Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página210/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   206   207   208   209   210   211   212   213   ...   223

Agència Valenciana del Turisme

Agència Valenciana del Turisme

Formalització del contracte número 05/16. Subministra-

ment i instal·lació de 75 unitats de casetes vestidors de 

fusta en platges de la Comunitat Valenciana.

 [2016/5009]

Formalización del contrato número 05/16. Suministro e 

instalación de 75 unidades de caseta-vestidor de madera 

en playas de la Comunitat Valenciana. 

[2016/5009]

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Agència Valenciana del Turisme (CIF: 

Q-9655770-G).

b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació.

c) Número d’expedient: 05/16

.

d) Adreça d’internet del perfil del contractant: 

www.contratacion.gva.es

.

2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: subministrament.

b) Descripció de l’objecte: subministrament i instal·lació de 75 uni-

tats de casetes vestidors de fusta en platges de la Comunitat Valenciana.

c) CPV: 45422100-2

.

d) Diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació en:

– DOCV: 12.04.2016

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària

.

b) Procediment: obert.

c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa en funció d’una 

pluralitat de criteris

.

4. Pressupost de licitació

Dos-cents mil euros (200.000,00 €), IVA no inclòs.

5. Formalització del contracte

a) Data d’adjudicació: 07.06.2016

.

b) Data de formalització del contracte: 15.06.2016

.

c) Contractista: Equipamientos Deportivos, SA.

d) Nacionalitat: espanyola.

e) Import d’adjudicació: cent cinquanta mil seixanta-huit euros amb 

vint-i-cinc cèntims (150.068,25 €), IVA exclòs.

f) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta presentada per l’em-

presa adjudicatària ha resultat l’oferta econòmicament més avantatjosa 

per aplicació dels criteris establits per a l’adjudicació del contracte.

València, 16 de juny de 2016.– La directora de l’Agència Valencia-

na del Turisme: Raquel Huete Nieves.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Agència Valenciana del Turisme (CIF: 

Q-9655770-G).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 05/16

d) Dirección de internet del perfil del contratante: 

www.contratacion.gva.es

.

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: suministro e instalación de 75 unidades 

de caseta-vestidor de madera en playas de la Comunitat Valenciana.

c) CPV: 45422100-2

.

d) Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación en:

– DOCV: 12.04.2016

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa en función de una 

pluralidad de criterios

4. Presupuesto de licitación

Doscientos mil euros (200.000,00 €), IVA no incluido.

5. Formalización del contrato

a) Fecha de adjudicación: 07.06.2016

.

b) Fecha de formalización del contrato: 15.06.2016

.

c) Contratista: Equipamientos Deportivos, SA.

d) Nacionalidad: española.

e) Importe de adjudicación: ciento cincuenta mil sesenta y ocho 

euros con veinticinco céntimos (150.068,25 €), IVA excluido.

f) Ventajas de la oferta adjudicataria: la oferta presentada por la 

empresa adjudicataria ha resultado la oferta económicamente más ven-

tajosa por aplicación de los criterios establecidos para la adjudicación 

del contrato.

Valencia, 16 de junio de 2016.– La directora de la Agència Valen-

ciana del Turisme: Raquel Huete Nieves.

Num. 7829 / 15.07.2016

201271   ...   206   207   208   209   210   211   212   213   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf