Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página214/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   210   211   212   213   214   215   216   217   ...   223

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Licitació número 16/078. Obres d’ampliació i adequació 

de l’edifici de l’estació del Campello, de la xarxa Tram 

de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana a Alacant. 

[2016/5020]

Licitación número 16/078. Obras de ampliación y ade-

cuación del edificio de la estación de El Campello, de la 

red Tram de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana en 

Alicante.

 [2016/5020]

Resolució de l’Entitat Pública Ferrocarrils de la Generalitat Valen-

ciana (FGV) per la qual s’anuncia la licitació del següent contracte per 

procediment obert.

Expedient número 16/078

Objecte: obres d’ampliació i adequació de l’edifici de l’estació d’El 

Campello, de la xarxa Tram d’FGV, a Alacant.

Tramitació, procediment i criteris d’adjudicació

Tramitació: ordinària.

Procediment: obert.

Forma: oferta econòmicament més avantatjosa.

Lots: no.

Pressupost de licitació: cent setanta mil euros (170.000,00 €), IVA 

exclòs.

Tipus: obres-instal·lacions.

CPV: 45213321-9.

Duració: cinc mesos.

Informació: el plec de clàusules administratives particulars i la resta 

de documentació, podran ser examinats per les empreses interessades de 

09.00 a 14.00 hores, els dies laborables, en la seu social d’FGV, Unitat 

d’Adquisicions, sítia en la partida de Xirivelleta, s/n, València 46014. 

Telèfon 961 924 137. Així mateix esta mateixa documentació pot ser 

consultada en la pàgina web 

https://www.fgv.es

Proposicions i documentació: les proposicions dels licitadors, con-

forme establix el corresponent plec de clàusules administratives parti-

culars, constaran de tres sobres:

1. Documentació general per a les obres d’ampliació i adequació de 

l’edifici de l’estació del Campello, de la xarxa Tram d’FGV, a Alacant.

2. Proposició tècnica per a les obres d’ampliació i adequació de 

l’edifici de l’estació del Campello, de la xarxa Tram d’FGV, a Alacant.

3. Proposició econòmica per a les obres d’ampliació i adequació de 

l’edifici de l’estació del Campello, de la xarxa Tram d’FGV, a Alacant.

Els sobres hauran de presentar-se tancats i firmats, i es farà constar 

en la coberta el respectiu contingut, el títol de l’expedient a la licitació 

del qual es concorre, el número de l’expedient i la identificació del 

licitador. Les ofertes es formula6ran, així mateix, conforme al model 

previst en l’esmentat plec.

Lloc i termini de recepció: les proposicions, acompanyades per 

exemplar triplicat del document annex VI al plec de clàusules adminis-

tratives particulars, hauran de ser entregades en mà, ben personalment, 

bé per mitjà d’un enviament per missatgeria, tancades i firmades pel 

licitador o per la persona que el represente, en el domicili social d’FGV, 

Registre General, siti a València, partida de Xirivelleta, s/n, de 09.00 a 

14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, a efectes laborals en 

FGV, fins a les 12.00 hores del dia 16 d’agost de 2016.

Lloc i data d’obertura del sobre número 2: l’acte públic de l’obertu-

ra dels sobres número 2 se celebrarà en el domicili social d’FGV a les 

12.00 hores del dia 23 d’agost de 2016.

Lloc i data d’obertura del sobre número 3: l’acte públic de l’obertu-

ra dels sobres número 3 se celebrarà en el domicili social d’FGV a les 

12.15 hores del dia 15 de setembre de 2016.

Els gastos de publicació d’este anunci i quants origine el contracte 

seran de compte de l’adjudicatari.

València, 28 de juny de 2016.– El director gerent: Ángel García de 

la Bandera.

Resolución de la entidad pública Ferrocarrils de la Generalitat 

Valenciana (FGV) por la que se anuncia la licitación del siguiente con-

trato por procedimiento abierto:

Expediente número 16/078

Objeto: obras de ampliación y adecuación del edificio de la estación 

de El Campello, de la red TRAM de FGV, en Alicante.

Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación

– Tramitación: ordinaria.

– Procedimiento: abierto.

– Forma: oferta económicamente más ventajosa.

Lotes: no.

Presupuesto de licitación: ciento setenta mil euros (170.000,00 €), 

IVA excluido.

Tipo: obras-instalaciones.

CPV: 45213321-9.

Duración: cinco meses.

Información: el pliego de cláusulas administrativas particulares y 

demás documentación podrán ser examinados por las empresas intere-

sadas de 09.00 a 14.00 horas, los días laborables, en la sede social de 

FGV, Unidad de Adquisiciones, sita en partida de Xirivelleta, s/n, Valen-

cia 46014. Teléfono 961 924 137. Asimismo esta misma documentación 

puede ser consultada en la página web: 

https://www.fgv.es

.

Proposiciones y documentación: las proposiciones de los licitado-

res, conforme establece el correspondiente pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares, constarán de tres sobres:

1. Documentación general para las obras de ampliación y adecua-

ción del edificio de la estación de El Campello, de la red Tram de FGV, 

en Alicante.

2. Proposición técnica para las obras de ampliación y adecuación 

del edificio de la estación de El Campello, de la red Tram de FGV, en 

Alicante.

3. Proposición económica para las obras de ampliación y adecua-

ción del edificio de la estación de El Campello, de la red Tram de FGV, 

en Alicante.

Los sobres deberán presentarse cerrados y firmados, haciendo cons-

tar en la cubierta el respectivo contenido, el título del expediente a cuya 

licitación se concurre, número del expediente e identificación de lici-

tador. Las ofertas se formularán, asimismo, conforme a los modelos 

previstos en el citado pliego.

Lugar y plazo de recepción: las proposiciones, acompañadas por 

ejemplar triplicado del documento anexo VI al pliego de cláusulas 

administrativas particulares, deberán ser entregadas en mano, bien per-

sonalmente, bien mediante envío por mensajería, cerradas y firmadas 

por el licitador o persona que lo represente, en el domicilio social de 

FGV, Registro General, sito en Valencia, partida de Xirivelleta, s/n, de 

09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, a efectos labo-

rales en FGV, hasta las 12.00 horas del día 16 de agosto de 2016.

Lugar y fecha de apertura del sobre número 2: el acto público de la 

apertura de los sobres número 2 se celebrará en el domicilio social de 

FGV a las 12.00 horas del día 23 de agosto de 2016.

Lugar y fecha de apertura del sobre número 3: el acto público de la 

apertura de los sobres número 3 se celebrará en el domicilio social de 

FGV a las 12.15 horas del día 15 de septiembre de 2016.

Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos origine el con-

trato serán de cuenta del adjudicatario.

Valencia, 28 de junio de 2016.– El director gerente: Ángel García 

de la Bandera.

Num. 7829 / 15.07.2016

201311   ...   210   211   212   213   214   215   216   217   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf