Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página173/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   169   170   171   172   173   174   175   176   ...   223

Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2016, de la Direcció Gene-

ral de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposa el 

depòsit i la publicitat dels estatuts de l’associació sindical 

denominada Sindicat Autònom Valencià (SAV). 

[2016/5013]

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2016, de la Dirección 

General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se dis-

pone el depósito y publicidad de los estatutos de la asocia-

ción sindical denominada Sindicato Autónomo Valenciano 

(SAV).

 [2016/5013]

Ha sigut admés el depòsit dels estatuts de l’organització sindi-

cal denominada Sindicat Autònom Valencià (SAV) en comprovar-se 

que reuneixen els requisits previstos en la Llei Orgànica 11/1985, de 

2 d’agost, de Llibertat Sindical (BOE 08.08.1985); el Reial Decret 

416/2015, de 29 de maig, sobre depòsit d’estatuts d’organitzacions 

sindicals i empresarials (BOE 20.06.2015), i l’Ordre 1/2016, de 19 de 

maig, per la qual es crea i es regula el depòsit d’estatuts de les organit-

zacions sindicals i empresarials de la Comunitat Valenciana (DOCV 

26.05.2016).

La sol·licitud va ser formulada per Juan Ramírez Panadero per mitjà 

d’un escrit de data 27 d’abril de 2016, presentat el mateix dia.

En observar-se defectes en la documentació presentada, se’n va 

requerir l’esmena amb data 19 de maig de 2016, la qual es va portar a 

efecte el dia 30 de maig de 2016.

D’acord amb l’article 14 del Reial Decret 416/2015, l’entitat adqui-

rirà personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar transcorreguts 20 

dies hàbils des del depòsit dels seus estatuts o des que l’aportació de 

la documentació que acredite l’esmena dels defectes assenyalats en el 

requeriment de l’oficina.

Els estatuts i l’acta de constitució estan subscrits per Miguel Ángel 

Haba López, Juan Ramírez Panadero, Juan José Cano Villena, Francisco 

Javier Paños Lana, Salvador Olmos Canet i Bernardo Tapia Presencia.

S’indica que en els estatuts consta, com a domicili de l’associació, 

el carrer de la Creu, número 7, baixos dreta, de Mislata, i que el seu 

àmbit territorial és el conjunt de la Comunitat Valenciana, i el funcional, 

les persones assalariades per compte d’altri de les empreses de segure-

tat, d’activitats administratives i serveis auxiliars.

Es disposa la publicitat de la present resolució mitjançant la publi-

cació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Qualsevol persona interessada podrà examinar el document deposi-

tat i obtindre’n una còpia en aquest centre directiu, ubicat a l’avinguda 

de Navarro Reverter, número 2, primera planta, de València. Aquest 

document es podrà impugnar davant de la Sala Social del Tribunal 

Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que 

disposa la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció 

social (BOE 11.10.2011).

La competència de la Subdirecció General de Relacions Laborals 

està determinada pel Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, 

pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria 

d’Economia Sostenible Sectors Productius, Comerç i Treball, i per l’ar-

ticle 4.4 de l’Ordre 1/2016.

València, 6 de juny de 2016.– El subdirector general de Relacions 

Laborals: Juan Ignacio Soler Tormo.

Ha sido admitido el depósito de los estatutos de la organización sin-

dical denominada Sindicato Autónomo Valenciano (SAV), al compro-

barse que reúnen los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, 

de 2 de agosto, de Libertad Sindical (BOE 08.08.1985), el Real Decreto 

416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de organizaciones 

sindicales y empresariales (BOE 20.06.2015), y la Orden 1/2016, de 

19 de mayo, por la que se crea y regula el depósito de estatutos de las 

organizaciones sindicales y empresariales de la Comunidad Valenciana 

(DOCV 26.05.2016).

La solicitud fue formulada por Juan Ramírez Panadero, mediante 

escrito de fecha 27 de abril de 2016, presentado el mismo día.

Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió 

su subsanación con fecha19 de mayo de 2016, la cual se llevó a efecto 

el día 30 de mayo de 2016.

De acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 416/2015 la entidad 

adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar transcurridos 

20 días hábiles desde el depósito de sus estatutos o desde que se aporte 

la documentación que acredite la subsanación de los defectos señalados 

en el requerimiento de la oficina.

Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por: Miguel 

Ángel Haba López, Juan Ramírez Panadero, Juan José Cano Villena, 

Francisco Javier Paños Lana, Salvador Olmos Canet y Bernardo Tapia 

Presencia.

Se indica que en los estatutos consta como domicilio de la asocia-

ción el carrer de la Creu, número 7, bajo derecha, de Mislata, siendo su 

ámbito territorial el conjunto de la Comunidad Valenciana y el funcional 

a los asalariados/as por cuanta ajena de las empresas de seguridad, de 

actividades administrativas y servicios auxiliares.

Se dispone la publicidad de la presente resolución mediante su 

publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y 

obtener copia del mismo en este Centro Directivo, sito en la avenida 

Navarro Reverter, número 2, primera planta, de Valencia, siendo posible 

impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de 

la Comunitat Valenciana, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 

10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE 11.10.2011).

La competencia de la Subdirección General de Relaciones Labora-

les viene determinada por el Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del 

Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la 

Conselleria de Economía Sostenible Sectores productivos, Comercio y 

Trabajo, y por el artículo 4.4 de la Orden 1/2016.

Valencia, 6 de junio de 2016.– El subdirector General de Relaciones 

Laborales: Juan Ignacio Soler Tormo.

Num. 7829 / 15.07.2016

200871   ...   169   170   171   172   173   174   175   176   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf