Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página209/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   205   206   207   208   209   210   211   212   ...   223

Num. 7829 / 15.07.2016

20125


Agència Valenciana del Turisme

Agència Valenciana del Turisme

Formalització del contracte número 08/16. Subministra-

ment, instal·lació, desmuntatge i emmagatzematge de 8 

zones de bany accessibles per a descans en platges de la 

Comunitat Valenciana. 

[2016/5007]

Formalización del contrato número 08/16. Suministro, 

instalación, desmontaje y almacenaje de 8 zonas de baño 

accesibles para descanso en playas de la Comunitat 

Valenciana.

 [2016/5007]

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Agència Valenciana del Turisme (CIF: 

Q-9655770-G).

b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació.

c) Número d’expedient: 08/16

.

d) Adreça d’internet del perfil del contractant:

 

www.contratacion.gva.es

.

2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: mixt, prevalen des del punt de vista econòmic 

les prestacions pròpies del contracte de subministrament sobre les pres-

tacions pròpies del contracte de serveis.

b) Descripció de l’objecte: subministrament, instal·lació, desmun-

tatge i emmagatzematge de 8 zones de bany accessibles per a descans 

en platges de la Comunitat Valenciana.

c) CPV: 45316213-1, 63724310-6, 50246300-4

.

d) Diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació en:

– DOCV: 12.04.2016

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa en funció d’una 

pluralitat de criteris.

4. Pressupost de licitació

Dos-cents mil euros (200.000,00 €), IVA no inclòs.

5. Formalització del contracte

a) Data d’adjudicació: 07.06.2016

.

b) Data de formalització del contracte: 15.06.2016

.

c) Contractista: Vuelos Costa Blanca, SL.

d) Nacionalitat: espanyola.

e) Import d’adjudicació: cent seixanta-huit mil euros (168.000,00 €), 

IVA exclòs.

f) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta presentada per l’em-

presa adjudicatària ha resultat l’oferta econòmicament més avantatjosa 

per aplicació dels criteris establits per a l’adjudicació del contracte.

València, 16 de juny de 2016.– La directora de l’Agència Valencia-

na del Turisme: Raquel Huete Nieves.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Agència Valenciana del Turisme (CIF: 

Q-9655770-G).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 08/16

d) Dirección de internet del perfil del contratante: 

www.contratacion.gva.es

.

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: mixto, prevaleciendo desde el punto de vista 

económico las prestaciones propias del contrato de suministro sobre las 

prestaciones propias del contrato de servicios.

b) Descripción del objeto: suministro, instalación, desmontaje y 

almacenaje de 8 zonas de baño accesibles para descanso en playas de la 

Comunitat Valenciana.

c) CPV: 45316213-1, 63724310-6, 50246300-4

.

d) Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación en:

– DOCV: 12.04.2016

.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa en función de una 

pluralidad de criterios.

4. Presupuesto de licitación

Doscientos Mil Euros (200.000,00 €), IVA no incluido.

5. Formalización del contrato

a) Fecha de adjudicación: 07.06.2016

.

b) Fecha de formalización del contrato: 15.06.2016

.

c) Contratista: Vuelos Costa Blanca, SL.

d) Nacionalidad: española.

e) Importe de adjudicación: ciento sesenta y ocho mil euros 

(168.000,00 €), IVA excluido.

f) Ventajas de la oferta adjudicataria: la oferta presentada por la 

empresa adjudicataria ha resultado la oferta económicamente más ven-

tajosa por aplicación de los criterios establecidos para la adjudicación 

del contrato.

Valencia, 16 de junio de 2016.– La directora de la Agència Valen-

ciana del Turisme: Raquel Huete Nieves.

Num. 7829 / 15.07.2016

201261   ...   205   206   207   208   209   210   211   212   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf