Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página171/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   167   168   169   170   171   172   173   174   ...   223

tant durant el transcurs de l’exhibició de l’Exposició com finalitzada 

aquesta. 

La cessió de les peces no suposa en cap cas cessió de la propietat, 

títol o participació sobre aquestes, ni autorització per a un altre ús que 

no estiga expressament autoritzat. Qualsevol canvi en l’ús que es pre-

tenga fer sobre l’exposició, haurà de ser acordat de forma expressa en 

document a part.

Sisena. Promoció i publicitat de l’exposició

Ambdós parts es comprometen a promocionar i publicitar l’exposi-

ció a través dels seus propis mitjans. Durant el període de permanència 

de l’exposició en el Museu de les Ciències Príncep Felipe de València, 

es farà menció deguda a les parts suscribientes d’este conveni. En tot el 

material de difusió i publicitat de l’Exposició figuraran les institucions 

firmants, incloent-se els seus respectius logotips.

Setena. Responsables del seguiment conveni

Es designa com a responsables del compliment del present conveni, 

un tècnic del Departament d’Exposicions de CACSA, que tindrà com 

a interlocutor vàlid per part d’IGME un tècnic del Museu Geominer.

Als responsables del seguiment del present conveni de col·laboració 

els correspondrà supervisar l’execució del que s’hi estableix, adoptar les 

decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar el compli-

ment de les prestacions que se’n deriven.

Tot avís, sol·licitud, notificació o comunicació relacionada amb 

l’execució i compliment del present conveni es comunicarà per escrit 

al responsable, en les adreces indicades en l’encapçalament del present 

document.

Vuitena. Termini i causes d’extinció

El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signa-

tura i s’estendrà durant el termini de cessió de l’exposició i compliment 

de les obligacions de les parts.

Qualsevol anomalia que detecte alguna de les parts en la tramita-

ció i execució de l’objecte del present conveni, serà comunicada de 

forma immediata i per escrit a l’adreça assenyalada en l’encapçalament 

d’aquest document per a cada una de les parts, als efectes que l’altra 

part en faça la reparació.

Seran causes de resolució del present conveni, a més de les generals 

reconegudes per l’ordenament jurídic, l’incompliment de qualsevol de 

les estipulacions anteriorment acordades i qualsevol altra determinada 

en la legislació aplicable.

Es pacta expressament que l’exercici de la facultat resolutòria, en 

cas d’incompliment, puga dur-se a terme extrajudicialment per la simple 

declaració de voluntat de la part interessada, feta saber fefaentment a 

l’altra amb un mes d’antelació.

En qualsevol supòsit d’incompliment, l’IGME podrà reclamar la 

devolució a CACSA de les peces prestades en un termini màxim de 15 

dies.

Novena. Obligacions econòmiques

CACSA no abonarà cap import a IGME pels compromisos adquirits 

en el present conveni i, sota cap concepte, tindran la consideració de 

prestació de serveis.

Els compromisos econòmics adquirits per CACSA ho són per l’as-

sumpció dels costos necessaris per a la posada en marxa i explotació 

durant el període d’exhibició de l’exposició en el Museu de les Ciències 

Príncep Felipe de València, d’acord amb la memòria econòmica que se 

n’efectuarà a l’efecte.

Deu. Confidencialitat

En cap cas els documents i informacions no podran ser utilitzats per 

a fins diferents dels previstos en aquest conveni. Una vegada extingit el 

conveni, cada part esborrarà o destruirà tota la informació que, sobre la 

present relació, haja emmagatzemat en qualsevol suport o haja reproduït 

per qualsevol procediment, exceptuant la informació que per qualsevol 

disposició estiga obligat a conservar. 

de les Arts y les Ciencies, tanto durante el transcurso de la exhibición 

de la Exposición como finalizada esta. 

La cesión de las piezas no supone en ningún caso cesión de la pro-

piedad, título o participación sobre las mismas, ni autorización para otro 

uso que no esté expresamente autorizado. Cualquier cambio en el uso 

que se pretenda hacer sobre la exposición, deberá ser acordado de forma 

expresa en documento aparte.

Sexta. Promoción y publicidad de la exposición

Ambas partes se comprometen a promocionar y publicitar la exposi-

ción a través de sus propios medios. Durante el periodo de permanencia 

de la exposición en el Museu de les Ciències Príncep Felipe de Valencia, 

se hará mención debida a las partes suscribientes de este convenio. En 

todo el material de difusión y publicidad de la Exposición figurarán las 

instituciones firmantes, incluyéndose sus respectivos logotipos.

Séptima. Responsables del seguimiento convenio

Se designa como responsables del cumplimiento del presente con-

venio a un técnico del Departamento de Exposiciones de CACSA que 

tendrá como interlocutor válido por parte de IGME a un técnico del 

Museo Geominero.

A los responsables del seguimiento del presente convenio de cola-

boración les corresponderá supervisar la ejecución de lo establecido en 

el mismo, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 

con el fin de asegurar el cumplimiento de las prestaciones derivadas 

del mismo.

Todo aviso, solicitud, notificación o comunicación relacionada con 

la ejecución y cumplimiento del presente convenio se comunicará por 

escrito al responsable en las direcciones indicadas en el encabezamiento 

del presente documento.

Octava. Plazo y causas de extinción

El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y 

se extenderá durante el plazo de cesión de la exposición y cumplimiento 

de las obligaciones de las partes.

Cualquier anomalía que detecte alguna de las partes en la tramita-

ción y ejecución del objeto del presente convenio será comunicada de 

forma inmediata y por escrito a la dirección señalada en el encabeza-

miento de este documento para cada una de las partes, a los efectos que 

la otra parte proceda a su reparación.

Serán causas de resolución del presente convenio además de las 

generales reconocidas por el ordenamiento jurídico, el incumplimiento 

de cualquiera de las estipulaciones anteriormente acordadas y cualquier 

otra determinada en la legislación aplicable.

Se pacta expresamente que el ejercicio de la facultad resolutoria, 

en caso de incumplimiento, pueda llevarse a cabo extrajudicialmente 

por la simple declaración de voluntad de la parte interesada hecha saber 

fehacientemente a la otra con un mes de antelación.

En cualquier supuesto de incumplimiento, el IGME podrá reclamar 

la devolución a CACSA de las piezas prestadas en un plazo máximo 

de 15 días.

Novena. Obligaciones económicas

CACSA no abonará importe alguno a IGME por los compromisos 

adquiridos en el presente convenio y bajo ningún concepto tendrán la 

consideración de prestación de servicios.

Los compromisos económicos adquiridos por CACSA lo son por 

la asunción de los costes necesarios para la puesta en marcha y explo-

tación durante el periodo de exhibición de la exposición en el Museu 

de les Ciències Príncep Felipe de Valencia, de acuerdo con la memoria 

económica que se efectuará a tal efecto.

Décima. Confidencialidad

En ningún caso los documentos e informaciones podrán ser utiliza-

dos para fines distintos a los previstos en este convenio. Una vez extin-

guido el convenio, cada parte borrará o destruirá toda la información 

que sobre la presente relación haya almacenado en cualquier soporte o 

haya reproducido por cualquier procedimiento, exceptuando la infor-

mación que por cualquier disposición legar esté obligada a conservar. 

Num. 7829 / 15.07.2016

200851   ...   167   168   169   170   171   172   173   174   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf