Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página169/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   ...   223

CLÀUSULES

Primera. objecte

És objecte del present conveni regular la col·laboració de les parts 

per al desenvolupament de l’exposició sobre paleontologia, per a la seua 

exhibició en la tercera planta del Museu de les Ciències Príncep Felipe 

de València.

Estructurada al llarg d’un eix geocronològic, aquesta exposició pre-

sentarà un repàs a la història natural esdevinguda, principalment en el 

Mesozoic (l’època dels grans dinosaures), tot destacant, especialment la 

Comunitat Valenciana i els seus principals jaciments.

L’exposició permetrà entendre la importància dels fòssils des de tres 

aspectes fonamentals: el científic, com a font d’informació i documen-

tació; l’aspecte patrimonial, com a part del Patrimoni Cultural i Natural 

del Planeta; i l’aspecte sociocultural i socioeconòmic, relacionat amb 

l’acció social i el seu potencial com a recurs didàctic, cultural, turístic 

i econòmic. 

Segona. Obligacions de les parts

1. Obligacions d’IGME

– Préstec sense contraprestació econòmica de les peces a què es fa 

referència en el llistat annex, durant el temps de durada de l’exposició.

– Elaborar i supervisar la selecció de les peces.

– Proporcionar la identificació taxonòmica, datació i localització 

geogràfica que precisa cada una de les peces que es presten per a ser 

exposada.

– Facilitarà a CACSA la informació per a la correcta conservació i 

manteniment de les peces.

– Préstec d’altres materials necessaris per al desenvolupament de 

l’Exposició, com els ací referits: Gea i l’ambreGea i la fossilització

Dibuixant la pell de la Terra i Fòssils a través del temps, facilitant els 

arxius en màxima resolució a CACSA, així com els permisos per a la 

realització de modificació (resum o subtítols), sempre que hi apare-

guen en tot moment de la projecció els logotips de l’IGME i del Museu 

Geominer, en un lloc visible perquè no en quede dubte de l’autoria i 

propietat. Una vegada realitzada l’edició amb els talls triats per part de 

CACSA, IGME ha de poder veure’n el resultat per a donar el consen-

timent a la reproducció. IGME autoritza, si les condicions es complei-

xen, els corresponents drets per a la reproducció dels audiovisuals en el 

Museu de les Ciències.

2. Obligacions de CACSA

– Realitzarà l’adequació del recinte expositiu, desenvolupament i 

producció expositiva, d’acord amb la normativa de contractació apli-

cable, en atenció al seu caràcter d’empresa pública. S’entén com a ade-

quació del recinte expositiu els punts següents:

– Treballs de fusteria i pintura necessaris en el recinte expositiu.

– Elements necessaris per a la il·luminació del recinte expositiu 

(materials i instal·lació d’aquests)

– Producció i col·locació de tots els elements gràfics de l’exposició.

– Realització de quants treballs siguen necessaris per a adequar l’es-

pai expositiu.

Els costos que es deriven per aquestes actuacions aniran a càrrec 

íntegrament de CACSA, que abonarà directament els imports als seus 

proveïdors. CACSA eximeix de qualsevol responsabilitat l’IGME per 

les contractacions esmentades.

– Assumirà la contractació del transport amb assegurança de respon-

sabilitat modalitat «clau a clau», d’anada i tornada de les peces embala-

des des de la seu de l’IGME a Madrid, el lloc de procedència en què es 

troben, d’acord amb la normativa de contractació aplicable, en atenció 

al seu caràcter d’empresa pública.

– Les operacions de desembalatge, muntatge i instal·lació en el 

Museu de les Ciències i posterior desmuntatge i embalatge una vegada 

finalitzada l’exposició.

Durant les operacions de desembalatge de les peces, les parts alça-

ran una acta de recepció, que inclourà el llistat de les peces, confirmant 

el seu perfecte estat de conservació després del transport, en cas contra-

ri, es portaran les gestions oportunes per a restablir els danys causats per 

part de l’asseguradora, firmat per un representant de cada una d’elles.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto

Es objeto del presente convenio regular la colaboración de las partes 

para el desarrollo de la exposición sobre paleontología, para su exhibi-

ción en la tercera planta del Museu de les Ciències Príncep Felipe de 

Valencia.

Estructurada a lo largo de un eje geo-cronológico, esta exposición 

presentará un repaso a la historia natural acontecida principalmente en 

el Mesozoico (la época de los grandes dinosaurios), destacando espe-

cialmente la Comunitat Valenciana y sus principales yacimientos.

La exposición permitirá entender la importancia de los fósiles desde 

tres aspectos fundamentales, el científico, como fuente de información y 

documentación; el aspecto patrimonial, como parte del Patrimonio Cul-

tural y Natural del Planeta y el aspecto sociocultural y socioeconómico, 

relacionado con la acción social y su potencial como recurso didáctico, 

cultural, turístico y económico. 

Segunda. Obligaciones de las partes

1. Obligaciones de IGME

– Préstamo sin contraprestación económica de las piezas a las que 

se hace referencia en el listado anexo, durante el tiempo de duración de 

la exposición.

– Elaborar y supervisar la selección de las piezas.

– Proporcionar la identificación taxonómica, datación, y localiza-

ción geográfica que precisa cada una de las piezas que se prestan para 

ser expuesta.

– Facilitará a CACSA la información para la correcta conservación 

y mantenimiento de las piezas.

– Préstamo de otros materiales necesarios para el desarrollo de la Expo-

sición, como los audiovisuales aquí referidos: Gea y el ámbarGea y la 

fosilizaciónDibujando la piel de la Tierra y Fósiles a través del tiempo

facilitando los archivos en máxima resolución a CACSA, así como los per-

misos para la realización de modificación (resumen o subtítulos), siempre 

y cuando aparezca en todo momento de la proyección sobre impuestos los 

logotipos del IGME y del Museo Geominero en un lugar visible para que 

no quede duda de la autoría y propiedad de los mismos. Una vez realizada 

la edición con los cortes elegidos por parte de CACSA, IGME debe poder 

ver el resultado para dar su consentimiento a la reproducción. IGME auto-

riza, si las condiciones se cumplen, con los correspondientes derechos para 

la reproducción de los audiovisuales en el Museu de les Ciencies.

2. Obligaciones de CACSA

– Realizará la adecuación del recinto expositivo, desarrollo y pro-

ducción expositiva, de acuerdo con la normativa de contratación apli-

cable, en atención a su carácter de empresa pública. Se entiende como 

adecuación del recinto expositivo los siguientes puntos:

– Trabajos de carpintería y pintura necesarios en el recinto expo-

sitivo.

– Elementos necesarios para la iluminación del recinto expositivo 

(materiales e instalación de los mismos)

– Producción y colocación de todos los elementos gráficos de la 

exposición.

– Realización de cuantos trabajos sean necesarios para adecuar el 

espacio expositivo.

Los costes que se deriven por estas actuaciones correrán a cargo 

íntegramente de CACSA, quien abonará directamente los importes a 

sus proveedores. CACSA exime de cualquier responsabilidad al IGME 

por dichas contrataciones.

– Asumirá la contratación del transporte con seguro de responsabili-

dad modalidad «clavo a clavo» de ida y vuelta de las piezas embaladas 

desde la sede del IGME en Madrid, el lugar de procedencia en el que se 

encuentran, de acuerdo con la normativa de contratación aplicable, en 

atención a su carácter de empresa pública.

– Realizar las operaciones de desembalaje, montaje e instalación 

en el Museu de les Ciències y posterior desmontaje y embalaje una vez 

finalizada la exposición.

Durante las operaciones de desembalaje de las piezas, las partes 

levantaran un acta de recepción que incluirá el listado de las piezas con-

firmando su perfecto estado de conservación tras el transporte, en caso 

contrario se llevarán las gestiones oportunas para restablecer los daños 

causados por parte de la aseguradora, firmada por un representante de 

cada una de ellas.

Num. 7829 / 15.07.2016

200831   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf