Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página207/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   ...   223

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Licitació número CNMY 216/2016. Subministrament, 

muntatge i instal·lació de dos ascensors muntallits en els 

blocs A i B de l’Hospital General Universitari de Castelló. 

[2016/5394]

Licitación número CNMY 216/2016. Suministro, montaje 

e instalación de dos ascensores-montacamas en los blo-

ques A-B del Hospital General Universitario de Castellón. 

[2016/5394]

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Uni-

versal i Salut Pública.

b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut de 

Castelló – Hospital General Universitari de Castelló.

c) Número d’expedient: CNMY 216-2016.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: subministrament, muntatge i instal·lació 

de dos ascensors muntallits en els blocs A i B de l’Hospital General 

Universitari de Castelló.

CPV:42416100-6 Ascensors.

45313100-5 Instal·lació ascensors.

b) Nombre de lots: lot únic.

c) Lloc d’execució: Hospital General Universitari de Castelló, avin-

guda de Benicàssim, s/n, 12004 Castelló de la Plana.

d) Termini d’execució: tres mesos des de la firma del contracte.

e) Admissió de pròrroga: no és procedent.

3. Tipus, tramitació, procediment, regulació i forma d’adjudicació

a) Tipus: subministrament.

b) Tramitació: ordinària.

c) Procediment: obert.

d) Regulació: no harmonitzada.

e) Forma: diversos criteris d’adjudicació.

4. Pressupost base de licitació

a) Import total: 190.000,00 euros (cent noranta mil euros) IVA 

inclòs.

b) Base imposable: 157.024,79 euros (cent cinquanta-set mil vint-i-

quatre euros amb setanta-nou cèntims) IVA exclòs.

c) IVA 21%: 32.975,20 euros (trenta i dos mil nou-cents setanta-cinc 

euros amb vint cèntims).

5. Garanties

a) Provisional: no s’exigeix.

b) Definitiva: el 5% de l’import d’adjudicació, excloent l’IVA.

6. Criteris d’adjudicació

Criteris de valoració

Ponderació

1. Preu

45

2. Qualitat dels components i característiques tècniques

45

2. Ampliació període de garantia

10

Total

100

7. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Hospital General Universitari de Castelló o en la web del 

perfil del contractant 

http://www.contratacion.gva.es

.

b) Domicili: avinguda de Benicàssim, s/n.

c) Localitat i codi postal: Castelló de la Plana 12004.

d) Telèfon: 964 725 063.

e) Fax: 964 726 319.

f) Data límit d’obtenció de documents i informació: es podran arre-

plegar fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el lloc abans 

indicat. Preu: 3,13 euros, IVA inclòs (ordre de preus de 24.05.2002; 

DOGV 25.06.2002), així com en la pàgina web de la Generalitat Valen-

ciana abans indicada.

1.  Entidad adjudicadora

a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad Uni-

versal y Salud Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud 

de Castellón – Hospital General Universitario de Castellón.

c) Número de expediente: CNMY 216-2016.

2.  Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: suministro, montaje e instalación de dos 

ascensores-montacamas en los bloques A y B del Hospital General Uni-

versitario de Castellón.

CPV: 42416100-6 Ascensores.

45313100-5 Instalación ascensores.

b) Número de lotes: lote único.

c) Lugar de ejecución: Hospital General Universitario de Castellón, 

avenida de Benicasim, s/n, 12004 Castellón de la Plana.

d) Plazo de ejecución: tres meses desde la firma del contrato.

e) Admisión de prórroga: no procede.

3. Tipo, tramitación, procedimiento, regulación y forma de adju-

dicación

a) Tipo: suministro.

b) Tramitación: ordinaria.

c) Procedimiento: abierto.

d) Regulación: no armonizada.

e) Forma: varios criterios de adjudicación.

4.  Presupuesto base de licitación

a) Importe total: 190.000,00 euros (ciento noventa mil euros) IVA 

incluido.

b) Base imponible: 157.024,79 euros (ciento cincuenta y siete mil 

veinticuatro euros con setenta y nueve céntimos) IVA excluido.

c) IVA 21%: 32.975,20 euros (treinta y dos mil novecientos setenta 

y cinco euros con veinte céntimos).

5.  Garantías

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: el 5% del importe de adjudicación, excluyendo el 

IVA.

6.  Criterios de adjudicación

Criterios de valoración

Ponderación

1. Precio

45

2. Calidad de los componentes y características técnicas

45

2. Ampliación periodo de garantía

10

Total

100

7.  Obtención de documentación e información

a) Entidad: Hospital General Universitario de Castellón o en la web 

del perfil del contratante 

http://www.contratacion.gva.es

.

b) Domicilio: avenida de Benicasim, s/n.

c) Localidad y código postal: Castellón de la Plana 12004.

d) Teléfono: 964 725 063.

e) Fax: 964 726 319.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: se 

podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones 

en el lugar arriba indicado. Precio: 3,13 euros, IVA incluido (orden de 

precios de 24.05.2002; DOGV 25.06.2002), así como en la página web 

de la Generalitat Valenciana antes indicada.

Num. 7829 / 15.07.2016

201231   ...   203   204   205   206   207   208   209   210   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconSentencia su235/16
Asunto: Acción de tutela instaurada por la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada “asocol” de Familias Desplazadas...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAtencióN: quitar comentarios en cursiva
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se aprueban las normas de desarrollo del Decreto...


Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf