Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página202/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   198   199   200   201   202   203   204   205   ...   223

declaración de invalidez jurídica de una serie de medulares preceptos 

de la Orden 21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria de Justicia y 

Bienestar Social, por la que se regulan los requisitos y condiciones de 

acceso al programa de atención a las personas y a sus familias en el 

marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 

la Comunitat Valenciana.

Valencia, 16 de marzo de 2016. Fernando Nieto Martín, magistra-

do.»

Y para que se proceda a su publicación en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana, expido el presente.

Valencia, 21 de junio de 2016.– La letrada de la Administración de 

Justicia: Carolina León Freijeiro.

desa jurídica d’una sèrie de medul·lars preceptes de l’Ordre 21/2012, de 

25 d’octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual 

es regulen els requisits i condicions d’accés al programa d’atenció a les 

persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l’Autonomia 

i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana.

 

València, 16 de març de 2016. Fernando Nieto Martín, magistrat.»

I perquè es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

expedisc aquest edicte.

València, 21 de juny de 2016.– La lletrada de l’Administració de 

Justícia: Carolina León Freijeiro.

Num. 7829 / 15.07.2016

20117


Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, 

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural

Subhasta per a l’alienació dels aprofitaments forestals de 

pastos, trufes i fustes de forests de la Generalitat Valenci-

ana de la província de Castelló corresponents al pla anual 

de 2016.

 [2016/5010]

Subasta para la enajenación de los aprovechamien-

tos forestales de pastos, trufas y maderas de montes de 

la Generalitat Valenciana de la provincia de Castellón 

correspondientes al plan anual de 2016.

 [2016/5010]

1. Objecte

1.1. Convocar la subhasta per a l’alienació dels aprofitaments fores-

tals de pastos, trufes i fustes en les forests propietat de la Generalitat 

Valenciana de l’annex I, corresponents al pla anual de 2016 aprovat 

per resolució de la Direcció Territorial de Castelló amb data 28 d’abril 

de 2016.

2. Termini d’execució d’aprofitament

Els aprofitaments s’ofereixen per a un termini d’execució de cinc 

anys a excepció de les fustes que serà de sis mesos.

3. Tramitació, procediment i tipus de licitació

3.1. L’entitat adjudicadora és la Conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Direcció Territo-

rial de Castelló, avinguda dels Germans Bou, 47, 12003 Castelló de la 

Plana.

3.2. La tramitació i el procediment es realitzaran d’acord amb els 

principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i de con-

currència competitiva, arreplegats en l’article 15.5 de la Llei 43/2003, 

de 21 de novembre, de Forests, així com amb el que disposa l’Ordre 

10/2015, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i 

Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la 

Comunitat Valenciana, i la resta de legislació forestal que se li aplique.

3.3. El tipus de licitació serà oberta, de tramitació ordinària i es 

realitzarà per mitjà de subhasta.

4. Documentació requerida i model de proposició

La documentació requerida per a la presentació de les ofertes ve 

desglossada en l’article 6 del plec de condicions economicoadminis-

tratives aprovat en l’annex III de l’Ordre 10/2015, de 8 d’abril, de la 

Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es 

regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana (DOGV 

7508, 20.04.2015).

El model de proposició econòmica que ha de presentar el licita-

dor, juntament amb el model de declaració responsable, es troben en el 

capítol V de l’annex III de l’Ordre 10/2015, de 8 d’abril, de la Conse-

lleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen 

els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana (DOGV 7508, 

20.04.2015).

5. Lloc i termini de presentació de les proposicions

5.1. El termini per a la presentació de les ofertes serà de 20 dies 

naturals comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

5.2. Els sol·licitants presentaran l’oferta i la documentació corres-

ponent en sobre tancat dirigit al director territorial de la Conselleria 

d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 

de Castelló, en qualsevol de les formes previstes en l’article 38.4 de la 

Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú.

5.3. Igualment, les ofertes podran ser enviades per correu certificat i 

el licitador haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament en les 

oficines de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de 

l’oferta per mitjà de tèlex, telegrama o telefax en el mateix dia.

5.4. Sense la concurrència d’aquests requisits, l’oferta no serà 

admesa si és rebuda per l’òrgan de contractació després de la data de 

terminació del termini assenyalat en l’anunci. Transcorreguts, no obs-

tant això, els 10 dies naturals següents a la indicada data sense haver-se 

rebut l’oferta aquesta no serà admesa en cap cas.

5.5. No s’acceptaran aquelles proposicions que tinguen omissions, 

errors o ratllades que impedisquen conéixer clarament tot allò que l’Ad-

ministració estime fonamental per a l’oferta.

1. Objeto

1.1. Convocar la subasta para la enajenación de los aprovechamien-

tos forestales de pastos, trufas y maderas en los montes propiedad de 

la Generalitat Valenciana del anexo I, correspondientes al plan anual de 

2016 aprobado por resolución de la Dirección Territorial de Castellón 

con fecha 28 de abril de 2016.

2. Plazo de ejecución de aprovechamiento

Los aprovechamientos se ofertan para un plazo de ejecución de 

cinco años a excepción de las maderas que será de seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y tipo de licitación

3.1. La entidad adjudicadora es la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Dirección Territorial 

de Castellón, avenida de los Hermanos Bou, 47, 12003 Castellón de la 

Plana.

3.2. La tramitación y el procedimiento se realizarán de acuerdo con 

los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia 

y de concurrencia competitiva, recogidos en el artículo 15.5 de la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, así como con lo dispuesto en 

la Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los aprovechamien-

tos forestales en la Comunitat Valenciana, y el resto de legislación fores-

tal que le sea de aplicación.

3.3. El tipo de licitación será abierta, de tramitación ordinaria y se 

realizará mediante subasta.

4. Documentación requerida y modelo de proposición

La documentación requerida para la presentación de las ofertas 

viene desglosada en el artículo 6 del pliego de condiciones económi-

co-administrativas aprobado en el anexo III de la Orden 10/2015, de 

8 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se regulan los aprovechamientos forestales en la 

Comunitat Valenciana (DOGV 7508, 20.04.2015).

El modelo de proposición económica que debe presentar el licitador, 

junto el modelo de declaración responsable, se encuentran en el capítulo 

V del anexo III de Orden 10/2015, de 8 de abril, de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regulan los 

aprovechamientos forestales en la Comunitat Valenciana (DOCV 7508, 

20.04.2015).

5. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones

5.1. El plazo para la presentación de las ofertas será de 20 días natu-

rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 

el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

5.2. Los solicitantes presentarán la oferta y la documentación 

correspondiente en sobre cerrado dirigido al director territorial de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desa-

rrollo Rural de Castellón, en cualquiera de las formas previstas en el 

artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Igualmente, las ofertas podrán ser enviadas por correo certifica-

do debiendo el licitador justificar la fecha de imposición del envío en las 

oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de 

la oferta mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.

5.4. Sin la concurrencia de estos requisitos, la oferta no será admi-

tida si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a 

la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurri-

dos, no obstante, los 10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin 

haberse recibido la oferta esta no será admitida en ningún caso.

5.5. No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, 

errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que 

la Administración estime fundamental para la oferta.

Num. 7829 / 15.07.2016

201181   ...   198   199   200   201   202   203   204   205   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf