Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página222/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   215   216   217   218   219   220   221   222   223

Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Informació pública de la declaració d’interés comunitari 

per a una atribució d’ús i aprofitament en sòl no urbanit-

zable, relativa a la instal·lació d’activitat terciària de cen-

tre recreatiu per a la tancada de vaquetes, al terme muni-

cipal de Segorbe, ubicada a la partida Arguinas, polígon 

26, parcel·la 394 i part de la 398. Expedient número DIC 

2016/0016.

 [2016/5058]

Información pública de la declaración de interés comu-

nitario para una atribución de uso y aprovechamiento en 

suelo no urbanizable, relativa a instalación de actividad 

terciaria de centro recreativo para capeas, en el término 

municipal de Segorbe, ubicada en la partida Arguinas, 

polígono 26, parcela 394 y parte de la 398. Expediente 

número DIC 2016/0016. 

[2016/5058]

Ismael Franch Molina, en representació de la mercantil Dehesa Cal-

derona Bravo Experience, ha sol·licitat declaració d’interés comunitari 

per a una atribució d’ús i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a 

una instal·lació d’activitat terciària de centre recreatiu per a la tancada 

de vaquetes (expedient 2016/0016), al terme municipal de Segorbe, 

ubicada a la partida Arguinas, polígon 26, parcel·les 394 i part de la 398.

De conformitat amb el que disposa l’article 206.4.a de la Llei 

5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, 

urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, una vegada admesa 

a tràmit la sol·licitud, s’obri la informació pública durant el termini 

de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació del 

present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el 

qual els interessats poden consultar l’expedient de declaració d’interés 

comunitari, l’estudi d’integració paisatgística i formular per escrit les 

observacions que estimen pertinents, a les oficines del Servei Terri-

torial d’Urbanisme de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori, avenida del Mar, número 16, planta primera, 

de Castelló de la Plana.

Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.

Castelló de la Plana, 30 de maig de 2016.– El director general d’Or-

denació del Territori, Urbanisme i Paisatge: J. Lluís Ferrando i Cala-

tayud

Ismael Franch Molina, en representación de la mercantil Dehe-

sa Calderona Bravo Experience, ha solicitado declaración de interés 

comunitario para una atribución de uso y aprovechamiento en suelo no 

urbanizable, relativa a una instalación de actividad terciaria de centro 

recreativo para capeas (expediente 2016/0016), en el término municipal 

de Segorbe, ubicada en la partida Arguinas, polígono 26, parcelas 394 

y parte de la 398.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 206.4.a de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, 

urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, una vez admitida a 

trámite la solicitud, se abre información pública durante el plazo de 20 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del 

presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el 

cual los interesados pueden consultar el expediente de declaración de 

interés comunitario, el estudio de integración paisajística y formular por 

escrito las observaciones que estimen pertinentes, en las oficinas del 

Servicio Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Vivienda, Obras 

Públicas y Vertebración del Territorio, avda. del Mar, número 16, planta 

primera, de Castellón de la Plana.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castellón de la Plana, 30 de mayo de 2016.– El director general 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje: J. Lluis Ferrando 

i Calatayud.

Num. 7829 / 15.07.2016

201401   ...   215   216   217   218   219   220   221   222   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf