Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página215/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   ...   223

Institut Valencià d’Investigacions Agràries

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

Formalització del contracte número 001/2016. Servei de 

transport del personal des de l’Institut Valencià d’Investi-

gacions Agràries a Moncada. 

[2016/4971]

Formalización del contrato número 001/2016. Servicio de 

transporte del personal del Instituto Valenciano de Investi-

gaciones Agrarias en Moncada. 

[2016/4971]

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Institut Valencià d’ Investigacions Agràries.

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaría Juridicoadmi-

nistrativa.

c) Número d’ expedient: 001/2016.

d) Direcció d’ internet del perfil del contractant: 

www.contratacion.gva.es

.

2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: serveis.

b) Descripció de l’objecte: servei de transport del personal de l’Ins-

titut Valencià d’Investigacions Agràries a Moncada.

c) Divisió per lots i nombre: no.

d) CPV (referència de nomenclatura): 60100000-9.

e) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7765, de 21 d’abril 

de 2016.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procedimient: obert.

c) Forma: adjudicació a l’oferta de preu més baix.

4. Valor estimat del contracte: 139.200,00 euros.

5. Pressupost base de licitació

Import net: 69.600,00 euros. Import total (IVA inclòs): 

76.560,00 euros.

6. Formalizació del contracte

a) Data d’adjudicació: 3 de juny de 2016.

b) Data de formalizació del contracte: 9 de juny de 2016.

c) Contractista: Hertocar, SL.

d) Import d’adjudicació:

Import net: 47.990,00 euros. Import total (IVA inclos): 

52.789,00 euros.

Moncada, 15 de juny de 2016.– El director: Enrique Moltó García.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Jurídico-Ad-

ministrativa.

c) Número de expediente: 001/2016.

d) Dirección de internet del perfil del contratante: 

www.contratacion.gva.es

.

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: servicio de transporte del personal del 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en Moncada.

c) División por lotes y número: no.

d) CPV (referencia de nomenclatura): 60100000-9.

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 

licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7765, de 

21 de abril de 2016.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: adjudicación a la oferta de precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato:139.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación

Importe neto: 69.600,00 euros. Importe total (IVA incluido): 

76.560,00 euros.

6. Formalización del contrato

a) Fecha de adjudicación: 3 de junio de 2016.

b) Fecha de formalización del contrato: 24 de junio de 2016.

c) Contratista: Hertocar, SL.

d) Importe de adjudicación: 

Importe neto: 47.990,00 €. Importe total (IVA incluido): 

52.789,00 euros.

Moncada, 27 de junio de 2016.– El director: Enrique Moltó García.

Num. 7829 / 15.07.2016

201321   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf