a su vez por el 

Real Decreto 718/2010, de 28 de mayo.

Por Acuerdo del Consell de fecha 10 de junio de 2016 se autoriza la 

firma de este convenio.

Ambas partes se reconocen la calidad con la que intervienen, así 

como la capacidad legal y suficiente para formalizar el presente conve-

nio específico de colaboración y, a tal efecto.

Exponen

I. Que CACSA e IGME tienen un objetivo común que se concreta 

en la ejecución de actividades de divulgación científica y tecnológica, 

de formación de personal de investigación, de intercambio de expertos 

y de conocimientos y en la utilización y explotación de estos conoci-

mientos y tecnologías.

II. Que ambas partes están interesadas en establecer una colabo-

ración para exhibir en el Museu de les Ciències una exposición sobre 

paleontología e historia natural con el fin de acercar esta ciencia al visi-

tante.

En consecuencia, y con base en todo lo anterior, las partes acuer-

dan suscribir el presente convenio de colaboración con arreglo a las 

siguientes

Num. 7829 / 15.07.2016

200821   ...   164   165   166   167   168   169   170   171   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf