Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página170/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   166   167   168   169   170   171   172   173   ...   223

De la mateixa manera, després de la finalització del període exposi-

tiu, les parts firmaran una acta de devolució, a la qual acompanyarà un 

inventari amb les peces, confirmant el seu perfecte estat de conservació 

després del transport; en cas contrari, es faran les gestions oportunes per 

a restablir els danys causats per part de l’asseguradora.

Tercera. Calendari i ubicació

L’exposició s’ubicarà en la tercera planta del Museu de les Ciències 

Príncep Felipe i el calendari de dates serà el següent:

Muntatge: a acordar entre les parts segons el cronograma final.

Inauguració: 1 de juliol de 2016, si bé qualsevol modificació serà 

acordada entre les parts.

Període expositiu: un any i mig des de la inauguració, per la qual 

cosa la seua finalització tindrà lloc el 31 de desembre de 2017.

Arribada la finalització del període inicial, les parts podran acordar 

de mutu acord la pròrroga del període expositiu.

Devolució dels elements: en cap cas haurà d’excedir en més d’una 

setmana des de la clausura de la mostra en la CACSA.

Quarta. Altres obligacions de CACSA

A més de les descrites en la clàusula 2.2, CACSA es compromet 

d’assumir els costos de la posada en marxa de l’exposició.

CACSA assumirà els costos que es generen per a la posada en 

marxa o presentació de l’exposició en la Ciutat de les Arts i les Ciències 

de València, i en particular els que s’indiquen a continuació:

1. Vigilància: assumirà la gestió i el cost de la vigilància del recinte 

expositiu durant el període de muntatge i desmuntatge, així com durant 

tot el període d’exposició.

2. Conservació, manteniment i neteja ordinària de l’exposició, 

d’acord amb les instruccions facilitades per IGME. A més CACSA ha 

d’assumir durant el període de temps d’exposició el control de les vari-

ables, almenys d’humitat i temperatura, per a assegurar les mesures 

adequades de conservació preventiva que necessiten les peces prestades 

i que seran facilitades per l’IGME. Les peces es mantindran basant-se 

en les condicions d’humitat i temperatura pròpies que existeixen en la 

zona expositiva.

Així mateix, es realitzarà un control periòdic de l’estat de les peces, 

de manera que, en el cas que per temes de conservació, alguna d’elles 

necessite retirar-se de l’exposició, puga ser retirada o substituïda per 

una altra de similar.

3. Material promocional: assumirà la gestió i el cost de l’adaptació 

del material promocional i divulgatiu de l’Exposició per a la seua pre-

sentació al visitant.

4. Assegurança: CACSA assumeix tot risc de pèrdua, dany o acci-

dent dels elements, durant el seu trasllat, muntatge, desmuntatge i poste-

rior devolució, així com durant el període expositiu. CACSA assumeix 

tota la responsabilitat pels danys personals o materials, que aquesta, els 

seus treballadors o operaris i invitats puguen ocasionar a tercers, durant 

el trasllat, muntatge, desmuntatge i posterior devolució, així com durant 

l’exhibició dels elements expositius. A l’efecte, CACSA declara tindre 

subscrites i en ple vigor les corresponents pòlisses d’assegurança de 

danys i responsabilitat civil, per a garantir la cobertura per qualsevol 

contingència que puga tindre lloc amb motiu de la cessió de les peces.

Aquests conceptes suposen un cost aproximat per a CACSA de 

662.000 €, import que compta amb aprovació pressupostària necessària 

per part de CACSA durant tot el seu període de vigència.

Cinquena. Drets sobre els elements

1. Drets de l’Exposició.

L’IGME declara ostentar els drets d’explotació dels elements cedits, 

incloent-hi audiovisuals, necessaris per a garantir la presentació de l’ex-

posició en la seu de CACSA, assegurant que terceres persones no poden 

reclamar-hi cap dret, exonerant CACSA de qualsevol responsabilitat 

que es poguera derivar en aquest sentit.

2. Drets cedits

CACSA adquireix el dret a exhibir l’exposició en els termes esta-

blits en el present conveni. Així mateix, CACSA podrà utilitzar les 

imatges de l’exposició per mitjà de l’emissió de vídeos i reproducció 

de les seues imatges, als efectes de la promoció i publicitat de les acti-

vitats i continguts del Complex de la Ciutat dels Arts i les Ciències, 

Del mismo modo, tras la finalización del periodo expositivo, las 

partes firmarán un acta de devolución, a la que acompañará un inventa-

rio con las piezas confirmando su perfecto estado de conservación tras 

el transporte en caso contrario se llevarán las gestiones oportunas para 

restablecer por parte de la aseguradora, los daños causados.

Tercera. Calendario y ubicación

La exposición se ubicará en la tercera planta del Museu de les Cièn-

cies Príncep Felipe y el calendario de fechas será el siguiente:

Montaje: a acordar entre las partes según el cronograma final.

Inauguración: 1 de julio de 2016, si bien cualquier modificación 

será acordada entre las partes.

Periodo expositivo: un año y medio desde la inauguración, por lo 

que su finalización tendrá lugar el 31 de diciembre de 2017.

Llegada su finalización del periodo inicial, las partes podrán acordar 

de mutuo acuerdo la prórroga del periodo expositivo.

Devolución de los elementos: en ningún caso debe de exceder en 

más de una semana desde la clausura de la muestra en la CACSA.

Cuarta. Otras obligaciones de CACSA

Además de las descritas en la cláusula 2.2, CACSA se compromete 

a asumir los costes de la puesta en marcha de la exposición.

CACSA asumirá los costes que se generen para la puesta en mar-

cha o presentación de la exposición en la Ciudad de las Artes y de las 

Ciencias de Valencia, y en particular los que se indican a continuación:

1. Vigilancia: asumirá la gestión y el coste de la vigilancia del recin-

to expositivo durante el periodo de montaje y desmontaje así como 

durante todo el período de exposición.

2. Conservación, mantenimiento y limpieza ordinaria de la exposi-

ción, de acuerdo con las instrucciones facilitadas por IGME. Además 

CACSA debe asumir durante el periodo de tiempo de exposición el 

control de las variables al menos de humedad y temperatura para ase-

gurar las medidas adecuadas de conservación preventiva que necesitan 

las piezas prestadas y que serán facilitadas por el IGME. Las piezas se 

mantendrán en base a las condiciones de humedad y temperatura pro-

pias que existen en la zona expositiva.

Asimismo, se realizará un control periódico del estado de las piezas, 

de manera que, en el caso de que por temas de conservación, alguna de 

ellas necesite retirarse de la exposición, pueda retirarse o sustituirse por 

otra similar.

3. Material promocional: asumirá la gestión y el coste de la adap-

tación del material promocional y divulgativo de la Exposición para su 

presentación al visitante.

4. Seguro: CACSA asume todo riesgo de pérdida, daño o accidente 

de los elementos, durante su traslado, montaje, desmontaje y posterior 

devolución, así como durante el periodo expositivo. CACSA asume toda 

la responsabilidad por los daños personales o materiales, que la misma, 

sus trabajadores u operarios e invitados puedan ocasionar a terceros, 

durante el traslado, montaje, desmontaje y posterior devolución, así 

como durante la exhibición de los elementos expositivos. A tal efecto, 

CACSA declara tener suscritas y en pleno vigor las correspondientes 

pólizas de seguro de daños y responsabilidad civil para garantizar la 

cobertura por cualquier contingencia que pueda tener lugar con motivo 

de la cesión de las piezas.

Estos conceptos suponen un coste aproximado para CACSA de 

662.000 €, importe que cuenta con aprobación presupuestaria necesaria 

por parte de CACSA durante todo el periodo de vigencia de la misma.

Quinta. Derechos sobre los elementos

1. Derechos de la Exposición.

El IGME declara ostentar los derechos de explotación de los ele-

mentos cedidos, incluyendo audiovisuales, necesarios para garantizar 

la presentación de la exposición en la sede de CACSA, asegurando que 

terceras personas no pueden reclamar ningún derecho con respecto a 

la misma, exonerando a CACSA de cualquier responsabilidad que se 

pudiera derivar en este sentido.

2. Derechos cedidos

CACSA adquiere el derecho a exhibir la exposición en los térmi-

nos establecidos en el presente convenio. Asimismo, CACSA podrá 

utilizar las imágenes de la exposición mediante la emisión de videos y 

reproducción de imágenes de la misma, a los efectos de la promoción 

y publicidad de las actividades y contenidos del Complejo de La Ciutat 

Num. 7829 / 15.07.2016

200841   ...   166   167   168   169   170   171   172   173   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf