Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página174/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   170   171   172   173   174   175   176   177   ...   223

Universitat Jaume I

Universitat Jaume I

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2016, del Rectorat, per la 

qual es declara inhàbil el mes d’agost de 2016 a l’efecte 

del còmput de terminis en els procediments de gestió prò-

pia.

 [2016/5315]

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2016, del Rectorado, por 

la cual se declara inhábil el mes de agosto de 2016 a efec-

tos del cómputo de plazos en los procedimientos de ges-

tión propia. 

[2016/5315]

Vist el calendari laboral del personal d’administració i serveis 

per a l’any 2016, aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 14 

de desembre de 2015, que determina els períodes de tancament de 

la universitat per raons de racionalització de la despesa i d’estalvi 

energètic, i després de comprovar les necessitats acadèmiques i 

administratives de la Universitat Jaume I durant el mes d’agost de 2016, 

aquest Rectorat, fent ús de les competències que li confereix l’article 

20 de la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats, modificada per la Llei 

4/2007, de 12 d’abril, i ateses les facultats referents a l’autonomia que 

confereix l’article 2 del mateix text legal a la institució, resol:

Declarar inhàbil el mes d’agost de 2016, a l’efecte del còmput dels 

terminis en tots el procediments administratius de gestió pròpia en els 

quals la resolució corresponga a la Universitat Jaume I.

En aquests casos, els terminis s’interrompran el dia 1 d’agost de 

2016 i el seu còmput es reprendrà l’1 de setembre del mateix any.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot 

interposar potestativament un recurs de reposició, davant del mateix 

òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de 

la seua publicació, o un recurs contenciós administratiu davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos 

comptadors a partir de l’endemà de la publicació.

Castelló de la Plana, 27 de juny de 2016.– El rector: Vicent Climent 

Jordà.

Visto el calendario laboral del personal de administración y servi-

cios para el año 2016, aprobado por el Consejo de Gobierno en la sesión 

de 14 de diciembre de 2015, que determina los periodos de cierre de la 

universidad por razones de racionalización del gasto y de ahorro energé-

tico, y después de comprobar las necesidades académicas y administra-

tivas de la Universidad Jaume I durante el mes de agosto de 2016, este 

Rectorado, haciendo uso de las competencias que le confiere el artículo 

20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 

4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con las facultades referentes a la 

autonomía que confiere a la institución el artículo 2 del mismo texto 

legal, resuelve:

Declarar inhábil el mes de agosto de 2016, a efectos del cómputo 

de los plazos en todos los procedimientos administrativos de gestión 

propia en los que la resolución corresponda en la Universidad Jaume I.

En estos casos, los plazos se interrumpirán el día 1 de agosto de 

2016 y su cómputo se retomará el 1 de septiembre del mismo año.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede 

interponer potestativamente un recurso de reposición, ante el mismo 

órgano que la dictó, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 

publicación, o un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 

Contencioso-Administrativo de Castelló de la Plana, en el plazo de dos 

meses a contar a partir del día siguiente al de la publicación.

Castellón de la Plana, 27 de junio de 2016.– El rector: Vicent Cli-

ment Jordà.

Num. 7829 / 15.07.2016

200881   ...   170   171   172   173   174   175   176   177   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf