Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página182/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   178   179   180   181   182   183   184   185   ...   223

Audiència Provincial de València

Audiencia Provincial de Valencia

Notificació de la sentència dictada en el rotlle d’apel·lació 

número 1482/2015. 

[2016/4998]

Notificación de la sentencia dictada en el rollo de apela-

ción número 1482/2015.

 [2016/4998]

Procediment: recurs d’apel·lació (LECN) número 001482/2015-

VTA.

Prové: del judici ordinari número 000868/2014.

Del: Jutjat Mercantil número 3 de València.

Román Rodríguez d’Albaladejo, lletrat de l’Administració de 

Justícia de la Secció Novena de la Audiència Provincial de València, 

mitjançant aquest edicte faig saber que en virtut del que s’ha disposat 

per la resolució del dia d’avui, dictada en el rotlle d’apel·lació número 

001482/2015, que prové del judici ordinari 000868/2014, seguit davant 

del Jutjat Mercantil número 3 de València, s’ha ordenat notificar a la 

persona apel·lada que no ha comparegut en aquesta alçada, que es dirà 

al final, la resolució dictada en el rotlle esmentat que té l’encapçalament 

i la part dispositiva que són com segueix:

«Encapçalament:

Rotlle número 001482/2015-VTA

Sentència número 685/2016

Magistrades i magistrat: Rosa María Andrés Cuenca, Gonzalo 

Caruana Font de Mora, Beatriz Ballesteros Palazón.

València, 24 de maig de 2016

La Secció Novena de la Audiència Provincial de València, sent-ne 

ponent el magistrat Gonzalo Caruana Font de Mora, ha vist aquest rotlle 

d’apel·lació número 001482/2015, que prové de les actuacions de judici 

ordinari 000868/2014, promogudes davant el Jutjat Mercantil número 

3 de València, entre les parts; d’una, com a apel·lant, JL Montajes, SL, 

en liquidació, representat pel procurador dels tribunals Carlos Javier 

Aznar Gómez i assistit del lletrat Antonio Gras Terol, i d’una altra, com 

a apel·lats, Isabel Álvarez Vasallo i Ana Isabel Martín Álvarez, en virtut 

del recurs d’apel·lació interposat per JL Montajes, SL, en liquidació.

Part dispositiva

Estimem el recurs d’apel·lació interposat per la societat demandant 

contra la sentència dictada, en data 20 de juny de 2015, pel Jutjat Mer-

cantil número 3 de València en el procés ordinari 868/2013, revoquem 

l’esmentada resolució i, amb l’estimació de la demanda, condemnem 

Isabel Álvarez Vasallo i Ana Isabel Martín Álvarez a abonar solidà-

riament a l’entitat demandant 69.567,36 euros, més els interessos de 

l’article 58 de la Llei Canviària, i costes de la instància.

No efectuem pronunciament de les costes de l’alçada i disposem la 

devolució del dipòsit constituït per a recórrer.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i, de conformitat amb el 

que estableix l’article 207.4 de la Llei d’Enjudiciament Civil 1/2000, 

feu-los saber que una vegada hagen transcorregut els terminis establits 

per a recórrer sense haver-se impugnat, serà ferma, sense necessitat 

d’una declaració ulterior; i torneu les actuacions originals, juntament 

amb un certificat literal d’aquesta resolució i l’ofici oportú, al jutjat 

d’on procedisquen.

Aquesta és la nostra sentència, de la qual uniu un certificat al rotlle, 

que pronunciem, manem i firmem.

Publicació. La sentència anterior ha sigut llegida i publicada pel 

magistrat que la va dictar, mentre celebrava audiència pública la Secció 

Novena de l’Audiència Provincial en el dia d’avui. En done fe.»

I perquè el que s’ha ordenat es complisca i valga de notificació a les 

apel·lades incomparegudes en aquesta alçada, Isabel Álvarez Vasallo i 

Ana Isabel Martín Álvarez, expedisc en aquest edicte la resolució que 

es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 28 de juny de 2016.– El lletrat de l’Administració de Jus-

tícia: Román Rodríguez de Albaladejo.

Procedimiento: recurso de apelación (LECN) número 001482/2015-

VTA.

Dimana: del juicio ordinario número 000868/2014.

Del: Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia.

Román Rodríguez de Albaladejo, letrado de la Administración de 

Justicia de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, 

por medio del presente hago saber que en virtud de lo acordado por 

resolución del día de la fecha, recaída en el rollo de apelación número 

001482/2015, dimanante del juicio ordinario 000868/2014, seguido 

ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia, se ha acordado 

notificar al apelado incomparecido en la presente alzada, que se dirá al 

final, la resolución dictada en el meritado rollo cuyo encabezamiento y 

parte dispositiva son como siguen:

«Encabezamiento:

Rollo número 001482/2015-VTA

Sentencia número 685/2016

Magistradas y magistrado: Rosa María Andrés Cuenca, Gonzalo 

Caruana Font de Mora, Beatriz Ballesteros Palazón.

Valencia, 24 de mayo de 2016

Vistos por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valen-

cia, siendo ponente el magistrado Gonzalo Caruana Font de Mora, el 

presente rollo de apelación número 001482/2015, dimanante de los 

autos de juicio ordinario 000868/2014, promovidos ante el Juzgado de 

lo Mercantil número 3 de Valencia, entre partes; de una, como apelante, 

a JL Montajes, SL, en liquidación, representado por el procurador de 

los tribunales Carlos Javier Aznar Gómez y asistido del letrado Antonio 

Gras Teruel, y de otra, como apelados, a Isabel Álvarez Vasallo y Ana 

Isabel Martín Álvarez, en virtud del recurso de apelación interpuesto 

por JL Montajes, SL, en liquidación.

Parte dispositiva

Estimando el recurso de apelación interpuesto por la sociedad 

demandante frente a la sentencia dictada, en fecha 20 de junio de 2015, 

por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia en proceso ordi-

nario 868/2013, revocamos dicha resolución y, con estimación de la 

demanda, condenamos a Isabel Álvarez Vasallo y Ana Isabel Martín 

Álvarez a abonar solidariamente a la entidad demandante 69.567,36 

euros, más los intereses del artículo 58 de la Ley Cambiaria, y costas 

de la instancia.

No se efectúa pronunciamiento de las costas de la alzada y se acuer-

da la devolución del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, 

una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin 

haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declara-

ción; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certifi-

cación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al juzgado 

de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al 

rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación. Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por 

el magistrado que la dictó, estando celebrando audiencia pública la Sec-

ción Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.»

Y para que lo acordado tenga lugar y sirva de notificación a las 

apeladas incomparecidas en esta alzada, Isabel Álvarez Vasallo y Ana 

Isabel Martín Álvarez, la presente resolución, publicándose en el Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana, libro y expido en el presente.

Valencia, 28 de junio de 2016.– El letrado de la Administración de 

Justicia: Román Rodríguez de Albaladejo.

Num. 7829 / 15.07.2016

200971   ...   178   179   180   181   182   183   184   185   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf