Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página175/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   171   172   173   174   175   176   177   178   ...   223

Universitat Politècnica de València

Universitat Politècnica de València

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2014, de la Universitat 

Politècnica de València, per la qual es publica el pla d’es-

tudis modificat de Màster Universitari en Enginyeria i 

Tecnologia de Sistemes Software. 

[2016/5340]

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2014, de la Universitat 

Politècnica de València, por la que se publica el plan de 

estudios modificado de Máster Universitario en Ingeniería 

y Tecnología de Sistemas Software. 

[2016/5340]

Obtinguda la verificació del pla d’estudis pel Consell d’Universi-

tats, després de l’informe previ favorable de l’Agència Nacional d’Ava-

luació de la Qualitat i Acreditació, així com l’autorització de la Comuni-

tat Autònoma de València, i establit el caràcter oficial del títol per Acord 

del Consell de Ministres de 12 de novembre de 2010 (BOE 16.12.2010).

El dia 6 de juny de 2014 l’ANECA va emetre un informe favorable 

sobre la modificació del títol de Màster Universitari en Enginyeria i Tec-

nologia de Sistemes Software per la Universitat Politècnica de València

En conseqüència, aquest rectorat, de conformitat amb el que disposa 

l’article 35 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Univer-

sitats, en la redacció feta per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 

per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d’Universitats, ha resolt:

Publicar l’actual pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol oficial 

de Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Software 

per la Universitat Politècnica de València.

El pla d’estudis a què es refereix la present resolució queda estruc-

turat tal com consta en l’annex d’aquesta.

València, 16 de juny de 2014

.

– El rector: Francisco José Mora Mas.

ANNEX

Universitat Politècnica de València

Pla d’estudis conduent al títol de: 

Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Softwa-

re per la Universitat Politècnica de València

Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura.

Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS per tipus de matèria:

Tipus de matèria 

Crèdits ECTS

Obligatòries 36

Optatives 12

Pràctiques externes 

Treball de fi de màster 

12

Total 60

Organització del pla d’estudis per mòduls i matèries:

ECTS

Mòdul Mòdul

Matèria

ECTS

Matèria Caràcter

18

Fonaments de

sistemes 

software

Fonaments formals de 

l’enginyeria

del software

6

Obligatori

Enginyeria del software

avançada

6

Obligatori

Enginyeria de sistemes 

d’informació

6

Obligatori

18

Especialització

Anàlisi i validació 

d’artefactes software

6

Obligatori

Interacció i gestió 

avançada de contingut 

digital

6

Obligatori

Sistemes d’informació 

de nova generació

6

Obligatori

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de 

Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de 

la Comunidad Autónoma de Valencia, y establecido el carácter oficial 

del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 

2010 (BOE 16.12.2010).

Con fecha 6 de junio de 2014 ANECA ha informado favorablemente 

la modificación del título de Máster Universitario en Ingeniería y Tec-

nología de Sistemas Software por la Universitat Politècnica de València.

En consecuencia, este rectorado, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 

12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades, ha resuelto:

Publicar el actual plan de estudios conducente a la obtención del 

título oficial de Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sis-

temas Software por la Universitat Politècnica de València.

El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará 

estructurado conforme figura en el anexo.

Valencia, 16 de junio de 2014.– El rector: Francisco José Mora Mas.

ANEXO

Universitat Politècnica de València

Plan de estudios conducente al título de:

Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Sof-

tware por la Universitat Politècnica de València

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia

Tipo de materia 

Créditos ECTS

Obligatorias 36

Optativas 12

Prácticas externas 

Trabajo de fin de máster

 12

Total 60

Organización del plan de estudios por módulos y materias:

ECTS

Módulo Módulo

Materia

ECTS

Materia Carácter

18

Fundamentos 

de

sistemas 

software

Fundamentos formales 

de la ingeniería del 

software

6

Obligatorio

Ingeniería del software

avanzada

6

Obligatorio

Ingeniería de sistemas 

de información

6

Obligatorio

18

Especialización

Análisis y validación de 

artefactos software

6

Obligatorio

Interacción y gestión 

avanzada de contenido 

digital

6

Obligatorio

Sistemas de información 

de nueva generación

6

Obligatorio

Num. 7829 / 15.07.2016

200891   ...   171   172   173   174   175   176   177   178   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf