Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página191/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   187   188   189   190   191   192   193   194   ...   223

Jutjat de Primera Instància número 24 de València

Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia

Notificació de la sentència dictada en el procediment de 

guarda i custòdia número 385/2016.

 [2016/5057]

Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento 

de guarda y custodia número 385/2016. 

[2016/5057]

José Esteban Briz Recio, lletrat de l’Administració de Justícia del 

Jutjat de Primera Instància número 24 de València, mitjançant aquest 

edicte faig saber que en les actuacions de família, guarda, custòdia i 

alimenos de fill menor no matrimonial no consensuat 000385/2016, a 

instàncies de Santusa Choque Rueda, representada per la procuradora 

M.ª Pilar Iranzo Pontes, contra Jhony López Paredes, en situació de 

rebel·lia, en què, en data 28 de juny de 2016, s’ha dictat la sentència que 

té la part dispositiva que diu així:

«Dispositiva

Estime parcialment la demanda formulada per la representació pro-

cessal de Santusa Choque Rueda contra Jhony López Paredes, i dispose 

les mesures següents:

1. L’atribució a Santusa Choque Rueda en exclusiva de l’exercici 

de la pàtria potestat respecte de la menor, […], així com la guarda i 

custòdia de l’esmentada filla menor.

2. El progenitor, Jhony López, contribuirà als aliments de la seua 

filla en la quantitat de 150 euros mensuals. Aquesta quantitat serà 

ingressada en el compte que a aquest efecte designe aquesta part, de 

bestreta i dins dels cinc primers dies de cada mes.

3. Suspensió del règim de visites amb el pare, Jhony López Paredes.

4. Respecte de les despeses extraordinàries, cada un dels progenitors 

es farà càrrec del 50 % del cost d’aquestes despeses.

Cada part abonarà les costes processals causades a la seua instància 

i les comunes a mitges.»

I perquè valga de notificació de forma deguda a Jhony López Pare-

des, en rebel·lia, expedisc i firme aquest edicte.

València, 28 de juny de 2016.– El lletrat de l’Administració de Jus-

tícia: José Esteban Briz Recio.

José Esteban Briz Recio, letrado de la Administración de Justicia 

del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia, por el presente 

hago saber que en los autos de familia, guarda, custodia y alimenos de 

hijo menor no matrimonial no consensuado 000385/2016, a instancia 

de Santusa Choque Rueda, representada por la procuradora M.ª Pilar 

Iranzo Pontes, contra Jhony López Paredes, en situación de rebeldía, en 

los que, en fecha 28 de junio de 2016, ha recaído sentencia en la que en 

su parte dispositiva dice así:

«Fallo

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada 

por la representación procesal de Santusa Choque Rueda contra Jhony 

López Paredes, acordando las siguientes medidas:

1. La atribución a Santusa Choque Rueda en exclusiva del ejercicio 

de la patria potestad respecto de la menor, […], asi como la guarda y 

custodia de dicha hija menor.

2. El progenitor, Jhony López, contribuirá a los alimentos de su hija 

en la cantidad de 150 euros mensuales. Esta cantidad será ingresada en 

la cuenta que al efecto designe esta parte, por anticipado y dentro de los 

cinco primeros dias de cada mes.

3. Suspensión del régimen de visitas con el padre, Jhony López 

Paredes.

4. Respecto de los gastos extraordinarios, cada uno de los progeni-

tores se hará cargo del 50 % del coste de estos.

Cada parte abonará las costas procesales causadas a su instancia y 

las comunes por mitad.»

Y para que sirva de notificación en forma a Jhony López Paredes, 

en rebeldía, expido y firmo el presente.

Valencia, 28 de junio de 2016.– El letrado de la Administración de 

Justicia: José Esteban Briz Recio.

Num. 7829 / 15.07.2016

201061   ...   187   188   189   190   191   192   193   194   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf