Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página205/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   201   202   203   204   205   206   207   208   ...   223

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Licitació número 197/2016. Subministrament i instal·lació 

de diversos aparells per als Serveis de Medicina Interna i 

Urologia de l’Hospital de Xàtiva. Departament de Salud 

Xàtiva-Ontinyent.

 [2016/4976]

Licitación número 197/2016. Suministro e instalación de 

diverso aparataje para los Servicios de Medicina Interna 

y Urología del Hospital de Xàtiva. Departamento de Salud 

Xàtiva-Ontinyent. 

[2016/4976]

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Uni-

versal i Salut Pública.

b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut Xàti-

va-Ontinyent.

c) Obtenció de documents i informació: Perfil del contractant.

1) Dependència: Hospital Xàtiva Lluís Alcanyís.

2) Domicili: carretera Xàtiva – Silla, km. 2.

3) Localitat i codi postal: Xàtiva 46800.

4) Telèfon: 962 289 351.

5) Fax: 962 289 354.

6) Correu electrònic: –

7) Adreça d’internet del perfil del contractant:

http://www.contratacion.gva.es

.

8) Data limite d’obtenció de documents i informació: es podran 

arreplegar fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc 

abans indicat. Preu 3,13 € (Orde de preus 24.05.2002; DOGV 4278, 

25.06.2002).

9) Número d’expedient: PA 197/2016.

2. Objecte del contracte

a) Tipus: subministraments.

b) Descripció: subministrament i instal·lació de diversos aparells 

per als Serveis de Medicina Interna i Urologia de l’Hospital de Xàtiva

c) Divisió per lots i número: 4. Veure plecs.

d) Lloc d’execució i entrega: Hospital Lluis Alcanyis de Xàtiva. 

46800 Xàtiva.

1) Domicili: carretera Xàtiva a Silla, km. 2.

e) Termini d’execució: un mes des de l’adjudicació.

f) Admissió de prorroga: no.

g) Establiment d’acord marc: no.

h) Sistema dinàmic d’adquisició: no.

i) CPV: 33100000-1.

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Subhasta electrònica: no.

d) Criteris d’adjudicació: diversos criteris d’adjudicació.

4. Valor estimat del contracte

83.039,67 €, huitanta-tres mil trenta-nou euros amb seixanta-set 

cèntims.

5. Pressupost de licitació

Base imposable 83.039,67 €, huitanta-tres mil trenta-nou euros amb 

seixanta-set cèntims, IVA al 21 %,17.438,33 €, dèsset mil quatre-cents 

trenta-huit euros amb trenta-tres cèntims. Total 100.478,00 € (cent mil 

quatre-cents setanta-huit euros).

6. Garanties exigides

a) Provisional: no.

b) Definitiva: el 5 % de l’import d’adjudicació, excloent l’IVA.

7. Requisits específics del contractista

a) Classificació: no.

b) Altres requisits: veure el plec de clàusules administratives par-

ticulars.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació.

Fins a les 14.00 hores del quinzé dia natural, comptat a partir de 

l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la 

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad Uni-

versal y Salud Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud 

Xàtiva-Ontinyent.

c) Obtención de documentos e información: Perfil del contratante.

1) Dependencia: Hospital Xàtiva Lluís Alcanyís.

2) Domicilio: carretera Xàtiva – Silla, km. 2

3) Localidad y código postal: Xàtiva 46800.

4) Teléfono: 962 289 351.

5) Fax: 962 289 354.

6) Correo electrónico: –

7) Dirección internet del perfil del contratante:

http://www.contratacion.gva.es

.

8) Fecha limite de obtención de documentos e información: se 

podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones en 

el lugar arriba indicado. Precio 3,13 € (Orden de precios 24.05.2002; 

DOGV 4278, 25.06.2002).

9) Número de expediente: PA 197/2016.

2. Objeto del contrato

a) Tipo: suministros

b) Descripción: suministro e instalación de diverso aparataje para 

los Servicios de Medicina Interna y Urología del Hospital de Xàtiva.

c) División por lotes y número: 4. Ver pliegos.

d) Lugar de ejecución y entrega: Hospital Lluis Alcanyis de Xàtiva. 

46800 Xàtiva.

1) Domicilio: carretera Xàtiva a Silla, km. 2.

e) Plazo de ejecución: un mes desde la adjudicación.

f) Admisión de prorroga: no.

g) Establecimiento de acuerdo marco: no.

h) Sistema dinámico de adquisición: no.

i) CPV: 33100000-1.

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Subasta electrónica: no.

d) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato

83.039,67 €, ochenta y tres mil treinta y nueve euros con sesenta y 

siete céntimos.

5. Presupuesto de licitación

Base imponible 83.039,67 €, ochenta y tres mil treinta y nueve 

euros con sesenta y siete céntimos, IVA al 21 %,17.438,33 €, diecisiete 

mil cuatrocientos treinta y ocho euros con treinta y tres céntimos. Total 

100.478,00 € (cien mil cuatrocientos setenta y ocho euros).

6. Garantías exigidas

a) Provisional: no.

b) Definitiva: el 5 % del importe de adjudicación, excluyendo el 

IVA.

7. Requisitos específicos del contratista

a) Clasificación: no

b) Otros requisitos: ver el pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación

a) Fecha límite de presentación.

Hasta las 14.00 horas del decimoquinto día natural, contado a partir 

del siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la 

Num. 7829 / 15.07.2016

201211   ...   201   202   203   204   205   206   207   208   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf