Página principal



Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural





Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página223/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   215   216   217   218   219   220   221   222   223

Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Informació pública de la declaració d’interés comunitari 

per a una atribució d’ús i aprofitament en sòl no urbanit-

zable, relativa a la gestió de residus perillosos i no perillo-

sos, recollida i emmagatzematge temporal, al terme muni-

cipal d’Elx, situada al polígon 186 i part de la parcel·la 

40. Expedient número DIC 14/0201.

 [2016/5051]

Información pública de la declaración de interés comu-

nitario para una atribución de uso y aprovechamiento 

en suelo no urbanizable, relativa a la gestión de residuos 

peligrosos y no peligrosos, recogida y almacenamiento 

temporal, en el término municipal de Elche, ubicada en 

polígono 186, parte de la parcela 40. Expediente número 

DIC 14/0201.

 [2016/5051]

Atés que s’ha admés a tràmit, d’acord amb el que estableix la Llei 

5/2014, de la Generalitat, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, 

urbanisme i paisatge, l’expedient DIC-14/0201, promogut per Reci-

elx, SL, per a la gestió de residus perillosos i no perillosos, recollida i 

emmagatzematge temporal, ubicada al polígon 186 i part de la parcel·la 

40, del terme municipal d’Elx, per mitjà del present edicte se sotmet a 

informació pública l’expedient, durant el termini de 20 dies hàbils des 

de la publicació del present, dins del qual pot ser examinat el projecte 

esmentat al Servei Territorial d’Urbanisme d’Alacant, situat a l’avingu-

da d’Elx, número 1, 5a planta d’aquesta capital.

Alacant, 3 de juny de 2016.– El director general d’Ordenació del 

Territori, Urbanisme i Paisatge: J. Lluís Ferrando i Calatayud.

Habiéndose admitido a trámite, de acuerdo con lo previsto en la 

Ley 5/2014, de la Generalitat, de 25 de julio, de ordenación del terri-

torio, urbanismo y paisaje, el expediente DIC-14/0201, promovido por 

Recielx, SL, para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, 

recogida y almacenamiento temporal, ubicada en polígono 186, y parte 

de la parcela 40, del término municipal de Elche, por medio del presente 

edicto se somete a información pública el expediente, durante el plazo 

de 20 días hábiles desde la publicación del presente, dentro del cual 

puede ser examinado el citado proyecto en el Servicio Territorial de 

Urbanismo de Alicante, sito en la avenida de Aguilera, número 1, 5.ª 

planta de esta capital.

Alicante, 3 de junio de 2016.– El director general de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje: J. Lluís Ferrando i Calatayud.

Num. 7829 / 15.07.2016

20141


Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Informació pública de la declaració d’interés comunitari 

per a una atribució d’ús i aprofitament en sòl no urba-

nitzable, relativa a l’activitat de centre cultural, al terme 

municipal de Bétera, ubicada al polígon 5, parcel·les 3, 

112, 352, 354, 448, 454 i 9039. Expedient número DIC 

2013/0022.

 [2016/5055]

Información pública de la declaración de interés comu-

nitario para una atribución de uso y aprovechamiento 

en suelo no urbanizable, relativa a la actividad de centro 

cultural, en el término municipal de Bétera, ubicada en 

el polígono 5, parcelas 3, 112, 352, 354, 448, 454 y 9039. 

Expediente número DIC 2013/0022.

 [2016/5055]

Admesa a tràmit la sol·licitud de declaració d’interés comunitari 

promoguda per Gustavo Leónidas Oviedo Díaz per a una atribució d’ús 

i aprofitament en sòl no urbanitzable, relativa a l’activitat de centre 

cultural (expedient 2013/0022), al terme municipal de Bétera, ubicada 

al polígon 5, parcel·les 3, 112, 352, 354, 448, 454 i 9039, de conformitat 

amb el que disposa l’article 206.4.a de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 

de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la 

Comunitat Valenciana, se sotmet a informació pública durant el termini 

de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació del 

present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, durant el 

qual els interessats poden consultar l’expedient (projecte de declaració 

d’interés comunitari i estudi d’integració paisatgística) i formular per 

escrit les observacions que estimen pertinents, a les oficines del Servei 

Territorial d’Urbanisme de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques 

i Vertebració del Territori, edifici PROP de l’avinguda de Gregorio Gea, 

número 27, de València, en horari d’exposició al públic de 09.00 a 14.30 

hores.

València, 30 de maig de 2016.– El director general d’Ordenació del 

Territori, Urbanisme i Paisatge: J. Lluís Ferrando i Calatayud.

Admitida a trámite la solicitud de declaración de interés comunita-

rio promovida por Gustavo Leónidas Oviedo Díaz para una atribución 

de uso y aprovechamiento en suelo no urbanizable, relativa a la activi-

dad de centro cultural (expediente 2013/0022), en el término municipal 

de Bétera, ubicada en el polígono 5, parcelas 3, 112, 352, 354, 448, 454 

y 9039, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206.4.a de la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, 

urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, se somete a informa-

ción pública durante el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana, durante el cual los interesados pueden consultar 

el expediente (proyecto de declaración de interés comunitario y estudio 

de integración paisajística) y formular por escrito las observaciones que 

estimen pertinentes, en las oficinas del Servicio Territorial de Urbanis-

mo de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 

Territorio, edifici PROP de la avenida Gregorio Gea, número 27, de 

Valencia, en horario de exposición al público de 09.00 a 14.30 horas.

Valencia, 30 de mayo de 2016.– El director general de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje: J. Lluis Ferrando i Calatayud.

Num. 7829 / 15.07.2016

20142


1   ...   215   216   217   218   219   220   221   222   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de Educación



Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf