Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página221/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   215   216   217   218   219   220   221   222   223

Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Informació pública de la declaració d’interés comunitari 

per a una atribució d’ús i aprofitament en sòl no urba-

nitzable, relativa a celler de vi, formatgeria i allotjament 

rural, al terme municipal de les Coves de Vinromà, ubi-

cada al polígon 24, parcel·la 36. Expedient número DIC 

2016/0131.

 [2016/5056]

Información pública de la declaración de interés comu-

nitario para una atribución de uso y aprovechamiento en 

suelo no urbanizable, relativa a bodega de vino, quesería 

y alojamiento rural, en el término municipal de Les Coves 

de Vinromà, ubicada en polígono 24, parcela 36. Expe-

diente número DIC 2016/0131. 

[2016/5056]

Roberto Martínez Iruela, en representació de la mercantil Alcá-

zar Building, SL, ha sol·licitat declaració d’interés comunitari per a 

una atribució d’ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a una 

instal·lació de celler de vi, formatgeria i allotjament rural (expedient 

2016/0131), al terme municipal de les Coves de Vinromà, ubicada al 

polígon 24, parcel·la 36.

De conformitat amb el que disposa l’article 206.4.a de la Llei 

5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, 

urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, una vegada admesa 

a tràmit la sol·licitud, s’obri la informació pública durant el termini de 

20 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació del 

present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el 

qual els interessats poden consultar l’expedient de declaració d’interés 

comunitari, l’estudi d’integració paisatgística i formular per escrit les 

observacions que estimen pertinents, a les oficines del Servei Territorial 

d’Urbanisme de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Verte-

bració del Territori, avinguda del Mar, número 16, planta primera, de 

Castelló de la Plana.

Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.

Castelló de la Plana, 20 de juny de 2016.– El director general d’Or-

denació del Territori, Urbanisme i Paisatge: J. Lluis Ferrando i Cala-

tayud.

Roberto Martínez Iruela, en representación de la mercantil Alcazar 

Building, SL, ha solicitado declaración de interés comunitario para una 

atribución de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable, relativa a 

una instalación de bodega de vino, quesería y alojamiento rural (expe-

diente 2016/0131), en el término municipal de Les Coves de Vinromà, 

ubicada en el polígono 24, parcela 36.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 206.4.a de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, 

urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, una vez admitida a 

trámite la solicitud, se abre información pública durante el plazo de 20 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del 

presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el 

cual los interesados pueden consultar el expediente de declaración de 

interés comunitario, el estudio de integración paisajística y formular 

por escrito las observaciones que estimen pertinentes, en las oficinas 

del Servicio Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio, avenida del Mar, número 

16, planta primera, de Castellón de la Plana.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castellón de la Plana, 20 de junio de 2016.– El director general 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje: J. Lluis Ferrando 

i Calatayud.

Num. 7829 / 15.07.2016

201391   ...   215   216   217   218   219   220   221   222   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por el cual se dicta el reglamento especial de adjudicación y aprovechamiento de los predios rurales ingresados al patrimonio de...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de Educación

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAtencióN: quitar comentarios en cursiva
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se aprueban las normas de desarrollo del Decreto...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHambre y de la pobreza rural iniciativas brasile
Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconModelo de recurso de alzada
Dni número, ante el Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio...


Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf