Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página216/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   212   213   214   215   216   217   218   219   ...   223

Ajuntament de Xirivella

Ayuntamiento de Xirivella

Licitació per a adjudicar el contracte de serveis d’atenció 

integral per a persones majors. 

[2016/5558]

Licitación para adjudicar el contrato de servicios de aten-

ción integral para personas mayores.

 [2016/5558]

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Xirivella

a) Organisme: Ajuntament de Xirivella.

b) Domicili: plaça de la Concòrdia, número 6.

c) Localitat i codi postal: Xirivella 46950.

d) Telèfon i fax: 963 135 050 i 963 703 179.

e) Correu electrònic: 

secretaria@xirivella.es

.

f) Adreça d’internet del perfil del contractant: 

www.contratacion.gva.es

.

g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: coincident 

amb la data de finalització del termini de presentació de proposicions.

2. Objecte del contracte

a) Tipus: serveis.

b) Descripció: contracte de serveis d’atenció integral per a persones 

majors del municipi de Xirivella.

c) Lloc d’execució: Xirivella.

d) Termini d’execució: dos anys.

e) Admissió de pròrroga: sí.

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4. Valor estimat del contracte: 99.515,1 euros, sense incloure l’IVA.  

5. Pressupost base de licitació: 33.171,70 euros/any sense incloure 

l’IVA.

6. Garanties exigides

Definitiva 5% de l’import d’adjudicació.

7. Requisits específics del contractista

La solvència econòmica s’acreditarà per mitjà del volum anual de 

negocis o el patrimoni net del licitador i la solvència tècnica per mitjà 

d’una relació dels principals serveis realitzats en els últims cinc anys. 

Tot això amb les quanties i requisits establits en els plecs de prescripci-

ons administratives.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació

a) Durant el termini de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà 

de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana.

b) Documentació a presentar: la que figura en el plec de condicions.

c) Lloc de presentació: en el Registre General de l’ajuntament.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la 

seua oferta: tres mesos.

9. Obertura d’ofertes

Sobre A, a les 13.30 hores del segon dia hàbil següent, no dissab-

te, al de finalització del termini de presentació de proposicions, en el 

despatx de regidors  i davant de la mesa de contractació permanent. A 

continuació, llevat que s’haja fet ús del termini d’esmena, i en aquest 

cas l’obertura es retardarà a la conclusió del termini concedit, la mesa 

procedirà, en acte públic, a l’obertura del sobre B.

10. Despeses de publicitat

A càrrec de l’adjudicatari.

11. Criteris d’adjudicació

Millor preu: 50 punts. Qualitat del servei (memòria tècnica): 40 

punts. Millores: 10 punts.

Xirivella, 8 de juliol de 2016.– El regidor de Personal i Seguretat 

Ciutadana: Josep Manel Moret i Cabuchola.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Xirivella

a) Organismo: Ayuntamiento de Xirivella.

b) Domicilio: plaza de la Concordia, número 6.

c) Localidad y código postal: Xirivella 46950.

d) Teléfono y fax: 963 135 050 y 963 703 179.

e) Correo electrónico: 

secretaria@xirivella.es

.

f) Dirección de internet del perfil del contratante: 

www.contratacion.gva.es

.

g) Fecha límite de obtención de documentación e información: 

coincidente con la fecha de finalización del plazo de presentación de 

proposiciones.

2. Objeto del contrato

a) Tipo: servicios.

b) Descripción: contrato de servicios de atención integral para per-

sonas mayores del municipio de Xirivella.

c) Lugar de ejecución: Xirivella.

d) Plazo de ejecución: dos años.

e) Admisión de prórroga: sí.

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto.

4. Valor estimado del contrato: 99.515,1 euros, sin incluir el IVA.  

5. Presupuesto base de licitación: 33.171,70 euros/año sin incluir 

el IVA

6. Garantías exigidas

Definitiva 5 % del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista

La solvencia económica se acreditará mediante el volumen anual 

de negocios o el patrimonio neto del licitador y la solvencia técnica 

mediante una relación de los principales servicios realizados en los últi-

mos cinco años. Todo ello con las cuantías y requisitos establecidos en 

los pliegos de prescripciones administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación

a) Durante el plazo de  15 días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-

ciana.

b) Documentación a presentar: la que figura en el pliego de condi-

ciones.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del ayuntamiento.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 

oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas

Sobre A, a las 13.30 horas del segundo día hábil siguiente, no sába-

do, al de finalización del plazo de presentación de proposiciones, en 

el despacho de concejales y ante la mesa de contratación permanente. 

Seguidamente, salvo que se haya hecho uso del plazo de subsanación, 

en cuyo caso la apertura se retrasará a la conclusión del plazo concedi-

do, la mesa procederá, en acto público, a la apertura del sobre B.

10. Gastos de publicidad

A cargo del adjudicatario

11. Criterios de adjudicación

Mejor precio: 50 puntos. Calidad del servicio (memoria técnica): 40 

puntos. Mejoras: 10 puntos.

Xirivella, 8 de julio de 2016.– El concejal de Personal y Seguridad 

Ciudadana: Josep Manel Moret i Cabuchola.

Num. 7829 / 15.07.2016

201331   ...   212   213   214   215   216   217   218   219   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf