Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página217/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   213   214   215   216   217   218   219   220   ...   223

Universitat de València

Universitat de València

Formalització del contracte número 2016 0031 - SU 008. 

Subministrament de càmara d’alt buit equipada amb 

fonts d’evaporació de metalls, integrada amb una caixa 

de guants d’atmosfera inert amb destinació a l’Institut de 

Ciència Molecular (ICMOL). 

[2016/5410]

Formalización del contrato número 2016 0031 - SU 008. 

Suministro de cámara de alto vacío equipada con fuen-

tes de evaporación de metales, integrada en una caja de 

guantes de atmósfera inerte, con destino al Institut de 

Ciència Molecular (ICMOL) 

[2016/5410]

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Universitat de València.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació 

Administrativa. Unitat de Gestió de Subministraments.

c) Número d’expedient: 2016 0031 - SU 008.

d) Adreça d’internet del perfil de contractant: 

http://www.uv.es/contratacion

.

2. Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: subministraments.

b) Descripció de l’objecte: subministrament de càmara d’alt buit 

equipada amb fonts d’evaporació de metalls, integrada amb una caixa 

de guants d’atmosfera inert amb destinació a l’Institut de Ciència Mole-

cular (ICMOL).

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: negociat.

c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa en funció de 

diversos criteris.

4. Valor estimat del contracte

43.800 euros (IVA exclòs).

5. Pressupost base de licitació

a) Pressupost base de licitació, IVA inclòs: 52.998 euros.

b) Pressupost base de licitació, IVA exclòs: 43.800 euros.

c) Import de l’IVA (21 %): 9.198 euros.

6. Formalització del contracte

a) Data d’adjudicació: 25 de maig de 2016.

b) Data de formalització: 3 de juny de 2016.

c) Contractista: Antares Instrumentación, SL.

d) Import d’adjudicació: 52.998 euros (IVA inclòs).

7. Altres informacions

a) A l’efecte de complir amb l’obligació establida pels articles 2 a 

10 del Reglament de (CE) número 1828/2006, de la Comissió de 8 de 

desembre de 2006, relatives a les actuacions d’informació i publicitat 

d’actuacions cofinançades amb fons estructurals, i en l’article 18.4 de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relativa 

a l’obligatorietat de donar adequada publicitat del caràcter públic del 

finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qual-

sevol tipus que siguen objecte de subvenció, la Universitat de València 

notifica que la següent adquisició ha sigut cofinançada pel Fons Euro-

peu de Desenvolupament Regional en el marc de les ajudes correspo-

nents al Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innova-

ció Orientada als Reptes de la Societat, del Pla Estatal d’Investigació 

Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, modalitat 1: Projectes 

d’I+D+I (projecte MAT2014-55200-R), convocatòria per a l’any 2014, 

aprovada per la Resolució de 6 d’agost de 2014, de la Secretaria d’Estat 

d’Investigació, Desenvolupament i Innovació.

València, 21 de juny de 2016.– El vicerector d’Economia i Infraes-

tructures, Juan Luis Gandía Cabedo.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Universitat de València.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servei de Contractació 

Administrativa. Unitat de Gestió de Subministraments.

c) Número de expediente: 2016 0031 - SU 008.

d) Dirección de internet del perfil de contratante: 

http://www.uv.es/contratacion

.

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: suministros.

b) Descripción de objeto: suministro de cámara de alto vacío equi-

pada con fuentes de evaporación de metales, integrada en una caja de 

guantes de atmósfera inerte, con destino al Institut de Ciència Molecular 

(ICMOL).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: oferta económicamente más ventajosa en función de 

diversos criterios.

4. Valor estimado del contrato

43.800 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación

a) Presupuesto base de licitación, IVA incluido: 52.998 euros.

b) Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 43.800 euros.

c) Importe del IVA (21 %): 9.198 euros.

6. Formalización del contrato

a) Fecha de adjudicación: 25 de mayo de 2016.

b) Fecha de formalización: 3 de junio de 2016.

c) Contratista: Antares Instrumentación, SL.

d) Importe de adjudicación: 52.998 euros (IVA incluido).

7. Otras informaciones

a) A efectos de cumplir con la obligación establecida por los artícu-

los 2 a 10 del Reglamento (CE) número 1828/2006, de 8 de diciembre 

de 2006, de la Comisión, relativas a las actuaciones de información y 

publicidad de actuaciones cofinanciadas con fondos estructurales, y en el 

artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, relativa a la obligatoriedad de dar adecuada publicidad del carácter 

público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actua-

ciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, la Universitat de 

València notifica que la siguiente adquisición ha sido cofinanciada por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco de las ayudas corres-

pondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, modalidad 1: Proyectos 

de I+D+I (proyecto MAT2014-55200-R), convocatoria para el año 2014, 

aprobada por resolución de 6 de agosto de 2014, de la Secretaría de Esta-

do de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Valencia, 21 de junio de 2016.– El vicerector d’Economia i Infraes-

tructures: Juan Luis Gandía Cabedo.

Num. 7829 / 15.07.2016

201341   ...   213   214   215   216   217   218   219   220   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf