Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página183/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   179   180   181   182   183   184   185   186   ...   223

Jutjat de Primera Instància i Instrucció 

número 1 de Catarroja

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número 1 de Catarroja

Notificació de la sentència dictada en el judici verbal 

número 705/2015.

 [2016/5000]

Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal 

número 705/2015.

 [2016/5000]

Ignacio Vicente Arnau Lorente, lletrat de l’Administració de Justícia 

del Jutjat de Primera Instància número 1 de Catarroja, mitjançant aquest 

edicte faig saber que en aquest jutjat se segueixen actuacions de judici 

verbal número 000705/15 a instàncies de Daniel Cervera, SA, contra 

Rubén Escrivá Ivars, en què s’ha dictat la sentència que té l’encapçala-

ment i la dispositiva que, literalment, són com segueix:

«Sentència número 000102/2016

Catarroja, 26 de maig de 2016

Patricia Todolí Orero, magistrada jutgessa del Jutjat de Primera Ins-

tància i Instrucció número 1 de Catarroja, he vist aquestes actuacions de 

judici verbal que provenen del judici verbal 705/2015, seguides davant 

d’aquest jutjat a instàncies de Daniel Cervera, SA, sota la direcció lle-

trada de Francisco Aliaga, contra Rubén Escrivá Ivars, sobre reclamació 

d’una quantitat.

Dispositiva

Estime la demanda interposada per Daniel Cervera, SA, contra 

Rubén Escrivá Ivars i condemne Rubén Escrivá Ivars a l’obligació de 

pagar a Daniel Cervera, SA, la quantitat de 1.040,25 euros i els interes-

sos legals des de la interposició de la demanda.

Pertoca la imposició de les costes processals a la part demandada.

Notifiqueu a les parts aquesta resolució amb l’observança que és 

ferma i no és susceptible de recurs (art. 455 LEC).

Expediu l’oportú testimoniatge d’aquesta resolució, uniu-lo a les 

actuacions i incloeu-ne l’original al llibre de sentències.

Aquesta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.»

Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la part 

demandada, per la resolució de data d’avui i de conformitat amb el que 

disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei d’Enjudiciament Civil, s’ha 

ordenat la publicació d’aquest edicte al tauler d’anuncis del jutjat i en el 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, per a portar a efecte la dili-

gència de notificació de la sentència a la demandada en parador ignorat.

Catarroja, 27 de juny de 2016.– El lletrat de l’Administració de 

Justícia: Ignacio Vicente Arnau Lorente.

Ignacio Vicente Arnau Lorente, letrado de la Administración de Jus-

ticia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Catarroja, por medio 

del presente hago saber que en este juzgado se siguen autos de juicio 

verbal número 000705/15 a instancia de Daniel Cervera, SA, contra 

Rubén Escrivá Ivars, en el que se ha dictado sentencia cuyo encabeza-

miento y fallo son del siguiente tenor literal:

«Sentencia número 000102/2016

Catarroja, 26 de mayo de 2016

Vistos por mí, Patricia Todolí Orero, magistrada jueza del Juzgado 

de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Catarroja, los presentes 

autos de juicio verbal dimanantes de juicio verbal 705/2015, seguidos 

ante este juzgado a instancia de Daniel Cervera, SA, bajo la dirección 

letrada de Francisco Aliaga, contra Rubén Escrivá Ivars, sobre recla-

mación de cantidad.

Fallo

Estimo la demanda interpuesta por Daniel Cervera, SA, contra 

Rubén Escrivá Ivars y condeno a Rubén Escrivá Ivars a la obligación 

de pagar a Daniel Cervera, SA, la cantidad de 1.040,25 euros e intereses 

legales desde la interposición de la demanda.

Procede la imposición de las costas procesales a la parte deman-

dada.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la observancia 

que es firme y no es susceptible de recurso (art. 455 LEC).

Líbrese el oportuno testimonio de la presente resolución para su 

unión a autos, con inclusión de la original en el libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo.»

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de 

la parte demandada, por resolución de fecha de hoy y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamien-

to Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón 

de anuncios del juzgado y Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 

para llevar a efecto la diligencia de notificación de la sentencia a la 

demandada en ignorado paradero.

Catarroja, 27 de junio de 2016.– El letrado de la Administración de 

Justicia: Ignacio Vicente Arnau Lorente.

Num. 7829 / 15.07.2016

200981   ...   179   180   181   182   183   184   185   186   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf