Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página188/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   184   185   186   187   188   189   190   191   ...   223

Jutjat de Primera Instància número 5 d’Elx

Juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche

Notificació de la sentència dictada en el procediment ordi-

nari número 657/2014. 

[2016/5011]

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento 

ordinario número 657/2014. 

[2016/5011]

Procediment ordinari número 000657/2014-L

Demandant: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

Procurador: Francisca Caballero Caballero.

Demandat: Ilidis Amorós, SLU, i Pablo Amorós Cabrera.

Procurador/a: –

Jesús Lorenzo Álvarez, lletrat de l’Administració de Justícia del 

Jutjat de Primera Instància número 5 d’Elx i partit, faig constar que en 

virtut d’allò que s’ha ordenat per la resolució d’aquesta data dictada en 

el procediment a què es fa referència, i atés que es desconeix el domi-

cili o parador actuals d’Ilidis Amorós, SLU, i Pablo Amorós Cabrera, 

de conformitat amb el que disposen a aquest efecte els articles 156.4 i 

164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, s’ha ordenat la publicació 

d’aquest edicte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a fi de 

dur a terme la diligència de notificació. A continuació es fa un testimo-

niatge de la resolució objecte de notificació:

«Judici ordinari número 657/2014

Demandant: BBVA, SA (sra. Caballero Caballero).

Demandat: Ilidis Amorós, SLU, i Pablo Amorós Cabrera.

Sentència número 2/2016

Elx, 14 de gener de 2016

M.ª Encarnación Aganzo Ramón, magistrada jutgessa del Jutjat de 

Primera Instància número 5 d’Elx, he vist i oït aquestes actuacions de 

judici ordinari, seguides davant d’aquest jutjat amb el número 657/2014, 

promogudes a instàncies de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, i en 

representació seua la procuradora dels tribunals Francisca Caballero 

Caballero i assistit pel lletrat Alfredo Pérez Palomares, contra la mer-

cantil Ilidis Amorós, SLU, i contra Pablo Amorós Cabrera, declarats en 

rebel·lia, en reclamació d’una quantitat.

Dispositiva

Estime la demanada interposada per Banco Bilbao Vizcaya Argen-

taria, SA, i en representació seua la procuradora dels tribunals Francisca 

Caballero Caballero, contra la mercantil Ilidis Amorós, SLU, i contra 

Pablo Amorós Cabrera, declarats en rebel·lia, i condemne els deman-

dats, conjuntament i solidàriament, a pagar a l’actor la suma de 9.048,91 

euros, més els seus interessos al tipus pactat de mora produïts des de la 

data de la liquidació indicada i els que es produïsquen fins a fer-ne el 

pagament complet, i les costes processals causades.

Contra aquesta sentència podrà interposar-se davant d’aquest jutjat 

un recurs d’apel·lació per a davant l’Audiència Provincial d’Alacant 

(Secció Novena) en el termini de 20 dies a comptar des de la notificació, 

amb la constitució prèvia del dipòsit legal.

Aquesta és la meua sentència, de què s’expedirà un testimoniatge 

per a unir-lo a les actuacions, que pronuncie, mane i firme.»

I perquè valga de notificació de forma deguda respecte d’Ilidis 

Amorós, SLU, i Pablo Amorós Cabrera, expedisc aquest edicte.

Elx, 25 de maig de 2016.– El lletrat de l’Administració de Justícia: 

Jesús Lorenzo Álvarez.

Procedimiento ordinario número 000657/2014-L

Demandante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

Procurador: Francisca Caballero Caballero.

Demandado: Ilidis Amorós, SLU, y Pablo Amorós Cabrera.

Procurador/a: –

Jesús Lorenzo Álvarez, letrado de la Administración de Justicia del 

Juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche y su partido, hago 

constar que en virtud de lo acordado por resolución de esta fecha dicta-

da en el procedimiento de referencia, y en atención al desconocimiento 

del actual domicilio o paradero de Ilidis Amorós, SLU, y Pablo Amo-

rós Cabrera, de conformidad con lo dispuesto al efecto en los artículos 

156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado 

la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana, al objeto de llevar a cabo la diligencia de notificación, tes-

timoniándose a continuación la resolución objeto de notificación:

«Juicio ordinario número 657/2014

Demandante: BBVA, SA (sra. Caballero Caballero).

Demandado: Ilidis Amorós, SLU, y Pablo Amorós Cabrera.

Sentencia número 2/2016

Elche, 14 de enero de 2016

M.ª Encarnación Aganzo Ramón, magistrada jueza del Juzgado de 

Primera Instancia número 5 de los de Elche, habiendo visto y oído los 

presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este juzgado con el 

número 657/2014, promovidos a instancias de Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, SA, y en su representación la procuradora de los tribunales 

Francisca Caballero Caballero y asistido por el letrado Alfredo Pérez 

Palomares, contra la mercantil Ilidis Amorós, SLU, y contra Pablo 

Amorós Cabrera, declarados en rebeldía,  en reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, SA, y en su representación la procuradora de los tribunales 

Francisca Caballero Caballero, contra la mercantil Ilidis Amorós, SLU, 

y contra Pablo Amorós Cabrera, declarados en rebeldía, debo conde-

nar y condeno a los demandados, conjunta y solidariamente, al pago al 

actor de la suma de 9.048,91 euros, más sus intereses al tipo pactado de 

mora devengados desde la fecha de la liquidación indicada y los que se 

devenguen hasta su completo pago, y costas procesales causadas.

Contra esta sentencia podrá interponerse ante este juzgado recurso 

de apelación para ante la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 

Novena) en el plazo de 20 días a contar desde su notificación, previa 

constitución del depósito legal.

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su 

unión en autos, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación en forma respecto de Ilidis Amorós, 

SLU, y Pablo Amorós Cabrera, expido el presente.

Elche, 25 de mayo de 2016.– El letrado de la Administración de 

Justicia: Jesús Lorenzo Álvarez.

Num. 7829 / 15.07.2016

201031   ...   184   185   186   187   188   189   190   191   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf