Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página211/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   207   208   209   210   211   212   213   214   ...   223

Agència Valenciana del Turisme

Agència Valenciana del Turisme

Licitació número 14/2016. Ampliació de la mostra Fron-

tur/Egatur-Comunitat Valenciana i estudi dels turis-

tes estrangers que hi entren per l’aeroport de Castelló. 

[2016/5329]

Licitación número 14/2016. Ampliación de la muestra 

Frontur/Egatur-Comunitat Valenciana y estudio de los 

turistas extranjeros que tienen entrada por el aeropuerto 

de Castellón. 

[2016/5329]

1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció de 

la informació

a) Organisme: Agència Valenciana del Turisme (CIF Q9655770G).

b) Dependència que tramita l’expedient. Secció de Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Agència Valenciana del Turisme.

2) Domicili: carrer de Castán Tobeñas, 77, ciutat administrativa 9 

d’Octubre, torre II, pl. 3a.

3) Localitat i codi postal: 46018 València.

4) Telèfon: 961 209 800.

5) Telefax: 961 209 937.

6) Correu electrònic: 

contratacion_turisme@gva.es

.

7) Adreça d’internet del perfil del contractant: 

www.contratacion.gva.es

.

8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: trenta dies 

naturals següents a la publicació del present anunci.

d) Número d’expedient: 14/2016.

2. Objecte del contracte

a) Tipus: serveis.

b) Descripció: ampliació de la mostra Frontur/Egatur-Comunitat 

Valenciana i estudi dels turistes estrangers que hi entren per l’aeroport 

de Castelló.

c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: 2 lots.

– Lot 1: ampliació mostra Frontur/Egatur.

– Lot 2: estudi de turistes estrangers que hi entren per l’aeroport 

de Castelló.

d) Lloc d’execució/entrega: Comunitat Valenciana.

e) Termini d’execució/entrega: un any des de la formalització del 

contracte.

f) Admissió de pròrroga: sí. Pel termini d’un any.

g) Establiment d’un acord marc (si escau): no és procedent.

h) Sistema dinàmic d’adquisició (si escau): no és procedent.

i) CPV (referència de nomenclatura): 72313000-2 (lot 1), 79330000-

6 (lot 2).

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Subhasta electrònica: no és procedent.

d) Criteris d’adjudicació:

Lot 1:

– Preu de l’oferta: 70 punts.

– Nombre de trams/enquestador per damunt del mínim requerit: 

20 punts.

– Qualitat: 10 punts.

Lot 2:

– Preu de l’oferta: 70 punts.

– Nombre d’enquestes previstes: 10 punts.

– Metodologia: 10 punts.

– Qualitat: 10 punts.

4. Valor estimat del contracte

Noranta-nou mil sis-cents euros (99.600,00 €), IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació

a) Import net: quaranta-nou mil huit-cents euros (49.800,00 €) IVA 

exclòs, 16.600,00 euros amb càrrec al programa 32, Planificació i Estra-

tègia Turística, subprograma 321, capítol II, del pressupost de l’Agència 

Valenciana del Turisme per a l’exercici 2016, i 33.200,00 euros condi-

cionats a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 

l’Agència Valenciana del Turisme per a 2017, amb la distribució per 

lots següent:

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención 

de la información

a) Organismo: Agència Valenciana del Turisme (CIF Q9655770G).

b) Dependencia que tramita el expediente. Sección de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agència Valenciana del Turisme.

2) Domicilio: calle de Castán Tobeñas, 77, ciudad administrativa 9 

d’Octubre, torre II, planta 3.ª.

3) Localidad y código postal: 46018 Valencia.

4) Teléfono: 961 209 800.

5) Telefax: 961 209 937.

6) Correo electrónico: 

contratacion_turisme@gva.es

.

7) Dirección de internet del perfil del contratante: 

www.contratacion.gva.es

.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

treinta días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio.

d) Número de expediente: 14/2016.

2. Objeto del contrato

a) Tipo: servicios.

b) Descripción: ampliación de la muestra Frontur/Egatur-Comunitat 

Valenciana y estudio de los turistas extranjeros que tienen entrada por 

el aeropuerto de Castellón.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: dos 

lotes.

– Lote 1: ampliación muestra Frontur/Egatur.

– Lote 2: estudio de turistas extranjeros que tienen entrada por el 

aeropuerto de Castellón.

d) Lugar de ejecución/entrega: Comunitat Valenciana.

e) Plazo de ejecución/entrega: un año desde la formalización del 

contrato.

f) Admisión de prórroga: sí, por el plazo de un año.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): no procede.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): no procede.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 72313000-2 (lote 1), 

79330000-6 (lote 2).

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Subasta electrónica: no procede.

d) Criterios de adjudicación:

Lote 1:

– Precio de la oferta: 70 puntos.

– Número de tramos/ encuestador por encima del mínimo requerido: 

20 puntos.

– Calidad: 10 puntos.

Lote 2:

– Precio de la oferta: 70 puntos.

– Número de encuestas previstas: 10 puntos.

– Metodología: 10 puntos.

– Calidad: 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato

Noventa y nueve mil seiscientos euros (99.600,00 €), IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación

a) Importe neto: cuarenta y nueve mil ochocientos euros 

(49.800,00 €) IVA excluido, 16.600,00 euros con cargo al programa 

32, Planificación y Estrategia Turística, subprograma 321, capítulo II, 

del presupuesto de la Agència Valenciana del Turisme para el ejerci-

cio 2016, y 33.200,00 euros condicionados a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente en el presupuesto de la Agència Valenciana del 

Turisme para 2017, con la siguiente distribución por lotes:

Num. 7829 / 15.07.2016

201281   ...   207   208   209   210   211   212   213   214   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf